NICÉPHORE
PATRIARCHE DE CONSTANTINOPLE

 

HISTOIRE DES EMPEREURS CONSTANTIN ET HERACLIUS ET DE LEURS SUCCESSEURS

 

Traduction française : Mr. COUSIN

 

HISTOIRE DES EMPEREURS

 

CONSTANTIN   ET HERACLIUS

 

ET DE LEURS SUCCESSEURS

 

Ecrite par Nicéphore Gregoras, Patriarche de  Constantinople

 

 

 

1. Μετὰ τοῦτο Μαρτῖνα ἡ Αὐγούστα προσκαλεῖται Πύρρον τὸν ἀρχιερέα καὶ τοὺς βασιλικοὺς ἄρχοντας, ἐκκλησιάσασα καὶ τὸν περὶ τὸ Βυζάντιον λαόν, τάς τε διαθήκας Ἡρακλείου ὑπεδείκνυ, ὡς περὶ αὐτῆς καὶ τῶν τέκνων διέθετο. ὁ δὲ παρὼν ἅπας δῆμος Κωνσταντῖνον καὶ Ἡράκλειον τοὺς βασιλεῖς ἐπεζήτει· ἡ δὲ ἦγεν αὐτούς, καὶ ἅμα διελογίζετο νομίζουσα ἅτε βασίλισσα τὰ πρῶτα εἰς τὴν βασιλείαν 28 φέρεσθαι. τινὲς δὲ τοῦ συνεστῶτος λαοῦ ἀνεφώνουν πρὸς αὐτὴν ὅτι "σὺ μὲν τιμὴν ἔχεις ὡς μήτηρ βασιλέων, οὗτοι δὲ ὡς βασιλεῖς καὶ δεσπόται". ἐξαίρετον δὲ ἐδίδουν γέρας Κωνσταντίνῳ ὡς πρώτῳ εἰς τὴν βασιλείαν κατὰ τὴν ἡλικίαν ἐκ παιδὸς προχειρισθέντι. "οὐδὲ γὰρ βαρβάρων ἢ ἀλλοφύλων πρὸς τὰ βασίλεια εἰσερχομένων, ὦ δέσποινα," ἔφασκον, "δύνασαι ὑποδέχεσθαι ἢ λόγοις ἀμείβεσθαι· μηδὲ δοίη θεὸς ἐν τούτῳ τάξεως τὴν Ῥωμαϊκὴν ἐλθεῖν πολιτείαν". καὶ κατήρχοντο ἀνευφημοῦντες τοὺς βασιλεῖς. ταῦτα ἀκούσασα πρὸς τὸ ἑαυτῆς ὑπεχώρει παλάτιον.

2. Ἐξ οὗ καὶ Κωνσταντῖνος τῆς βασιλείας ἦρχε. προσαγγέλλει δὲ αὐτῷ Φιλάγριος, ὃς ἦν τῶν βασιλικῶν χρημάτων ταμίας, ὡς ἀσθενοῦντος τοῦ πατρὸς Ἡρακλείου χρήματα Πύρρῳ τῷ ἀρχιερεῖ παρατίθεσθαι Μαρτίνης τῆς βασιλίσσης ἕνεκεν, ὡς μή ποτε αὐτὴ ὑπὸ Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως καὶ προγόνου ἐκ τῶν βασιλείων διωθουμένη χρημάτων καθυστερίζοιτο. ὁ δὲ Πύρρον μεταστειλάμενος διεπυνθάνετο εἰ οὕτω ταῦτα ἔχοι. Πύρρος δὲ ὑπὸ Φιλαγρίου διελεγχόμενος προεδίδου καὶ οὐκ ἐθέλων τὰ χρήματα.

3. Ἐπεὶ δὲ νόσῳ χρονίᾳ Κωνσταντῖνος συνείχετο καὶ εὐκρασίας ἀέρων ἕνεκεν ἐν Χαλκηδόνι διέτριβεν ἐν τῷ ὑπ' αὐτοῦ κτισθέντι παλατίῳ, ἰδὼν Φιλάγριος ἀρρώστως αὐτὸν διακείμενον, καὶ ἐλπίσας τάχιον ἀποβιῶσαι, ἐδεδίει Ἡράκλειον καὶ Μαρτῖναν ὡς αὐτὸν κακώσοντας. ἐκ τούτου Κωνσταντίνῳ συνεβούλευε γράφειν τοῖς στρατευομένοις ὡς τελευτῆς συμβαινούσης αὐτῷ ἀντιλαβέσθαι τῶν τέκνων αὐτοῦ, καὶ μὴ συγχωρεῖν ἀδικεῖσθαι μηδὲ τῆς βασιλείας διωθεῖσθαι. ἐφ' οἷς ἡσθεὶς Κωνσταντῖνος Οὐαλεντῖνον τὸν Φιλαγρίου ὑπασπιστὴν τά τε γράμματα καὶ τὴν λοιπὴν τοῦ πράγματος ἐργασίαν ἐγχειρίσας πρὸς τὸ στράτευμα ἐξέπεμψε, δεδωκὼς αὐτῷ χρήματα συντελοῦντα εἰς ποσότητα ἀριθμοῦ μυριάδων [πέντε] διακοσίων καὶ ἔτι μύρια καὶ ἑξακισχίλια νομίσματα, ὑποθέμενος πείθειν τοὺς τοῦ στρατιωτικοῦ καταλόγου μετὰ τελευτὴν Κωνσταντίνου ἀντικαθίστασθαι Μαρτίνῃ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς. συμβασιλεύσας δὲ τῷ πατρὶ ἔτη ὀκτὼ καὶ εἴκοσι, καὶ ἐπιβιοὺς εἰς τὴν βασιλείαν ἔτι ἡμέρας ἑκατὸν τρεῖς, ἐτελεύτησε.

4. Μεθ' ὃν αὐτοκράτωρ τῆς βασιλείας ἀναγορεύεται Ἡράκλειος, ᾧ συνελάμβανεν εἰς τὰ τῆς βασιλείας πράγματα καὶ ἡ μήτηρ Μαρτῖνα. εὐθὺς οὖν τὸν τοῦ πατρὸς στέφανον, ὃν καὶ συνέθαψαν αὐτῷ καὶ ὁ υἱὸς Κωνσταντῖνος τοῦ ναοῦ ἐξήνεγκε τιμηθέντα μέχρι χρυσίου λιτρῶν ἑβδομήκοντα, τῷ θεῷ προσφέρει ἐν τῷ ἱερῷ, Κῦρον δὲ τὸν πρόεδρον Ἀλεξανδρείας τῷ οἰκείῳ θρόνῳ ἀποκαθίστησι. Φιλάγριον δὲ ἀποκείρας ἐξόριστον εἰς τὸ Σέπτας λεγόμενον φρούριον πρὸς ἥλιον δύνοντα κατὰ [τὰ] θάτερα τῶν Ἡρακλέος στηλῶν πρὸς τῇ Λιβύῃ κείμενον παρέπεμψεν. ἑτέρους τε πλείστους, οὓς εὗρε φίλους καὶ ὑπηρέτας αὐτοῦ, πληγαῖς καὶ ἑτέραις αἰκίαις ἠμύνατο.

5. Οὐαλεντῖνος δὲ ὁ Φιλαγρίου ὑπασπιστὴς ταῦτα αἰσθόμενος τὸ στρατιωτικὸν κατὰ Μαρτίνης καὶ τῶν τέκνων αὐτῆς ἐτάραττε· μεθ' ὧν τὴν Χαλκηδόνος καταλαμβάνει ὡς τοῖς τέκνοις Κωνσταντίνου ἐπικουρήσων, καὶ αὐτοῦ διέτριβεν.

6. Ἡράκλειος δὲ τήν τε πόλιν ἐν τῷ ἀσφαλεῖ εἶχε, καὶ πᾶσιν ἀπελογεῖτο ὡς Ἡράκλειος ὁ υἱὸς Κωνσταντίνου ἀπήμαντος διαμένει, καὶ πᾶσι ὑγιέα καὶ σῶον ὑπεδείκνυ, καὶ ἅμα ὡς τέκνου γνησίου περιείχετο. καὶ τοῦτο ἐπιστοῦτο τῷ ἐκ τοῦ σωτηριώδους βαπτίσματος 30 ἀγκάλαις δέξασθαι. καὶ συμπαρόντος Πύρρου τοῦ τῆς πόλεως ἱεράρχου τῶν ζῳοποιῶν ξύλων ἥπτετο καὶ διώμνυτο ὡς οὔτε δι' αὐτοῦ οὔτε δι' ἑτέρου τὰ τοῦ Κωνσταντίνου τέκνα βλαβήσεται. Οὐαλεντῖνον δὲ ἀπισχυρίζετο δεικνύειν ὡς ἐπιβουλεύσαντα αὐτοῖς καὶ τῆς βασιλείας ἐπορεγόμενον. ὡς δὲ εἰς πλεῖον ἅπαντα βεβαιώσηται, συλλαβὼν μεθ' ἑαυτοῦ Ἡράκλειον πρὸς Οὐαλεντῖνον περαιοῦται, καὶ πάλιν ἐβουλεύετο διόμνυσθαι καὶ πείθειν αὐτοὺς ὡς φιλοστόργως διάκειται πρὸς Ἡράκλειον: Οὐαλεντῖνος δὲ οὐκ ἐδέχετο ἀλλ' ἀπέπεμπε, καὶ δὴ ὑπενόστει καὶ διηγεῖτο πάντα τοῖς τῆς πόλεως. οἱ δὲ ἐπείθοντο καὶ Οὐαλεντῖνον ἐδυσφήμουν.

7. Τῆς τρύγης δὲ ἐπιλαβούσης, οἱ τῆς πόλεως αἰσθόμενοι ὡς ὁ μετὰ Οὐαλεντίνου στρατὸς τούς τε ἀμπελῶνας αὐτῶν διαφθείρει κἀκείνους οὐ συγχωρεῖ ἐκεῖσε περαιοῦσθαι, συνίστανται Πύρρῳ βοῶντες στέφειν Ἡράκλειον τὸν Κωνσταντίνου υἱόν. Πύρρος δὲ τὴν ταραχὴν καὶ τὴν στάσιν τοῦ λαοῦ περιαθρήσας ἀπελογεῖτο ὡς οὐ διὰ τοῦτο αὐτοὶ στασιάζουσιν, ἀλλ' Οὐαλεντίνῳ τὴν βασιλείαν περιποιοῦνται. ἔτι οὖν ἐπικειμένου τοῦ ὄχλου δῆλα ποιεῖ βασιλεῖ ἅπαντα. ὁ δὲ συλλαβόμενος τὸν ἀνεψιὸν Ἡράκλειον εὐθέως ἐπὶ τὸ ἱερὸν ἐχώρει καὶ ἀνέρχεται ἅμα Πύρρῳ ἐν τῷ ἄμβωνι καὶ προτρέπεται στέφειν Ἡράκλειον. οἱ δὲ ὄχλοι τὸν βασιλέα ἐβιάζοντο τὸ ἔργον ἐπιτελεῖν. ὁ δὲ λαβὼν ἐκ τῆς ἐκκλησίας τὸν τοῦ πατρὸς Ἡρακλείου στέφανον τὸ ἔργον ἐπλήρου. εὐθὺς οὖν τὸν στεφθέντα Κωνσταντῖνον οἱ ὄχλοι μετονομάζουσι.

8. Τὸ οὖν ἀχυρῶδες καὶ ἀγροικωδέστερον τοῦ λαοῦ κατὰ Πύρρου τὰς χεῖρας ὥπλιζον, καὶ πρὸς τὸ ἱερὸν γενόμενοι αὐτὸν μὲν οὐχ εὗρον, κατὰ δὲ τὸν καιρὸν τῆς τοῦ λυχνικοῦ συνάξεως εἰσέρχονται ἐπαγόμενοι Ἑβραίων καὶ ἄλλων κακοδόξων ὅμιλον ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ. καὶ τὴν μὲν ἐνδυτὴν διαρρηγνῦσι, καὶ τὸν ἱερὸν χῶρον αἰσχρῶς κατερρύπαινον, τάς τε κλεῖς τῶν πυλῶν λαβόντες ἐπὶ κοντοῦ ἀνήρτων, καὶ οὕτω τὴν πόλιν ἀθέσμως περιῄεσαν.

9. Πύρρος δὲ ταῦτα μαθὼν τῇ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐν τῷ ἱερῷ παραγίνεται καὶ πάντα τὰ ἱερὰ ἀσπάζεται καὶ τὸ περικείμενον αὐτῷ ὠμόφορον περιελὼν τῇ ἱερᾷ ἀποτίθεται τραπέζῃ, φήσας "τῆς ἱερωσύνης μὴ ἀφιστάμενος ἀποτάσσομαι λαῷ ἀπειθεῖ". ἐκεῖθεν ἡσυχῇ ἐξελθὼν παρὰ μιᾷ θεοσεβεστάτῃ γυναικὶ κρυφῇ κατήγετο καὶ καιροῦ εὐθέτου λαβόμενος πρὸς τὴν Χαλκηδόνος ἀπέπλει. οὗ τὴν ἔλευσίν τινες τῶν μοναζόντων ἐκεῖσε ἀκηκοότες περὶ τῶν ἐκτεθέντων παρὰ τοῦ πάλαι Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως καὶ Σεργίου τοῦ τῆς πόλεως ἱεράρχου, ἕνεκεν τῶν δύο ἐπὶ τοῦ σωτῆρος Χριστοῦ θελημάτων καὶ ἐνεργειῶν ἀνηρεύνων, ὧν προασπισταὶ ἐτύγχανον Μάξιμος καὶ Θεοδόσιος ὄντες ἐν Ἀφρικῇ. καὶ τὰ μὲν κατὰ Πύρρον οὕτω πως ἔσχεν.

CHAPITRE I

1 . Constantin & Héraclius sont proclamés  Empereurs. 2. Constantin tire des mains du Patriarche une somme considérable, que son père Héraclius y avait déposée.3.  Il conjure les gens de guerre de prendre après sa mort la protection de ses enfants, & meurt. 4.. Héraclius donne à l'Eglise la couronne de son père, rétablit Cyrus dans l'Eglise d'Alexandrie, & relègue Philagre. 4.. Valentin soulève l'armée, & s'empare de Calcédoine. 6. Héraclius jure sur la vraie Croix de défendre les enfants de Constantin son frère. 7. Héraclius sils de Constantin est couronné. 8. Le peuple commet dans l'Eglise des irrévérences & des sacrilèges. 9. Le Patriarche se retire pour céder à la tempête.

1. L'Impératrice Martine ayant assemblé incontinent après, les principaux habitants de Constantinople, elle ouvrit en leur présence le testament qu'Héraclius avait  sait en sa faveur, & en celle de ses enfants. Le peuple lui ayant demandé Constantin & Héraclius pour les saluer en qualité d'Empereurs, elle les fit paraître. Elle eut bien souhaité de prendre en main le gouvernement, mais quelques-uns ayant élevé leur voix au milieu de l'assemblée, lui dirent : Madame y nous vous respecterons comme la mère des empereurs,  mais., nous leur obéirons comme à nos souverains. Vous ne sauriez donner audience ni rendre réponse aux ambassadeurs des nations étrangères, & nous prions. Dieu de ne pas permettre que l'Empire tombe en cet état. Ils proclamèrent ensuite les Empereurs, nommant Constantin le premier, comme l'aîné, & leur souhaitant toute sorte de prospérités. Après quoi l'Impératrice se retira dans son Palais.

2.  Dés que Constantin fut parvenu à l'Empire Philagre son trésorier lui donna avis qu'Héraclius son père avait déposé durant sa maladie une grande somme d'argent entre les mains du Patriarche Pyrrus, pour la donner à l'Impératrice Martine, afin qu'elle ne manquât de rien au cas qu'elle fût chassée du Palais. Constantin manda le Patriarche pour savoir de lui si c'était la vérité. Philagre l'ayant convaincu qu'il avait  l'argent, il l'avoua, & le rendit contre son inclination.

3. Constantin languissant de maladie, & demeurant dans le Palais, qu'il avait  fait bâtir à Calcédoine pour éviter le mauvais air, Philagre qui le vit proche de sa fin appréhenda d'être maltraité après sa mort par l'Impératrice Martine, & par son frère Héraclius, & pour cela il lui conseilla de prier les gens de guerre de prendre ses enfants, en leur protection, & de ne pas souffrir qu'ils fussent privés de l'Empire. Constantin ravi de cet avis donna sa lettre à Valentin Ecuyer de Philagre avec une somme considérable, pour engager les soldats à s'opposer après sa mort aux entreprises de l'Impératrice, & de ses enfants. Il mourut après avoir régné vingt-huit ans avec son père, & ne lui survécut que cent trois jours.

4. Héraclius fut proclamé Empereur après sa mort & gouverna conjointement avec l'Impératrice Martine. Il consacra au service de Dieu la couronne de l'Empereur son père, estimée plus de soixante & dix livres d'or. Elle avait  été mise dans son tombeau, & depuis elle en avait  été retirée par Constantin. Il rétablit aussi Cyrus dans le siège de l'Église d'Alexandrie. Il fit raser Philagre, & le relégua à l'extrémité de l'Afrique du côté d'Occident, & le fit renfermer dans le sort de Septem. Il ordonna divers supplices contre tous ceux qui étaient de ses amis.

5. Quand Valentin Ecuyer de Philagre vit toutes ces choses, il fit son possible pour soulever l'armée contre l'Empereur Héraclius, & contre l'Impératrice Martine, & il s'empara de Calcédoine à dessein d'assister les enfants de Constantin.

6. Héraclius pourvut à la sureté de Constantinople, & se justifia des accusations que l'on répandait contre lui, en faisant voir qu'Héraclius son neveu sils de Constantin, était en parfaite santé, en le tenant sur les fonds de baptême, en protestant de prendre le même soin de ses intérêts que s'il eût été son fils, & en jurant sur le bois vivifiant de la Croix du Sauveur en présence du Patriarche, que ni lui ni autre ne feraient aucune injure aux enfants de Constantin. Ajoutant qu'il n'y avait  que Valentin qui voulait attenter à leur vie, & usurper la couronne. Pour confirmer ses paroles par ses actions, il mena Héraclius fils de Constantin à Calcédoine pour y faire le même serment qu'il venait de faire à Constantinople, & pour convaincre tout le monde de la sincérité de son affection envers ses neveux. Mais Valentin ne voulut pas le recevoir, ce qui sut cause qu'il revint raconter au peuple ce qui lui était arrivé, & que le peuple commença à charger Valentin d'injures.

7. Les habitants voyant que les soldats mangeaient leurs raisins & les empêchaient d'aller à leurs vignes, s'assemblèrent, & pressèrent Pyrrus avec des clameurs confuses de couronner Héraclius fils de Constantin. Pyrrus disait que c'était en faveur de Valentin, & non en faveur d'Héraclius, qu'ils se soulevéient de la sorte. Mais voyant que le tumulte augmentait, il en fit avertir l'Empereur, qui mena aussitôt son neveu Héraclius à l'Eglise, & étant monté au pupitre avec Pyrrus, le pria de le couronner. Comme le peuple demandait la même chose avec de nouvelles instances, on prit la couronne de son père pour servir à la cérémonie. A l'heure même le peuple lui changea son nom, & l'appela Constantin.

8. Les personnes de la plus basse condition ayant pris les armes entrèrent dans l'Eglise avec une foule de Juifs & d'infidèles, violèrent la sainteté du lieu, déchirèrent la nappe de l'autel, prirent les clés des portes, les mirent au haut d'une lance, & parcoururent de la sorte toute la ville.

9. Le Patriarche entra la nuit suivante dans l'Eglise, & ayant fait de profondes génuflexions il mit son étole sur l'autel, en disant :Je ne renonce pas a mon Eglise, mais je cède à la violence du peuple. Etant sortis secrètement il demeura caché chez une Dame de grande piété jusques à ce que le temps fût propre pour traverser à Calcédoine. Dès que les Moines qui demeuraient aux environs surent qu'il y était arrivé, ils le vinrent consulter touchant ce que l'Empereur Héraclius & le Patriarche Serge avoient autrefois publié des deux volontés, & des deux opérations du Sauveur, desquelles Maxime & Théodose, qui étaient alors en Afrique avaient été les principaux défenseurs.

1. Ἐπεὶ οὖν τοὺς περὶ Οὐαλεντῖνον ἡ Χαλκηδὼν εἶχεν, ἀναγκαιοτέρως Ἡράκλειος καὶ Μαρτῖνα, ὡς μὴ ἐπὶ πλεῖον τὰ ἐκεῖσε προάστεια βλάπτοιτο, ἑνωθῆναί τε αὐτῷ καὶ ὅρκοις τὰ πρὸς ἀλλήλους θέσθαι· καὶ ἀξίᾳ αὐτὸν ἐτίμησαν ἣν Ῥωμαῖοι καλοῦσι κόμητα ἐξσκουβιτόρων, καὶ μηδ' ὅλως ἐγκαλεῖσθαι περὶ ὧν παρὰ Κωνσταντίνου ἐδέξατο χρημάτων, φιλοτιμηθῆναι δὲ χρήμασι τοῖς συνελθοῦσιν αὐτῷ στρατιώταις, στεφθῆναί τε καὶ Δαβὶδ τὸν Καίσαρα καὶ μετονομασθῆναι Τιβέριον.

2. Καὶ τούτων οὕτω τελεσθέντων προχειρίζεται Παῦλος, οἰκονόμος γεγονὼς τῆς μεγάλης ἐκκλησίας, ἀρχιερεὺς Κωνσταντινουπόλεως, κατὰ τὸν Ὀκτώβριον μῆνα τῆς πεντεκαιδεκάτης ἰνδικτιόνος.

3. Κωνσταντῖνος οὖν ἐν Σικελίᾳ ὑπὸ τῶν ἰδίων ὑπηρετῶν δόλῳ φονευθεὶς ἐν τῷ λουτρῷ, ἤδη ἐν τῇ βασιλείᾳ εἰκοστὸν ἕβδομον ἀνύσας ἔτος, ἐτελεύτα.

4. Μεθ' ὃν Κωνσταντῖνος ὁ υἱὸς τὰ τῆς βασιλείας ἐγχειρίζεται σκῆπτρα. Καὶ τούτου ἀρξαμένου εὐθὺς ὁ τῶν Σαρακηνῶν ἡγούμενος ναῦς πλείστας κατασκευάσας κατὰ τοῦ Βυζαντίου ἐκπέμπει, ἡγεμόνα τούτων ἐπιστήσας, ἅτε πιστότατον καὶ τὰ πολέμια ἔμπειρον, κατὰ τὴν ἑαυτῶν διάλεκτον Χαλὲβ ὀνομαζόμενον· ὃς ἀναχθεὶς προσωρμίζετο ἐν προαστείοις τοῦ Βυζαντίου, κατὰ τὸν παραθαλάσσιον τόπον τὸν καλούμενον Ἕβδομον. Τοῦτον αἰσθόμενος Κωνσταντῖνος ἀντιπαρατάττεται καὶ αὐτὸς στόλῳ μεγάλῳ. Ὑφ' ὧν πλεῖσται ναυμαχίαι ἑκάστης ἡμέρας ἐγίνοντο, τοῦ πολέμου συγκροτουμένου ἀπὸ τοῦ ἐαρινοῦ μέχρι φθινοπωρινοῦ καιροῦ. Χειμῶνος δὲ ἐπιγινομένου ὁ τῶν Σαρακηνῶν στόλος διαπεραιωθεὶς ἐν Κυζίκῳ διεχείμαζε, καὶ πάλιν ἔαρος ἀρχομένου ἐκεῖθεν ἀνταναχθεὶς ὡσαύτως τοῦ διὰ θαλάσσης πολέμου εἴχετο. Ἑπτὰ οὖν ἔτεσι τοῦ πολέμου διαρκέσαντος τέλος οὐδὲν πλέον ὁ τῶν Σαρακηνῶν ἤνυσε στόλος, ἀλλὰ πολλούς τε ἄνδρας μαχίμους ἀποβαλόντες καὶ δεινῶς τραυματισθέντες καὶ χαλεπῶς ἡττημένοι ὑπενόστουν πρὸς τὰ οἰκεῖα καταίροντες. Πρὸς δὲ τοῖς πελάζουσι τοῦ Συλλαίου γενόμενοι ὑπὸ σκληρῶν πνευμάτων καὶ θαλασσίου κλύδωνος καταληφθέντες πανστρατιᾷ διώλοντο.

5. Ὁ δὲ τῶν Σαρακηνῶν βασιλεὺς τὸ τοῦ στόλου ἀκούσας δυστύχημα πρέσβεις ἀποστέλλει πρὸς Κωνσταντῖνον ὡς σπεισόμενος πρὸς αὐτὸν ἐπὶ τελέσμασιν ἐνιαυσίοις. Ὁ δὲ τούτους δεξάμενος καὶ τὰ δηλωθέντα ἀκηκοὼς συνεκπέμπει αὐτοῖς Ἰωάννην τὸν πατρίκιον, τὸ ἐπίκλην Πιτζιγαύδιον, πολυπειρίᾳ καὶ φρονήσει διαφέροντα, ὡς τὰ ἐπὶ τῇ εἰρήνῃ διαλεχθησόμενον· ὃς πρὸς τὰ τῶν Σαρακηνῶν γενόμενος ἤθη συμβαίνει τε αὐτοῖς ὅρκοις τὴν εἰρήνην βεβαιωσάμενος ἐπὶ τριάκοντα ἔτεσιν, ὥστε παρέχεσθαι Ῥωμαίοις ὑπὸ τῶν Σαρακηνῶν ἀνὰ ἔτος ποσότητα χρυσίου τρεῖς χιλιάδας ἄνδρας τε αἰχμαλώτους πεντήκοντα καὶ ἵππους πεντήκοντα.

6. Ταῦτα ἀκηκοότες καὶ οἱ πρὸς τὰ ἑσπέρια οἰκοῦντες μέρη, τουτέστιν ὁ τῶν Ἀβάρων ἡγεμὼν καὶ οἱ ἐπέκεινα ἄρχοντες τῶν πρὸς δύσιν παρακειμένων ἐθνῶν διὰ πρέσβεων δῶρα τῷ βασιλεῖ στείλαντες εἰρήνην ἐζήτησαν· ἐφ' οἷς εἴξαντος τοῦ βασιλέως εἰρήνη τὸ λοιπὸν καὶ γαλήνη ἔν τε τοῖς ἑῴοις ἔν τε τοῖς ἑσπερίοις ἐβραβεύετο. Καὶ ταῦτα μὲν οὕτως ἔσχε.

CHAPITRE II

1.  Héraclius s'accorde avec Valentin. 2. Paul est élu Patriarche. 3. Constantin est tué en trahison. 4.. Longue guerre avec les Sarrasins. 5. Paix conclue avec eux. 6. Accord fait avec les Avares.

1. Cependant Valentin étant maître de Calcédoine, l'Empereur & l'Impératrice furent obligés de faire la paix avec lui, de peur qu'il ne continuât de ruiner les faubourgs de Constantinople. On convint de lui donner la charge de Comte des Excubiteurs, de ne lui point redemander l'argent que Constantin lui avait  donné, de récompenser les soldats qui avaient servi sous lui, de créer David César, & de l'appeler Tibère.

2.  Paul Oeconome de la grande Eglise en fut élu Archevêque au mois d'Octobre dans la vingt-cinquième indiction.

3. Constantin fut tué en trahison par ses domestiques en Sicile, comme il était dans le bain, après avoir régné vingt-sept ans. Son fils Constantin lui succéda.

4. Ce fut au commencement de son règne que le Prince des Sarrasins équipa une puissante flotte, dont il donna le commandement à un excellent homme de guerre nommé Calet. Ce Général étant abordé à l'Ebdome., qui est aux faubourgs de Constantinople, Constantin l'alla recevoir avec un grand nombre de vaisseaux. Il y eut chaque jour divers combats, & la guerre fut continuée sans relâche, depuis le printemps jusques à l'automne, que la flotte ennemie se retira pour passer l'hiver à Cyzique. Elle revint au printemps suivant., & recommença la guerre, & cela dura toujours de la sorte pendant sept ans. Mais enfin comme ces Barbares, bien loin d'avoir remporté quelque avantage avaient perdu leurs plus vaillants hommes, ils s'en retournèrent en leur pays, & furent attaqués d'une tempête, dont ils périrent presque tous.

5. Quand le Prince des Sarrasins eut appris la nouvelle de la perte de sa flotte, il envoya des Ambassadeurs à l'Empereur, pour lui demander la paix, & pour lui offrir un tribut. L'Empereur ayant accepté leur proposition renvoya avec eux Jean Patrice, surnommé Petzigode, homme d'une rare sagesse, & d'une profonde expérience. Quand il sut dans leur pays il leur accorda une trêve de trente ans, durant lesquels ils paieraient trois mille écus d'or, & livreraient cinquante hommes & cinquante chevaux.

6. La nouvelle de cette trêve n'eut pas sitôt été portée aux Avares, qu'ils envoyèrent des présents à l'Empereur, & lui demandèrent la paix, qu'il leur accorda. Ainsi l'Orient & l'Occident jouirent d'un profond calme, & d'une parfaite tranquillité.

1. Λεκτέον δὲ ἤδη περὶ τῆς τῶν λεγομένων Οὔννων καὶ Βουλγάρων ἀρχῆς καὶ καταστάσεως αὐτῶν. Περὶ τὴν Μαιῶτιν λίμνην κατὰ τὸν Κώφινα ποταμὸν καθίσταται ἡ πάλαι καλουμένη μεγάλη Βουλγαρία καὶ οἱ λεγόμενοι Κότραγοι, ὁμόφυλοι αὐτῶν καὶ οὗτοι τυγχάνοντες. Ἐν δὲ τοῖς Κωνσταντίνου χρόνοις ὃς κατὰ τὴν δύσιν ἐτελεύτα, Κοβρᾶτός τις ὄνομα κύριος γενόμενος τῶν φύλων τούτων τὸν βίον μεταλλάξας πέντε καταλιμπάνει υἱούς, ἐφ' οἷς διατίθεται μηδαμῶς τῆς ἀλλήλων ἀποχωρισθῆναι διαίτης, ὡς ἂν διὰ τῆς πρὸς ἀλλήλους εὐνοίας τὰ τῆς ἀρχῆς αὐτῶν διασώζοιτο. Οὗτοι μικρὰ τῆς πατρικῆς φροντίσαντες παραινέσεως ὀλίγου παρῳχηκότος χρόνου διέστησαν ἀλλήλων, ἕκαστος αὐτῶν τοῦ λαοῦ ἴδιον μέρος ἀποτεμνόμενος. Ὧν ὁ μὲν πρῶτος Βαϊανὸς υἱὸς λεγόμενος κατὰ τὰ ἐνταλθέντα αὐτῷ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐν τῇ προγονικῇ γῇ διέμεινε μέχρι τοῦ δεῦρο, ὁ δὲ δεύτερος λεγόμενος Κότραγος τὸν Τάναϊν 34 περαιωθεὶς ποταμὸν ᾤκησε τούτων ἀντικρύ, ὁ δὲ τέταρτος τὸν Ἴστρον ποταμὸν διαβὰς ἐν Παννωνίᾳ τῇ νῦν ὑπὸ Ἀβάροις κειμένῃ αὐλίζεται ὑπόσπονδος τῷ ἐγχωρίῳ ἔθνει γενόμενος, ὁ δὲ πέμπτος κατὰ τὴν Ῥαβεννησίαν πεντάπολιν ἱδρυσάμενος ὑπόφορος Ῥωμαίοις ἐγένετο. Τούτων ὁ λοιπὸς τρίτος ἀδελφὸς ὄνομα Ἀσπαροὺχ τὸν Δάναπριν καὶ τὸν Δάναστριν ποταμὸν περαιωθεὶς περὶ τὸν Ἴστρον οἰκίζεται, τόπον πρὸς οἴκησιν ἐπιτήδειον, Ὄγλον τῇ σφῶν καλούμενον φωνῇ, καταλαβόμενος, δυσχερῆ τε καὶ ἀνάλωτον πολεμίοις ὑπάρχοντα· ἀσφαλής τέ ἐστι τὰ μὲν ἔμπροσθεν τῇ τε δυσχωρίᾳ καὶ τῷ τελματώδης εἶναι τυγχάνων· τὰ δ' οὖν ὄπισθεν κρημνοῖς ἀβάτοις τετειχισμένα.

2. Οὕτω τοίνυν τοῦ ἔθνους διαιρεθέντος καὶ σκεδασθέντος, τὸ τῶν Χαζάρων φῦλον ἀπὸ τοῦ ἐνδοτέρου τῆς Βερυλίας λεγομένης χώρας ὡς πλησίον τῶν Σαρματῶν ᾠκημένον πλείστης ἀδείας ἐντεῦθεν ἐπέτρεχον. Τὰ τοιαῦτα πάντα κατέδραμον χωρία τῆς ὑπὲρ Πόντου τὸν Εὔξεινον γῆς καὶ θαλάττης ἐπέρασε· μεθ' ὧν καὶ Βαϊανὸν ὑπεξούσιον ποιησάμενος εἰς ὑπαγωγὴν φόρων κατέστησε.

3. Κωνσταντῖνος δὲ ἐπειδὴ ἔγνω ὡς τὸ σκηνῶσαν τὸν Ἴστρον ἔθνος τὰ πλησιάζοντα τῆς ὑπὸ Ῥωμαίων ἀρχῆς χωρία καταθέον διαφθείρειν ἐπεχείρει, στρατὸν ὁπλίτην ἐπὶ τὴν Θρᾳκῴαν διαβιβάσας χώραν, ἔτι τε καὶ στόλον ὁπλίσας κατὰ τοῦ ἔθνους ὡς ἀμυνόμενος ᾤχετο. Οἱ δὲ Βούλγαροι τῶν τε ἱππικῶν καὶ πλοΐμων τὰ πλήθη θεασάμενοι καὶ τῷ αἰφνιδίῳ καὶ ἀνελπίστῳ καταπλαγέντες πρὸς τὰ ἑαυτῶν ὀχυρώματα ἔφυγον, τέτρασιν ἡμέραις ἐκεῖσε ὑπομείναντες· καὶ τῶν Ῥωμαίων μὴ δυνηθέντων αὐτοῖς πολέμῳ συμμῖξαι διὰ τὴν δυσχωρίαν τοῦ τόπου, ἀνελάμβανόν τε αὑτοὺς καὶ προθυμότεροι ἐγίνοντο.

4. Ὁ δὲ βασιλεὺς νόσῳ ποδαλγικῇ συσχεθεὶς καὶ ὀξυπαθήσας ἐπὶ Μεσήμβρειαν τὴν πόλιν ἀπέπλει θεραπείας ἕνεκεν, προστάξας τοῖς ἄρχουσι καὶ τοῖς λαοῖς προσεδρεύειν τῷ ὀχυρώματι καὶ ὅσα πρὸς ἄμυναν τοῦ ἔθνους κατεργάσασθαι. Φήμη δέ τις ἐδέδοτο τὸν βασιλέα φεύγειν μηνύουσα, δι' ἣν θορυβηθέντες οὐδενὸς διώκοντος συντόνως ἔφευγον.

5. Οἱ δὲ Βούλγαροι ἐπιδόντες ἐπεδίωκον καρτερῶς, καὶ ὅσους μὲν τοῦ λαοῦ κατελάμβανον ἀνῄρουν, πλείστους δὲ καὶ ἐτραυμάτιζον. Περαιωθέντες δὲ τὸν Ἴστρον ἐπὶ τὴν λεγομένην Βάρναν πλησίον Ὀδύσσου καὶ τοῦ ὑπερκειμένου μεσογαίου, τὸ ὀχυρὸν καὶ ἀσφαλὲς τοῦ τόπου πάντοθεν ἔκ τε τοῦ ποταμοῦ καὶ τῆς ἄγαν δυσχωρίας θεασάμενοι ἐνταῦθα σκηνοῦσι. Κρατοῦσι δὲ καὶ τῶν [ἐγγιζόντων] παρῳκημένων Σκλαβηνῶν ἐθνῶν, καὶ οὓς μὲν τὰ πρὸς Ἀβάρους πλησιάζοντα φρουρεῖν, οὓς δὲ τὰ πρὸς Ῥωμαίους ἐγγίζοντα τηρεῖν ἐπιτάττουσιν. Ἐν τούτοις ὀχυρωθέντων καὶ αὐξηθέντων τὰ ἐπὶ Θρᾴκης χωρία τε καὶ πολίσματα καταδῃοῦν ἐπεχείρουν. Τῷ βασιλεῖ δὲ ἀνάγκη ἦν ταῦτα ὁρῶντι ἐπὶ τελέσμασι πρὸς αὐτοὺς σπένδεσθαι.

6. Οὕτω τοιγαροῦν εἰρηνευούσης πάντοθεν τῆς Ῥωμαίων βασιλείας ἡ τῶν Μονοθελητῶν δυσσεβὴς αἵρεσις ἐκρατύνετο, ἤδη τῶν ἀφ' Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως χρόνων λαβοῦσα τὴν ἀρχήν· καὶ σχίσμα ἦν περὶ τὴν καθολικὴν ἐκκλησίαν. Ταῦτα διαγνοὺς Κωνσταντῖνος σύνοδον οἰκουμενικὴν συγκροτεῖ, ἣ τὰς μὲν προλαβούσας πέντε ἁγίας οἰκουμενικὰς συνόδους ἐκύρωσε καὶ τὰ δύο ἐπὶ τοῦ σωτῆρος Χριστοῦ θελήματα καὶ δύο φυσικὰς ἐνεργείας, τέλειον αὐτὸν ἐν θεότητι καὶ τέλειον ἐν ἀνθρωπότητι διατρανώσασα καὶ τῷ ἀναθέματι τοὺς τῆς αἱρέσεως ἄρξαντας παραπέμψασα.

7. Οὕτως ἐν γαλήνῃ καὶ εἰρηνικῇ καταστάσει τὸ λοιπὸν τῆς ζωῆς διατελέσας τῷ ἑπτακαιδεκάτῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἐτελεύτα. Καὶ κατατίθεται αὐτοῦ τὸ λείψανον ἐν τοῖς βασιλείοις τῶν ἁγίων ἀποστόλων μνήμασι.

CHAPITRE III

1. Division entre les enfants de Curat. 2. Irruption des Casares. 3. L'Empereur mène ses troupes en Thrace. 4.. Il est attaqué de la goutte, 5. Les Romains sont mis en fuite, & contraints de demander la paix. 6. Condamnation de l'erreur des Monothelites. 7. Mort de l'Empereur.

1. Il faut maintenant parler de l'origine & de l'établissement des Huns, & des Bulgares. La grande Bulgarie est le long des palus Méotides proche du fleuve Cophin, où habitent aussi les Cotraguriens, qui sont de la même nation que les Bulgares. Un Prince nommé Curat, qui commandait à toutes ces nations au temps de l''Empereur Constantin, laissa cinq fils., auxquels avant sa mort il ordonna de ne se point séparer afin de se maintenir par leur union. Mais se souciant fort peu du sage avis de leur père, ils se séparèrent, & chacun d'eux emmena le peuple qu'il avait sous son obéissance. Il n'y eut que Basien, qui suivant le testament du père demeura dans le lieu de sa naissance. Le second nommé Cotrague traversa le Tanaïs, & se plaça sur le bord. Le quatrième passa le Danube, & étant entré en Pannonie, il s'y établit du consentement des habitants. Le cinquième alla à Pentapoli de Ravenne, & se fit tributaire des Romains. Enfin le troisième nommé Asparuc, ayant passé les fleuves de Danapris, & de Danastris, il se mit sur le bord du Danube à l'endroit qu'il trouva le plus commode, & qu'il appela Ogle en sa langue. Il paraissait imprenable parce que d'un côté il était défendu par des marécages, & de l'autre par des rochers.

2. Cette nation étant divisée & dissipée de la sorte, les Cazares venus du fond de la Berylie, qui est proche de la Sarmatie traversèrent le Pont-Euxin, réduisirent à leur obéissance la Bajane, & y imposèrent un tribut.

3. Lorsque l'Empereur apprit que cette nation courait & ravageait ses frontières, il fit passer des troupes en Thrace,, & équipa une flotte pour réprimer leur insolence. Les Bulgares étonnés de la présence si soudaine, & si imprévue de deux armées, se retirèrent dans leurs forts, où. n'ayant pu être forcés après une attaque de quatre jours, ils en prirent un peu d'assurance.

4. Cependant l'Empereur ayant ressenti de grandes douleurs de la goutte donna ordre aux gens de commandement de continuer l'attaque des sorts, & se fit porter à Mesembrie. Le bruit s'étant répandu que l'Empereur s'enfuyait, les nôtres en furent tellement épouvantés, qu'ils s'enfuirent eux-mêmes.

5. Les Bulgares poursuivirent vivement les fuyards, en tuèrent & blessèrent un grand nombre. Ils traversèrent après cela le Danube, se campèrent à Varne proche d'Odysse, & en d'autres endroits plus éloignés de la mer, où ils étaient fortifiés d'un côté par une rivière, & de l'autre par des montagnes. Ils réduisirent à leur obéissance les Sclavons qui demeuraient dans le voisinage, & ils mirent une partie de leurs troupes sur les frontières des Avares, & l'autre sur celles des Romains. S'étant fortifiés de la sorte, ils coururent & ravagèrent tellement toute la Thrace, que l'Empereur fut obligé de s'accorder avec eux, & de leur promettre une pension.

6. La paix ayant été établie par cet accord dans toute l'étendue de l'Empire, l'impiété de l'erreur des Monothelites, qui était née sous le règne d'Héraclius, & qui partageait l'Eglise s'augmentait si fort de jour en jour, que l'Empereur ne trouva point d'autre moyen d'en arrêter le progrès que d'assembler un Concile général, qui confirma les cinq Conciles généraux précédents, décida que le Sauveur avait  deux volontés  & deux opérations, & qu'il possédait l'intégrité de la nature divine, & de la nature humaine, & frappa d'anathème les auteurs & les défenseurs de l'opinion contraire.

7. L'Empereur passa le reste de sa vie en repos, mourut en la dix-septième année de son règne, & sut enterré dans l'Eglise des saints Apôtres.

1. Καταλιμπάνει δὲ εἰς τὴν βασιλείαν τὸν υἱὸν Ἰουστινιανὸν ἑκκαιδέκατον ἔτος τῆς ἡλικίας ἄγοντα; ὃς τῆς βασιλείας ἐπιλαβόμενος τὰ ὑπὸ τοῦ πατρὸς τῆς εἰρήνης ἕνεκεν καὶ τῆς ἄλλης πολιτικῆς εὐταξίας βραβευθέντα διέστρεφε. μεθ' ὧν λύει καὶ τὴν πρὸς τοὺς Βουλγάρους γενομένην εἰρήνην.

2. Ἱππικὰ δὲ στρατεύματα πρὸς τοῖς Θρᾳκῴοις διαγαγὼν χωρίοις κατὰ τῶν Σκλαβηνῶν εὐθέως ὥρμησε. μέχρι δὲ Θεσσαλονίκης ἐκδραμὼν πόλεως, πολλὰ τῶν ἐκεῖσε Σκλαβηνῶν γένη τὰ μὲν πολέμῳ τὰ δὲ ὁμολογίᾳ παραλαβών, εἰς τὴν τοῦ Ὀψικίου λεγομένην χώραν διὰ τῆς Ἀβύδου διαβιβάσας κατέστησεν. ἐξ ὧν στρατεύει ἄχρι καὶ εἰς τριάκοντα χιλιάδας λαόν, οὓς ἐξοπλίσας λαὸν ἐκάλεσε περιούσιον, ἄρχοντα αὐτοῖς ἐκ τῶν εὐγενεστέρων ἐπιστήσας Νεβοῦλον τοὔνομα.

3. Εἰς οὓς θαρρήσας λύει τὴν πρὸς τοὺς Σαρακηνοὺς παρὰ τοῦ πατρὸς γενομένην εἰρήνην, μεθίστησι δὲ καὶ τοὺς ἐν τῷ ὄρει τοῦ Λιβάνου λοχοῦντας ἐκ παλαιοῦ χρόνου ὁπλίτας. ἐκστρατεύει δὲ κατ' αὐτῶν, καὶ κατὰ τὴν Σεβαστόπολιν γίνεται. καὶ αὐτοὶ δὲ ἐπιστρατεύσαντες πρὸς αὐτοὺς παραγίνονται· καὶ τὰ μὲν τῆς εἰρήνης φυλάττεσθαι βέβαια παρ' αὑτῶν ἔφασκον, εἰ δὲ βούλοιντο διαστρέφειν Ῥωμαῖοι, θεὸν κριτὴν τῶν αἰτίων γίνεσθαι. Ἰουστινιανοῦ δὲ μᾶλλον τῆς μάχης αἱρουμένου, οὗτοι τὸν τῆς εἰρήνης ἔγγραφον λόγον ἐφ' ὑψηλοῦ ἀναρτήσαντες σημείου προάγειν ἐκέλευον, καὶ δὴ κατὰ Ῥωμαίων ἐχώρουν. οἱ δὲ εἰς φυγὴν ἐτράποντο. καὶ ὁ κληθεὶς περιούσιος τῶν Σκλάβων λαὸς τοῖς Σαρακηνοῖς προστίθεται, καὶ σὺν αὐτοῖς Ῥωμαίους ἀνῄρουν. ἐξ οὗ πλεῖον προσκτησάμενοι θάρσος πλειόνως τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν ἐλυμαίνοντο. καὶ τὰ μὲν πρὸς τὸ ἔθνος οὕτω πως ἔσχεν.

4. Ἐς δὲ τὰς πολιτικὰς ἀρχὰς καθίστα ἄνδρας ἀπηνεῖς καὶ ὠμοτάτους, ὧν ἦν Στέφανος εὐνοῦχος Πέρσης, ταμίας τῶν βασιλικῶν χρημάτων· καὶ πολλὰ τοὺς ὑπὸ χεῖρα αἰκιζόμενος ἄχρι καὶ εἰς τὴν μητέρα Ἰουστινιανοῦ τὴν τόλμαν ἐξήνεγκε, μάστιγας αὐτῇ ἐν σχήματι ὥσπερ τοὺς παῖδας οἱ γραμματισταὶ ἐπιθέμενος. Θεόδοτον δέ τινα μοναχόν, ἐγκλειστὸν τὸ πρότερον κατὰ τὰ Θρᾳκῷα τοῦ Στενοῦ λεγομένου πόρου γεγονότα, τῶν δημοσίων λογιστήν, ὃν τὸ δημῶδες γενικὸν λογοθέτην καλοῦσι, κατέστησεν, ὃς ὑπερβολῇ ὠμότητος οὐ τοὺς ὑπ' αὐτὸν μόνον χρήματα ἔπραττε, μετεώροις σχοινίοις ἀναρτῶν καὶ ἀχύροις περικαπνίζων, ἀλλ' ἤδη καὶ ἑτέρους περιφανεστέρους ἄνδρας δημεύων καὶ ἀφορήτους ποινὰς ἐπιφέρων ἀπέκτεννεν.

5. Λεόντιον δέ τινα πατρίκιον ἐκ τῆς τῶν Ἰσαύρων ὁρμώμενον χώρας καὶ στρατηγὸν γενόμενον τοῦ ἀνατολικοῦ καλουμένου στρατεύματος, εὐδόκιμόν τε ἐν πολλοῖς πολλάκις γενόμενον, καὶ αὐτὸν ὑποφρούριον τρισὶ χρόνοις Ἰουστινιανὸς ἐποίησεν·

6. εἶτα τῆς φρουρᾶς λύσας στρατηγὸν τῆς Ἑλλάδος προβάλλεται, αὐθημερὸν ἀναγκάσας τοῦ Βυζαντίου ἀπαίρειν.

7. πρὸς ὃν γίνονται φίλοι τυγχάνοντες ἀωρὶ τῆς νυκτὸς Παῦλός τις μοναχὸς τῆς Καλλιστράτου μονῆς ὑπάρχων, ἀστρονόμος τὴν ἐπιστήμην, καὶ Γρηγόριος μοναχὸς καὶ ἡγούμενος ἐν τῇ Φλώρου μονῇ, Καππαδόκης τὸ γένος, ὡς προπέμψοντες. αὐτὸς δὲ ἰδὼν ἐνεκάλει λέγων ὡς "μάτην μοι τὰ τῆς βασιλείας προεμαντεύσασθε· νῦν γὰρ ἐνθένδε ἀποχωροῦντα τὸ τέλος με τῆς ζωῆς πικρὸν καταλήψεται". οἱ δὲ τῆς ὁδοῦ εἶργον, βέβαια παρεχόμενοι ὡς εἰ μὴ ὀκνήσειεν τῆς ἐξουσίας κρατήσειεν.

8. Τούτοις πεισθεὶς εὐθὺς ἐπικομίζων τινὰς τῶν ὑπηρετῶν ἔτι τῆς νυκτὸς ἐφισταμένης καὶ ὅπλα ἀνελόμενος εἰς τὸ πραιτώριον ἄνεισιν ἡσυχῇ. καὶ σημηνάντων ὡς τὸν βασιλέα παρεῖναι ἐν τοῖς ἐκεῖσε πρᾶξαι τὰ κατὰ γνώμην, ὁ τοῦ πραιτωρίου ὕπαρχος ὑπήντα διανοιγνὺς τὰς πύλας· ὃν αὐτίκα χεῖρας καὶ πόδας ἐπέδησεν. ἐντὸς δὲ γενόμενος Λεόντιος πάντας τοὺς καθειργμένους ἔλυσε καὶ ὁπλίσας ἐπὶ τὸν καλούμενον Φόρον ἐξώρμησε· κἀκεῖθεν σκεδαννυμένους ἀνὰ πάντα μέρη τῆς πόλεως βοῇ κράζειν ἐκέλευσε πάντας Χριστιανοὺς εἰς τὸ ἱερὸν τῆς Σοφίας παραγενέσθαι.

9. Ἐξ ὧν πᾶν τὸ πλῆθος θορυβηθὲν σπουδῇ πρὸς τὸν λουτῆρα τῆς ἐκκλησίας ἠθροίζετο. ὁ δὲ σὺν τοῖς μοναχοῖς καὶ ἑτέροις τῶν φίλων πρὸς Καλλίνικον τὸν τηνικαῦτα ἱεράρχην τῆς πόλεως ἔρχεται, καὶ βιάζεται κατελθεῖν καὶ φωνῆσαι πρὸς τὸν λαόν "αὕτη ἡ ἡμέρα ἣν ἐποίησεν ὁ κύριος". τὸ δὲ πλῆθος Ἰουστινιανὸν ἐδυσφήμει. καὶ οὕτως ἅπαντες ἐπὶ τὸν χῶρον τῆς ἱπποδρομίας ᾤχοντο. ἡμέρας δὲ ἐπιγενομένης ἐκφέρουσιν Ἰουστινιανὸν πρὸς αὐτούς. καὶ τῆς πληθύος βοώσης βασιλέα ξίφος διαδέχεσθαι, Λεόντιος τοῦ αἵματος αὐτοῦ φεισάμενος διὰ τὴν πρὸς Κωνσταντῖνον τὸν πατέρα αὐτοῦ ἀγάπην, τεμὼν τὴν γλῶτταν καὶ τὴν ῥῖνα ἐν Χερσῶνι τῇ πόλει ἐξώρισε, δέκατον ἤδη ἔτος ἐν τῇ βασιλείᾳ διανύσαντα. Λεόντιος δὲ ὑπὸ τοῦ πλήθους βασιλεὺς ἀναγορεύεται.

10. Στέφανον δὲ τὸν εὐνοῦχον καὶ Θεόδοτον τὸν μοναχόν, δι' ἣν ὑπέμεινε παρ' αὐτῶν κάκωσιν, καὶ ἄκοντος τοῦ βασιλέως συλλαβόμενοι καὶ τῶν ποδῶν ἐξαναρτήσαντες διὰ σχοίνων συρέντας πρὸς τὴν καλουμένην τοῦ Βοὸς ἀγορὰν πυρὶ παραδεδώκεσαν. καὶ τὰ μὲν ἐν Κωνσταντινουπόλει οὕτω διέκειντο.

CHAPITRE IV

1. Son successeur rompt la paix faite avec les Barbares. 2. Il réduit à son obéissance les Slavons. 3. Il est défait sar les Sarrasins. 4. Il donne les charges a des hommes cruels, & impitoyables. 5. II met Léonce en prison. 6. Il le met en liberté, & lui donne le gouvernement de la Grèce. 7. Les Astrologues promettent l Empire à Léonce. 8. Léonce assemble le peuple. 9. Il fait couper la langue à l'Empereur. 10. Il fait brûler Etienne & Théodose.

1.  Il laissa pour successeur son fils Justinien, qui n'était âgé que de seize ans. Ce jeune Prince ne se vit pas sitôt sur le trône, qu'il renversa tout ce que son père avait  sagement établi, & qu'il rompit la paix qu'il avait  faite avec les Bulgares.

2. Il envoya ensuite des troupes de cavalerie en Thrace, & marcha contre les Slavons, réduisît à son obéissance la plus grande partie de leur nation, soit par composition, ou par force, les transféra par Avido dans la Province d'Opsicion. Il choisit parmi eux les plus capables de porter les armes, & en fit un corps séparé de trente mille hommes, dont il donna le commandement à Bebule, homme d'une naissance fort illustre.

3. Ce renfort lui donna l'assurance de rompre la paix que l'Empereur son père avait  faite avec les Sarrasins. Ayant donc tiré les troupes qui avaient été mises en garnison depuis longtemps dans le mont Liban, il marcha vers Sébastopole. Les Sarrasins s'étant mis de leur côté sous les armes, protestèrent d'avoir gardé inviolablement la paix, & que si les Romains la rompaient Dieu en serait le Juge, & le vengeur. Justinien leur ayant témoigné qu'il voulait la guerre, ils attachèrent le traité de paix au haut de leur étendard, chargèrent rudement les Romains, & les mirent en fuite. Les Slavons se joignirent alors à eux, & ils firent tous ensemble un plus grand carnage qu'auparavant.

4. Justinien donna les principales charges de Constantinople à des hommes cruels & impitoyables. Il prit pour trésorier un Eunuque natif de Perse nommé Etienne, qui traitait avec beaucoup de rigueur ceux qui avaient le malheur de tomber entre ses mains, & qui fut si insolent que de menacer l'Impératrice du châtiment dont on punit les enfants dans les écoles, il donna l'intendance de ses finances, ou comme l'on l'appelle la charge de Logothète, à Théodose qui avait  été autrefois Moine d'un Monastère de Thrace, à l'embouchure du détroit, & qui exerçait de grandes cruautés contre ses sujets en les suspendant en l'air avec des cordes, & en les étouffant avec la fumée d'un feu de paille: proscrivant les plus qualifiés, & les faisant mourir par les supplices les plus horribles.

5. Il tint trois ans durant dans une étroite prison, le Patrice Léonce, natif d'Isaurie, qui avait  autrefois commandé l'armée d'Orient.

6. L'ayant depuis mis en liberté, il lui donna le gouvernement de la Grèce, & l'obligea à partir le jour même de Constantinople.

7. Quelques-uns de ses amis le vinrent trouver sur le minuit, pour le conduire par honneur, & entre autres Paul Moine du Monastère de Callistrate, & Grégoire Cappadocien de nation, Supérieur du Monastère de Flore ; Léonce les regardant leur dit: C'est en vain que vous m'avez autrefois prédit l'Empire. Car quand je serai parti je périrai misérablement. Ils lui conseillèrent de ne point partir, & l'assurèrent qu'il posséderait l'autorité souveraine, à moins que par sa lâcheté il voulût s'en rendre indigne.

8. Persuadé par leurs discours, il fit prendre les armes à quelques esclaves, monta durant la nuit au Prétoire, & fit dire au Préfet que l'Empereur y voulait entrer. Le Préfet en ayant ouvert à l'heure-même toutes les portes, il commanda de lui lier les pieds & les mains. Il mit ensuite les prisonniers en liberté, & leur ayant donné des armes, il les mena au marché, & fit publier que les Chrétiens s'assemblassent dans l'Eglise de sainte Sophie. Le peuple étant accouru en soule vers le baptistère, Léonce alla avec les deux Moines dont j'ai parlé, & avec quelques autres de ses amis trouver le Patriarche Callinique, & l'obligea d'aller à l'Eglise, & d'y dire à haute voix : Voici le jour que le Seigneur a fait.

9. Le peuple courut à l'Hippodrome en chargeant Justinien d'injures, & dès que le jour parut il le traina devant Léonce, demandant avec de grands cris, qu'il sût exécuté à mort. Léonce lui sauva la vie, en considération de l'amitié dont il avait  été uni avec son père Constantin. Il lui fit néanmoins couper la langue, & le nez, & le relégua à Chersone après dix ans de règne.

10. Il fit arrêter à l'heure-même l'Eunuque Etienne, & le Moine Théodose, & pour se venger des mauvais traitements qu'ils lui avoient faits sans l'ordre de Justinien, il commanda de les trainer par les pieds dans le marché du bœufs, & de les y brûler vifs. Ce qui fut exécuté.

1. Ἡ δὲ ὑπὸ Ἀφρικὴν Καρχηδὼν πρῴην ὑπὸ Ῥωμαίοις τελοῦσα τότε ὑπὸ χεῖρα τῶν Σαρακηνῶν γίνεται, πολέμῳ παρ' αὐτοῖς ληφθεῖσα. Τοῦτο διαγνοὺς Λεόντιος ἅπαντα τὰ Ῥωμαϊκὰ ἐξώπλισε πλόϊμα, στρατηγόν τε ἐπ' αὐτοῖς Ἰωάννην τὸν πατρίκιον ὡς ἔμπειρον τῶν πολεμίων προχειρισάμενος πρὸς Καρχηδόνα κατὰ τῶν Σαρακηνῶν ἐξέπεμψεν· ὃς ἐκεῖσε παραγενόμενος τοὺς μὲν ἐν αὐτῇ τῶν Σαρακηνῶν πολέμῳ ἐτροπώσατο, τὴν δὲ πόλιν Ῥωμαίοις ἀνεσώσατο, καὶ τἆλλα πάντα τὰ ἐκεῖσε πολίσματα τῆς τοῦ ἔθνους ἀπαλλάξας ἐξουσίας καὶ στρατὸν ὁπλίτην πρὸς φυλακὴν ἐν αὐτοῖς ἐγκαταλείψας αὐτοῦ διεχείμαζεν.

2. Ὁ δὲ τῶν Σαρακηνῶν βασιλεὺς ταῦτα μεμαθηκὼς πλείονα κατ' αὐτοῦ ἐκίνησε πόλεμον, δι' οὗ καὶ τὸν μὲν Ἰωάννην σὺν τῷ περιόντι αὐτῷ Ῥωμαϊκῷ στόλῳ ἐξώθησε, καὶ τὴν Καρχηδόνα παραλαμβάνει πάλιν καὶ τὰ περὶ αὐτὴν πολίσματα.

3. Ὁ δὲ Ἰωάννης ἀφορμήσας πρὸς βασιλέα ἀνήγετο, ἐν δὲ τῇ νήσῳ Κρήτῃ γενόμενος ὑπό τε τῶν ἀρχόντων καὶ τοῦ στρατιωτικοῦ πλήθους ἐστασιάζετο, ὡς οὐδαμῶς βουληθεὶς αἰσχύνῃ καὶ δέει κατεχόμενος πρὸς βασιλέα παραγενέσθαι. Διὰ τοῦτο Λεόντιον μὲν δυσφημοῦντες ἀθετοῦσι, ψηφίζονται δὲ Ἀψίμαρον ὄνομα, στρατοῦ ἄρχοντα τῶν Κουρικιωτῶν τυγχάνοντα τῆς ὑπὸ Κιβυραιωτῶν χώρας, ὃν δρουγγάριον Ῥωμαίοις καλεῖν ἔθος, Τιβέριον αὐτὸν ἐπονομάσαντες.

4. Ἐν δὲ τῷ μεταξὺ νόσος λοιμικὴ τῇ πόλει ἐπέσκηψε καὶ πλῆθος λαοῦ ἐν μησὶ τέτρασι διέφθειρεν.

5. Ἀψίμαρος δὲ σὺν τῷ συνόντι αὐτῷ στόλῳ εἰς Βυζάντιον ἀναχθεὶς ἀντικρὺ τῆς πόλεως ἐν Συκαῖς λεγομένῳ παραθαλασσίῳ χωρίῳ προσορμίζεται. Ἐπὶ χρόνον δέ τινα πόλεμον συμβαλὼν τοῖς ἐν τῇ πόλει, τέλος τοὺς ὑπὸ τοῦ τείχους Βλαχερνῶν φρουροὺς καὶ τοὺς τούτων ἄρχοντας ὑποφθείρας δόλῳ ὑπ' αὐτῶν παραλαμβάνει τὴν πόλιν. Καὶ ὁ σὺν αὐτῷ στρατὸς εἰσελθὼν τὰ χρήματα τῶν πολιτῶν διήρπαζε. Λεόντιον δὲ χειρωσάμενος τρίτον ἔτος ἐν τῇ βασιλείᾳ διάγοντα τὴν ῥῖνα αὐτοῦ ἐξέτεμε, καὶ ἐν τῷ καλουμένῳ τῆς Δελμάτου μοναστηρίῳ ἡσυχάζειν προσέταξε. Καὶ οὕτω μὲν ταῦτα ἐπ' αὐτοῖς συνέβαινεν·

6. Ἰουστινιανὸς δὲ ἐπεὶ πρὸς τῇ Χερσῶνι διέτριβε, συχνότερον δημηγορῶν ὡς πάλιν κρατήσειν τῆς βασιλείας ἐπαρρησιάζετο. Οἱ δὲ ὧδε πολῖται κίνδυνον ἑαυτοῖς ὑπονοούμενοι ἐβουλεύσαντο αὐτὸν ἀνελεῖν ἢ δεσμώτην πρὸς Ἀψίμαρον ἀναπέμπειν. Αὐτὸς δὲ τοῦτο αἰσθόμενος ἐκεῖθεν διέφυγε καὶ εἰς τὸ φρούριον τὸ λεγόμενον Δόρος πρὸς τῇ Γοτθικῇ κείμενον χώρᾳ ἀπέδρασεν. Αἰτεῖ δὲ τὸν τῶν Χαζάρων ἡγεμόνα (χαγάνους δὲ τούτους αὐτοὶ καλοῦσιν) ὡς αὐτὸν παραγενέσθαι. Ὁ δὲ τῇ αἰτήσει εἶξε καὶ αὐτὸν μετὰ τιμῆς ἐδέξατο, καὶ φιλιωθεὶς αὐτῷ τὴν ἑαυτοῦ ἀδελφὴν Θεοδώραν καλουμένην εἰς γυναῖκα ἐξέδοτο. Ὁ δὲ τῇ αὐτοῦ συναινέσει ἐν Φαναγώρῃ ἐλθὼν σὺν αὐτῇ διέτριβε.

7. Ταῦτα διαγνοὺς Ἀψίμαρος ἐνέκειτο συχνῶς τὸν τῶν Χαζάρων ἄρχοντα ἐκλιπαρῶν, πλεῖστα δὲ χρήματα καὶ δῶρα ὑπισχνεῖτο, εἰ ζῶντα Ἰουστινιανὸν ἢ τὴν κεφαλὴν αὐτῷ ἐκπέμψαι. Ὁ δὲ ταῖς πολλαῖς εἴξας παρακλήσεσιν ὑπέσχετο τοῦτο πληροῦν. Πέμπει οὖν ἄνδρας εἰς φυλακὴν αὐτοῦ καθεστάναι, τῷ μὲν προσχήματι ὡς μὴ ὑπὸ τῶν ὁμοφύλων ἐπιβουλευθείη, τῷ ὄντι δὲ [φυλάσσειν], ὡς μὴ ἀποδράσαι ποτὲ προασφαλιζόμενος. Κελεύει δὲ τῷ ἄρχοντι τῶν ὁμοεθνῶν, ᾠκειωμένῳ δὲ Ἰουστινιανῷ ὄντι, ἔτι δὲ καὶ τῷ ἄρχοντι τῷ τοῦ Βοσπόρου τοῦ Σκυθικοῦ ἐπιτηρεῖν ἡνίκα αὐτοῖς ἐπιτρέψει ἀνελεῖν αὐτὸν ὡς τάχιστα.

8. Ταῦτα δὲ μηνύεται Θεοδώρᾳ παρά τινος τῶν τοῦ πατρὸς οἰκετῶν· ἡ δὲ τὰ τῆς ἐπιβουλῆς τῷ ἀνδρὶ ἀνετίθει. Καὶ αὐτὸς τὸν οἰκεῖον ἐκεῖνον τὸν Χάζαρον καλέσας καὶ ἀπιδιάσας μετ' αὐτοῦ ἀγχόνῃ παρέδωκε, τῷ αὐτῷ τε τρόπῳ ἀναιρεῖ καὶ τὸν Βοσπόρου ἄρχοντα. Εὐθὺς δὲ Θεοδώραν τὴν γαμετὴν πρὸς τὸν πατέρα ἐκπέμπει, αὐτὸς δὲ ἀπάρας εἰς Τόμιν καλούμενον παραθαλάσσιον χωρίον κατῆλθε. Κἀκεῖσε νηῒ ἐπιβὰς σὺν ἑτέροις τισὶν ἀνδράσι καὶ ταύτην παραπλεύσας ἦλθε μέχρι Συμβόλου τῇ πόλει πλησιάσας Χερσῶνι. Καὶ προσορμίσας τῷ ἐκεῖσε λιμένι πέμπει ἕνα τῶν ἑταίρων ἐπὶ τῇ πόλει, κἀκεῖθεν ἄγει πρὸς αὐτὸν τὸν Βαρασβακούριον καὶ τὸν τούτου ἀδελφὸν τόν τε Σαλιβᾶν καὶ ἑτέρους τινὰς ἄνδρας. Καὶ σὺν αὐτοῖς ἐκπλεύσας, τὰ λεγόμενα Νεκρόπηλα παρελθὼν πρὸς τὸν Ἴστρον ποταμὸν παραγίνεται. Ἐκεῖθεν ἐκπέμπει τῶν συνόντων τινὰ Στέφανον πρὸς Τέρβελιν κύριον ὄντα τηνικαῦτα τῶν ἐκεῖσε Βουλγάρων, παρακαλῶν συλλαβέσθαι αὐτῷ ὥστε τὸν τῆς βασιλείας ἀπο λήψεσθαι θρόνον, ἄλλα τε πλεῖστα δῶρα ὑποσχόμενος καὶ τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα εἰς γυναῖκα αὐτῷ δώσειν ἐπαγγειλάμενος. Ὁ δὲ προθύμως ἐν πᾶσιν ὑπεῖκε, καὶ Ἰουστινιανὸν σὺν τιμῇ μεγάλῃ ἐδέξατο, καὶ ἅπαντα τὸν ὑπ' αὐτῷ λαὸν ὁπλίσας σὺν αὐτῷ ἐπὶ τὴν βασιλεύουσαν ᾤχετο.

9. Προσεδρεύει δὲ τῷ τείχει Βλαχερνῶν ἐπὶ τρισὶν ἡμέραις, ἀξιῶν τοὺς τῆς πόλεως εἰσδεχθῆναι αὐτὸν βασιλέα. Οἱ δὲ αἰσχρῶς ὑβρίζοντες ἀπέπεμπον. Ὁ δὲ νυκτὸς εἰσδύεται σὺν ὀλίγοις τισὶ κατὰ τὸν τῆς πόλεως ἀγωγὸν κἀντεῦθεν παραλαμβάνει τὴν πόλιν καὶ πρὸς βραχὺ σκηνοῦται ἐν τῷ παλατίῳ Βλαχερνῶν. Ἡράκλειον δὲ τὸν ἀδελφὸν Ἀψιμάρου στρατηγὸν τοῦ ἀνατολικοῦ στρατοῦ γενόμενον καὶ τοὺς ἄλλους ἄρχοντας καὶ ὑπασπιστὰς αὐτοῦ πρὸς τῷ τείχει ἐπὶ ξύλου ἀνήρτησεν. Ἀψίμαρον δὲ συλλαβὼν ἕβδομον ἔτος ἐν τῇ βασιλείᾳ διανύσαντα, ἔτι δὲ καὶ Λεόντιον σιδήροις πεδήσας κατέσχεν ἐν εἱρκτῇ·

10. Μετὰ δὲ ταῦτα ἱππικὸν ἐπιτελέσας ἀγῶνα, θάτερον μὲν ἐκ δεξιῶν θάτερον δὲ ἐξ ἀριστερῶν πρὸς τοῖς ποσὶν αὐτοῦ πατεῖσθαι ῥίψας ἐπὶ ὥρας βραχείας, μετὰ ταῦτα ἐκπέμπει ἐν τῷ καλουμένῳ Κυνηγίῳ τμηθῆναι τὰς κεφαλάς.

11. Τὸν δὲ Βουλγάρων ἄρχοντα Τέρβελιν ἔξω τείχους Βλαχερνῶν σκηνούμενον πολλὰ φιλοφρονησάμενος, τέλος παραγενόμενον πρὸς αὐτὸν χλανίδα τε περιβάλλει βασιλικὴν καὶ Καίσαρα ἀναγορεύει, καὶ συμπάρεδρον ποιησάμενος προσκυνεῖσθαι σὺν αὐτῷ ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἐκέλευε, καὶ πλεῖστα παρασχόμενος δῶρα πρὸς τὰ ἑαυτοῦ ἐξέπεμπε.

12. Καλλίνικον δὲ τὸν τῆς πόλεως ἱεράρχην, ὡς δυσφημήσαντα αὐτὸν ἐπὶ τῇ τοῦ Λεοντίου ἀναγορεύσει, τυφλώσας ἐν τῇ Ῥώμῃ ἐξέπεμψε,

13. Κῦρον ἀντ' αὐτοῦ εἰς τὴν ἱερωσύνην προχειρισάμενος τὸν ἐν Ἀμάστριδι ἐγκλειστὸν γενόμενον, προσημάναντα αὐτῷ ἐκεῖσε παριόντι τὴν τῆς δευτέρας βασιλείας κατάστασιν.

14. Πολύν τε φόνον καὶ κάκωσιν ἐν τοῖς ὑπηκόοις ἐποιεῖτο· τοὺς μὲν γὰρ εἰς ἄρχοντας προβαλλόμενος αὐτίκα ἑτέρους ὄπισθεν ἐκπέμπων ἀνῄρει, οὓς δὲ ἐν δείπνῳ συγκαλῶν δόλῳ ἀπέκτεινεν, ἄλλους ἐν τῷ βυθῷ σάκκοις ἐμβαλὼν ἀπέρριπτε, καὶ συνελόντα εἰπεῖν, ὠμότητι πολλῇ καὶ θηριώδει γνώμῃ πρὸς τὸ ὑπήκοον διακείμενος.

15. Ἐν τούτοις δὲ μεταστέλλεται ἀπὸ Χαζαρίας Θεοδώραν τὴν ἑαυτοῦ γαμετὴν καὶ Τιβέριον τὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα αὐτῷ υἱόν, καὶ στέφει αὐτοὺς εἰς βασιλέας.

16. Μετὰ τοῦτο λύει τὴν πρὸς τοὺς Βουλγάρους εἰρήνην, καὶ στρατεύματα πλεῖστα διά τε γῆς καὶ θαλάσσης πρὸς τοῖς Θρᾳκῴοις μέρεσι διαγαγὼν πρὸς τῇ Ἀγχιάλῳ πόλει ὡς πολεμήσων αὐτοὺς παραγίνεται. Ἀφυλάκτως δὲ τοῦ λαοῦ πρὸς τὰ ἐκεῖσε πεδία ἐπὶ κομιδῇ χόρτου σκεδαννυμένου ἐπιπίπτουσιν ἀθρόως οἱ Βούλγαροι καὶ πολλοὺς αὐτῶν διαφθείρουσι, πολλοὺς δὲ καὶ αἰχμαλώτους εἷλον. Καὶ Ἰουστινιανῷ ἐν τῇ πόλει Ἀγχιάλῳ ἀπολειφθέντι ἐπὶ τρισὶν ἡμέραις προσεδρεύουσιν. Ὁ δὲ νυκτὸς ναυσὶν ἐπιβὰς φυγῇ ἐκεῖθεν ἀπέπλευσε καὶ εἰς Βυζάντιον ἐπανάγεται.

CHAPITRE V

1. Jean défait les Sarrasins en Afrique. 2.Ils reprennent Carthage & chassent les  Romains. 3. Les soldats déposent Jean leur Général, & élisent Apsimare en sa place. 4. Maladie contagieuse à Constantinople. 5.. Apsimare se rend maître de Constantinople, & coupe le nez à Léonce. 6. Justinien se réfugie chez les Cazares. 7. Le Cagan commande de le faire mourir. 8. II s'échappe & implore la protection de Terbelis Prince des Bulgares. 9. Il se rend maître de Constantinople. 10. Il fait trancher la tête à Léonce, & à Apsimare. 11. Il rend de grands honneurs au Prince des Bulgares. 12. Il fait crever les yeux au Patriarche Callinique. 13. Il donne son Eglise à Cyrus. 14. Il exerce d'horribles cruautés.  15. Il mande sa femme. .16. Il rompt la paix avec les Bulgares.

1.  Les Sarrasins ayant pris en ce temps-là la lville de Carthage en Afrique, Léonce arma incontinent tous ses vaisseaux, & les envoya contre eux sous la conduite de Jean, homme élevé à la dignité de Patrice, & d'une profonde expérience. Ce Jean n'y sut pas sitôt arrivé qu'il mit les Sarrasins en déroute, reprit Carthage., & les autres villes, y établit des garnisons, & passa l'hiver dans le pays.

2. Dès que le Prince des Sarrasins en eut la nouvelle, il équipa une plus puissante flotte que la première, avec laquelle il chassa les Romains, reprit Carthage & les autres villes.

3. Comme Jean s'en retournait, & qu'il avait  relâché à l'île de Candie, les Capitaines & les soldats se soulevèrent contre lui, & voyant que la crainte & la honte le retenaient de s'aller présenter devant Léonce, ils le déposèrent, & mirent en sa place Apsîmare, qui commandait alors aux Curiocitares de la région des Cybyréotes, que les Romains appellent Drungaite, & ils le nommèrent Tibère.

4. La maladie contagieuse se répandit en même temps à Constantinople, & y enleva en quatre mois un grand nombre de personnes.

5. Apsimare étant arrivé avec la flotte, &: s'étant arrêté à un endroit nommé Sicas, il combattit quelque temps. Puis ayant corrompu ceux qui gardaient la muraille de Blaquernes, il entra dans la ville, & l'abandonna au pillage. S'étant saisi de Léonce dans la troisième année de son règne, il lui coupa le nez & l'enferma dans le Monastère de Delmate, pour y vivre en simple particulier.

6. Justinien, qui était alors à Chersone, témoignant librement le désir qu'il avait  de remonter sur le trône, les habitants appréhendèrent que cela ne les mît dans quelque danger, & se résolurent ou de le tuer, ou de l'envoyer lié à Apsimare. Mais en ayant eu avis il s'échappa, & se sauva dans le fort de Doros, qui est sur la frontière des Goths, d'où il pria le Chefs des Cazares, que l'on appelé Cagan, de le venir trouver. Il défera à sa prière, lui rendit de grands honneurs, & ayant contracté avec lui amitié, lui donna en mariage sa sœur Théodore, & lui conseilla d'aller demeurer avec elle à Sanagore.

7. Apsimare en ayant eu avis ne cessa de presser le Cagan de lui mettre Justinien entre les mains, ou de lui envoyer sa tête. Ce Prince gagné par de si instantes prières, & par des assurances de récompenses, promit de faire ce qu'il désirait, & pour cet effet il envoya des gens avec ordre de faire semblant de le garder contre les violences de ceux du pays, & d'empêcher en effet qu'il ne s'échappât. Il commanda ensuite à un Capitaine qui avait  grande familiarité avec Justinien, & au Gouverneur de Bosphore de Scythie de le faire mourir lorsqu'il leur en enverrait le signal.

8. Théodore ayant appris cette trame par la bouche d'un des domestiques de son père en avertit son mari., qui manda aussitôt le Capitaine & le Gouverneur, & les fit étrangler. Puis ayant renvoyé sa femme à son père, il monta à Tomis sur un vaisseau, & ayant côtoyé le rivage jusques à Symbole, il arriva à Chersone. Quand il eut relâché dans le port, il envoya un homme de sa suite chercher dans la ville un nommé Barasbacure, le frère.de ce Barasbacure, Solibas, & quelques autres avec lesquels il fit voile, & ayant passé un lieu nommé Necropyle,  il arriva enfin au Danube. De là il envoya Etienne vers Terbelis Prince des Bulgares, pour lui demander du secours, & pour lui offrir sa fille en mariage. Le Barbare consentit à tout ce que Justinien souhaita, lui rendit de grands honneurs, mit sous les armes ce qu'il avait de gens de guerre, & marcha avec lui vers Constantinople.

9. Ils y arrivèrent en trois jours, & Justinien s'étant campé devant la muraille de Blaquernes, il somma les habitants de le recevoir. Ayant été refusé il entra durant la nuit par l'Aqueduc, se rendit maître de la ville, & se logea au Palais de Blaquernes.il fit pendre le long des murailles Héraclius frère d'Aspsimare, & Général des troupes d'Orient, & quelques autres. Ayant pris Apsîmare sept ans depuis qu'il eut usurpé l'autorité souveraine, & Léonce, il commanda de leur mettre les fers aux pies, & de les garder dans une étroite prison.

10. Donnant depuis au peuple un combat à cheval il les fit fouler aux pies à ses cotés, & leur fit ensuite trancher la tête dans le lieu nommé Cynegion.

11. Il rendit des honneurs tout-à-fait extraordinaires à Terbelis Prince des Bulgares, qui était campé hors de la ville vis-à-vis de la muraille de Blaquernes. Il l'alla trouver, lui donna une robe de pourpre, le proclama César, le fit asseoir avec lui sur son trône, le fit saluer par le peuple, & le renvoya comblé de péesents.

12.  Il fit crever les yeux à Callinique Patriarche de Constantinople, parce qu'il l'avait  chargé d'imprécations lorsque Léonce avait  été proclamé, & le relégua à Rome.

13. Il donna son Eglise à Cyrus Moine de la ville de Samastro, qui lui avait  prédit qu'il serait un jour rétabli sur le trône.

14. Il exerça d'abord d'horribles cruautés contre ses sujets, & inventa divers nouveaux moyens de les faire périr. Il y en eut qu'il assomma durant leur sommeil. Il y en eut d'autres qu'il enferma dans des sacs, & qu'il jeta dans la mer.

15. Il envoya quérir sa femme Théodore, & son fils Tibère, qu'il avait  eu d'elle, & leur mit à tous deux la couronne sur la tête.

16. Il rompit ensuite la paix qui avait  été faite avec les Bulgares, & ayant mené deux armées en Thrace., une par terre, & l'autre par mer, il tourna ses forces contre la ville d'Anchiale. Mais ses soldats s'étant écartés indiscrètement pour aller chercher du fourrage les Bulgares fondirent sur eux, en prirent, & en tuèrent un grand nombre. Justinien demeura enfermé trois jours à Anchiale, après lesquels il trouva moyen de monter sur un vaisseau & de venir à Constantinople.

1. Ἐν τούτοις ὄντων τῶν πραγμάτων ὁ τῶν Σαρακηνῶν βασιλεὺς λαὸν πλεῖστον ὁπλίτην ἐκπέμπει, ἡγεμόνας αὐτοῖς ἐπιστήσας Μασαλμᾶν καὶ Σολυμᾶν κατὰ τὴν αὐτῶν διάλεκτον καλουμένους, ὡς τὰ Τύανα τὴν πόλιν πολιορκήσοντας. Οἱ δὲ ἐκεῖσε παραγενόμενοι, πολέμους πλείστους συνάψαντες, μέρος δὲ καὶ τοῦ τείχους ἐκ τῶν πρὸς τειχομαχίαν ὀργάνων καταβαλόντες καὶ πλέον οὐδὲν ἀνύσαι ἰσχύσαντες, ἀποχωρεῖν πρὸς τὰ οἰκεῖα ἐβούλοντο.

2. Ἐν ᾧ ἐκπέμπει Ἰουστινιανὸς πρὸς τῇ μεσογείᾳ, καὶ πλεῖστον λαὸν ἄγροικόν τε καὶ γεωργικὸν ἀθροίσας πρὸς τὰ Τύανα ἀφικνεῖσθαι ἐκέλευσεν ὡς τοὺς πολιορκουμένους ἐπαμυνόμενος. Τούτους ἀόπλους οἱ Σαρακηνοὶ θεασάμενοι ὁρμῶσι κατ' αὐτῶν, καὶ τοὺς μὲν ξίφει ἀνεῖλον τοὺς δὲ αἰχμαλώτους συνέλαβον. Ἐντεῦθεν θαρραλεώτερον διατεθέντες τῆς προσεδρίας Τυάνων εἴχοντο. Οἱ δὲ ἀπορίᾳ δαπανημάτων τῶν πρὸς μάχην ἀπειπόντες τῆς τε παρὰ βασιλέως βοηθείας οὐκ εὐπορήσαντες, ὁμολογίᾳ ἑαυτοὺς τοῖς ἐχθροῖς παρέδοσαν καὶ πρὸς τὰ τῶν Σαρακηνῶν ἤθη ἀπῴχοντο. Ἐξ ἐκείνου λοιπὸν πλείστη τοῖς ἐχθροῖς παρρησία ἐδέδοτο ἀδεῶς τὰς Ῥωμαίων καταληΐζεσθαι χώρας, οὐδενὸς τούτοις ἰσχύοντος ἀντιτάττεσθαι, καί τινα τούτων ἀποδασμὸν εἰς τριάκοντα ἄνδρας περιιστάμενον ἄχρι Χρυσοπόλεως κατελθεῖν (παραθαλάσσιον χωρίον ἀντικρὺ Βυζαντίου πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα ἱδρυμένον), καὶ τοὺς μὲν αὐτόσε οἰκήτορας ἀποσφάξαι, τὰς δὲ πορθμίδας ἐμπρῆσαι ναῦς.

3. Ἰουστινιανὸς δὲ ἐν μνήμῃ ἔχων περὶ τῆς γενομένης αὐτῷ πρὸς Ἀψίμαρον παρὰ τῶν ἐν Χερσῶνι διαβολῆς, ναῦς πολὺ πλείστας καὶ διαφόρους συναγείρας, ἐμβιβάσας παρ' αὐτοῦ ἄχρις εἰς ἑκατὸν χιλιάδας ἀριθμὸν ἀνδρῶν, εἰδότας ἔκ τε τῶν στρατιωτικῶν καταλόγων, ἔτι δὲ καὶ τοῦ γεωργικοῦ καὶ τῶν βαναυσικῶν τεχνῶν τῶν τε ἐκ τῆς συγκλήτου βουλῆς καὶ τοῦ τῆς πόλεως δήμου, Στέφανον δέ τινα πατρίκιον τὸ ἐπίκλην Ἄσμικτον τοῦ τοιούτου στόλου ἡγεμόνα προβαλόμενος ἐξέπεμψε, προστάξας πάντας τοὺς ἐν Χερσῶνι καὶ Βοσφόρῳ καὶ τοὺς τῶν ἄλλων ἀρχοντιῶν λαοὺς ξίφεσιν ἀνηλωκέναι, Ἡλίαν δὲ τὸν αὐτοῦ δορυφόρον σὺν αὐτῷ ἀπιόντα ἄρχοντα Χερσῶνος ἐγκαταστῆσαι, ἔτι δὲ καὶ Βαρδάνην Ἀρμένιον τῷ γένει ἐξόριστον ἐκεῖσε καταλιπεῖν.

4. Στέφανος δὲ διὰ τῆς Ποντικῆς θαλάσσης πρὸς τὰ ἐκεῖσε περαιωθεὶς τὰ προστεταγμένα ἐπλήρου, μειράκιά τινα ὀλίγα τῷ συνόντι αὐτῷ λαῷ ὡς δῆθεν αἰχμάλωτα περιποιήσας. Τονδοῦνον δὲ τὸν Χερσῶνος ἄρχοντα καὶ Ζωῗλον πρωτοπολίτην λεγόμενον καὶ ἑτέρους ἄνδρας τεσσαράκοντα τῶν ἐμφανεστέρων δεσμώτας σὺν γυναιξὶ καὶ παισὶ πρὸς Ἰουστινιανὸν ἔπεμψεν, ἄλλους τε τῶν πρωτευόντων Χερσῶνος ἄνδρας ἑπτὰ ξυλίνοις ὀβελοῖς προσαρτήσας ἐπὶ πυρὸς διώπτησε. Τοὺς δὲ τῶν ἑτέρων προστατεύοντας πολισμάτων ἄνδρας ἄχρι καὶ εἰς εἴκοσι ἀκατίῳ ἐμβαλὼν καὶ προσδήσας λίθους [τε] τούτῳ πλείστους τῷ βυθῷ παραδέδωκεν. Ἰουστινιανὸς δὲ φιλανθρωπότερον τὸν Στέφανον διατεθέντα παρὰ τὰ διατεταγμένα αὐτῷ νομίσας διὰ τὴν τῶν μειρακίων περιποίησιν, σπουδαιότερον ἐπανήκειν πρὸς αὐτὸν ἐκέλευσεν.

5. Αὐτὸς δὲ κατὰ τὰ προσταχθέντα ἐκεῖθεν ἀπάρας μηνὸς Ὀκτωβρίου ἐνισταμένου χειμῶνι μεγάλῳ καὶ ναυαγίῳ περιπίπτει, εἰς τρεῖς καὶ ἑβδομήκοντα χιλιάδας τῶν καταποντισθέντων ἀριθμηθέντων, ὧν τὰ πτώματα ἐξ Ἀμάστριδος πόλεως μέχρις Ἡρακλείας ὑπὸ τῆς θαλάσσης ἀπερρίπτετο.

6. Ἐφ' οἷς οὐ λυπηθεὶς ἀλλὰ καὶ λίαν περιχαρὴς γενόμενος Ἰουστινιανὸς πάλιν βουλεύεται ἕτερον ἐκεῖσε ἐκπέμπειν στόλον.

7. Οἱ δὲ τῶν χωρῶν τούτων ἄρχοντες τῆς φήμης αἰσθόμενοι ἑαυτοὺς ὅση δύναμις ἠσφαλίζοντο, πρὸς δὲ τοὺς Χαζάρεις διαπρεσβεύονται ὥστε ἐπὶ φυλακὴν τούτων λαὸν ἀποστέλλειν καὶ περισώζειν τοὺς ἐν αὐτοῖς περιλειφθέντας.

8. Ταῦτα Ἰουστινιανὸς μεμαθηκὼς Γεώργιον τὸν πατρίκιον ἀποστέλλει καὶ Ἰωάννην τὸν τῆς πόλεως ὕπαρχον σὺν ἑτέροις ἄρχουσι καὶ στρατῷ ἄχρι τριακοσίων ἀνδρῶν, παραδοὺς αὐτοῖς Τονδοῦνον καὶ Ζωῗλον, ὥστε ἀποκαταστῆσαι αὐτοὺς 46 ταῖς οἰκείαις ἀρχαῖς, Ἡλίαν δὲ ἀγαγεῖν ὡς αὐτόν.

9. Τούτων ἐν Χερσῶνι παραγενομένων οἱ τῆς πόλεως μόνους Γεώργιον καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ ἄρχοντας ἀξιοῦσιν ἐντὸς γενέσθαι τῆς πόλεως· οὗ γεγονότος τὰς μὲν πύλας ἐπ' αὐτοῖς ἔκλεισαν, Γεώργιον δὲ καὶ Ἰωάννην ξίφει ἀναιροῦσι. Τοὺς δὲ ἔξω τοῦ τείχους ἀπολειφθέντας στρατιώτας, ἔτι δὲ καὶ Τονδοῦνον καὶ Ζωῗλον τοῖς ἐκεῖσε προσεδρεύουσι Χαζάροις παραδόντες τῷ χαγάνῳ παρέπεμψαν, οὓς παραλαβόντες οἱ Χάζαροι κατὰ τὴν ὁδὸν ἔκτεινον.

10. Οἱ δὲ τῆς πόλεως Χερσῶνος Ἰουστινιανὸν μὲν αἰσχρῶς δυσφημήσαντες καθύβριζον, Βαρδάνην δὲ τὸν ἐκεῖσε ὄντα ἐξόριστον ὡς βασιλέα εὐφήμουν.

11. Τούτων αἰσθόμενος Ἰουστινιανὸς καὶ μείζονι θυμῷ ἐξαπτόμενος τὰ μὲν Ἡλία τέκνα τῷ μητρῴῳ κόλπῳ φερόμενα ἀναλίσκει, τὴν δὲ αὐτοῦ γυναῖκα τῷ ἰδίῳ μαγείρῳ ζευχθῆναι ἠνάγκασεν, Ἰνδῷ τῷ γένει καὶ ὅλῳ δυσειδεῖ τυγχάνοντι. Ἕτερον δὲ πάλιν μέγαν στόλον ἀποστέλλει, ἡγεῖσθαι τούτου προχειρισάμενος Μαῦρον τὸν πατρίκιον, προστάξας τὴν μὲν πόλιν Χερσῶνος καταστρέψασθαι καὶ ἅπαντας τοὺς ἐν αὐτῇ ἀφειδῶς κατακτεῖναι.

12. Ὁ δὲ πρὸς Χερσῶνα περαιωθεὶς τοῦ ἔργου εἴχετο. Λαοῦ δὲ Χαζάρων ἐξαπιναίως ἐπιπεσόντος ἡ μὲν πόλις περιεσώζετο, Βαρδάνης δὲ ὡς τὸν κύριον τῶν Χαζάρων φυγὰς ᾤχετο. Μαῦρος δὲ ὁ πατρίκιος πρὸς μὲν τὴν πολιορκίαν ἀμηχανήσας, παλινοστεῖν δὲ πρὸς Ἰουστινιανὸν δεδιώς, συμφρονεῖ τῇ πόλει Χερσωνιτῶν. Καὶ Ἰουστινιανὸν μὲν ἀπηναίνοντο, Βαρδάνην δὲ ὡς βασιλέα εὐφήμουν, Φιλιππικὸν αὐτὸν μετονομάσαντες. Καὶ πρὸς τὸν Χάζαρον διαπρεσβεύονται τοῦτον ὡς αὐτοὺς ἀπεσταλκέναι. Ὁ δὲ ὅρκοις ἐμπεδοῖ τὸ Ῥωμαϊκὸν πλῆθος περὶ τῆς Βαρδάνου σωτηρίας χρήματα αὐτοὺς πραξάμενος, κατ' ἄνδρα ἑκατὸν νομίσματα εἰληφώς.

13. Ἰουστινιανὸς δὲ χρόνου παρερχομένου ὑπώπτευεν ὡς καὶ παρ' αὐτῶν ἠθετημένος εἴη. Διὰ τοῦτο αἱρεῖται Τέρβελιν τὸν ἄρχοντα τῶν Βουλγάρων καὶ τηνικαῦτα συμμαχεῖν αὐτῷ. Ὁ δὲ πέμπει πρὸς αὐτὸν ἄνδρας ὡς τρισχιλίους, οὓς δεξάμενος συμπεραιοῦται αὐτοῖς, καὶ ἅμα τῷ τοῦ Ὀψικίου λεγομένῳ στρατῷ εἰς τὸ καλούμενον πεδίον τοῦ Δαματρῦ ἱδρύσασθαι παρεκέλευεν. Αὐτὸς δὲ τούς τε ἄρχοντας ἑαυτοῦ καὶ στρατὸν ὁπλίτην ἕτερον παραλαβὼν πρὸς τοῖς Ποντικοῖς ἐξέδραμε χωρίοις, ἄχρι παραθαλασσίου κώμης Γιγγιλίσσου ὀνομαζομένης, ὥστε ἀναμανθάνειν οἷα τὰ ἐν Χερσῶνι αὐτῷ πεπραγμάτευτο. Ἐπὶ χρόνον δέ τινα ἐκεῖσε διατρίψας καὶ θεασάμενος τὸν τοιοῦτον στόλον σὺν τῷ Φιλιππικῷ βασιλεύοντι πρὸς Βυζάντιον καταίροντα, πρὸς τὸν καταλειφθέντα αὐτῷ λαὸν κατὰ τὸν Δαματρὺν παλινοστεῖ.

14. Φιλιππικὸς δὲ πολέμου ἐκτὸς εἰς τὴν πόλιν εἰσῄει, καὶ αὐτίκα Ἡλίαν σὺν ὁπλίτῃ λαῷ κατὰ Ἰουστινιανοῦ ἀποστέλλει.

15. Καὶ αὐτὸς τῷ μὲν συνόντι Ἰουστινιανῷ πλήθει ὅρκοις τὰ τῆς σωτηρίας ἐβεβαίωσε καὶ τὸν τῶν Βουλγάρων λαὸν σώους ἐπανήκειν ὑπέσχετο, αὐτοῦ δὲ Ἰουστινιανοῦ τὴν κεφαλὴν ἐκτέμνει, ἤδη ἔτος ἕκτον ἀνύσαντος ἐν τῇ δευτέρᾳ αὐτοῦ βασιλείᾳ, καὶ πρὸς Φιλιππικὸν ἐκπέμπει. Ὁ δὲ ταύτην δεξάμενος πρὸς τοῖς ἑσπερίοις τόποις ἄχρι Ῥώμης ἀπέστελλε. Μαῦρον δὲ τὸν πατρίκιον καὶ Ἰωάννην τὸν βασιλικὸν δορυφόρον, ἐπίκλην Στροῦθον, κατὰ Τιβερίου τοῦ υἱοῦ Ἰουστινιανοῦ ἐξέπεμψεν, ὃν καταλαμβάνουσιν ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ καταφυγόντα τοῦ ἱεροῦ τῆς πανάγνου θεομήτορος τοῦ ἐν Βλαχέρναις ὄντος, ἐν ᾧ εἰσπηδήσας Ἰωάννης ἀφέλκεται τῆς ἱερᾶς ἐξημμένον τραπέζης, μήτε τὰ ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου εὐλαβηθεὶς μήτε τοῖς πολλοῖς δάκρυσιν Ἀναστασίας τῆς αὐτοῦ μάμμης εἴξας· παρῆν γὰρ 48 καὶ αὐτὴ τῷ ἐγγόνῳ συγκινδυνεύουσα. Καὶ τοῦτον εἰς τὴν τοῦ ὑπερκειμένου τείχους τὴν καλουμένην τῶν Καλλινίκων ζῴου ἀλόγου δίκην μαχαίρᾳ ἀποσφάττουσιν, ἐν τῷ ἱερῷ τῶν θείων Ἀναργύρων τῶν καλουμένων τῶν Παυλίνης ταφῆναι προστάξαντες. Μεθ' ὃν συλλαμβάνονται καὶ Βαρασβακούριον καὶ τοὺς λοιποὺς Ἰουστινιανοῦ ἄρχοντας, καὶ πάντας ξίφει ἀναιροῦσι.

CHAPITRE VI

1.Les Sarrasins assiègent Tyane. 2. Ils défont le secours, prennent la ville, & ruinent le pays. 3. Justinien équipe une puissante flotte contre la ville de Chersone. 4.. Il use de cruauté envers les habitants. 5. Sa flotte fait naufrage. 6. Il se résout d'en équiper une autre. 7. Les habitants de Chersone implorent la protection des Cazares. 8 Justinien y envoie George & Jean. 9. Les habitants les tuent. 10. Ils proclament Bardanès Empereur. 11. Justinien use d'une basse vengeance & prépare une armée navale. 12, Le commandant nommé Asaurus prend le parti de Bardanès. 13. Justinien obtient du secours du Prince des Bulgares. 14. Bardanès est reçu à Constantinople.15. Elie sait couper la tête à Justinien  & tuer son fils.

1. Pendant que les affaires étaient en cet état, le Roi des Sarrasins amassa des troupes, qu'il envola assiéger la ville de Tyane sous la conduite de Musulman & de Solyman. Quand ils y furent arrivés, ils donnèrent plusieurs attaques, & abattirent une partie des murailles. Mais ne pouvant rien faire davantage, ils songèrent à se retirer.

2. Sur ces entrefaites, Justinien envoya au secours de la place quantité de paysans & de laboureurs qu'il avait  amassés de tous cotés. Les Sarrasins s'étant aperçu qu'ils n'avaient point d'armes fondirent sur eux, en taillèrent la plus grande partie en pièces, & firent les autres prisonniers. Enflés de ce succès, ils continuèrent le siège avec une plus grande ardeur qu'auparavant. Les assiégés manquant de vivres & n'attendant plus de secours se rendirent. Depuis la prise de la ville les Sarrasins ne trouvèrent plus de résistance. Une bande d'environ vingt hommes s'avancèrent jusques à Crysopole, qui est une petite ville sur le bord de la mer vis-à-vis de Constantinople du côté d'Orient, en égorgèrent les habitants, & mirent le feu aux vaisseaux.

3. Cependant Justinien, qui n'avait  pas oublié le péril où il avait  été exposé par les rapports que les habitants de Chersone avaient faits a Apsimare, équipa une flotte composée de toutes sortes de vaisseaux, sur lesquels il fît monter cent mille hommes tant soldats, que paysans, artisans, Sénateurs, & autres de différentes professions. Il en donna le commandement au Patrice Etienne surnommé Asmicte, avec ordre de faire passer au fil de l'épée les habitants de Chersone, de Bosphore, & des villages d'alentour. Il lui commanda aussi de laisser Elie à Chersone en qualité de Gouverneur, & d'y faire garder Bardanès Arménien comme banni.

4. Etienne étant arrivé par la mer de Pont en ce pays-là, y exécuta sort fidèlement les ordres de l'Empereur. Après avoir distribué à ses soldats quelques jeunes prisonniers, il envoya à Justinien Dune Gouverneur de Chersone Zoïle & trente autres des plus considérables habitants avec leurs femmes, & leurs enfants chargés de chaînes. Il y en eut sept qu'il fit rôtir. Il y en eut vint des principaux des autres villes qu'il fit jeter dans la mer avec une pierre au cou. Mais Justinien fâché de ce qu'il n'avait pas suivi ses ordres avec assez de rigueur, & de ce qu'il avait  sauvé la vie aux prisonniers dont j'ai parlé, le rappela.

5. Etienne étant parti au mois d'Octobre de Chersone fut surpris par une furieuse tempête, & fit un triste naufrage qui enveloppa soixante & treize mille personnes, dont les corps flottèrent de côté & d'autre, depuis Famastro jusques à Héraclée.

6. Justinien, bien loin de s'affliger de ce funeste accident n'en fit que rire, & se proposa d'envoyer à Chersone une seconde armée navale plus puissante que la première.

7. Quand les premiers du pays apprirent cette nouvelle, ils firent leur possible pour pourvoira leur sûreté, & envoyèrent demander des garnisons aux Cazares.

8. Justinien en ayant eu avis y envoya George Patrice, Jean Préfet de la ville, & d'autres gens de commandement avec treize cent soldats. Il leur donna ausfi Dune & Zoile pour les rétablir dans leurs charges, & leur commanda de se saisir d'Elie, & de le lui envoyer.

9. Les habitants ne voulurent recevoir que les gens de commandement, & après les avoir reçus ils tuèrent George & Jean. Pour les soldats qui étaient dehors, ils les mirent avec Dune & Zoile entre les mains des Cazares pour les mener au Cagan. Mais au lieu de les mener, ils les tuèrent en chemin.

10. Ensuite ces habitants chargèrent Justinien d'imprécations, & proclamèrent Empereur Bardanès, que nous avons dit avoir été relégué en leur ville.

11. Justinien plus transporté de colère que jamais massacra les enfants d'Elie entre les bras de leur mère, & la contraignit d'épouser son cuisinier Indien de nation, & fort mal fait de sa personne. Il envoya une autre flotte fort nombreuse, & fort puissante, donc il donna le commandement à un Patrice nommé Maurus avec ordre exprès de raser la ville de Chersone, & d'en faire passer les habitants au fil de l'épée.

12. Maurus s'en alla aussitôt à Chersone, & travailla avec vigueur à l'exécution des ordres qu'il avait  reçus. Mais la ville sut sauvée par le secours des Cazares, chez lesquels Bardanès se retira. Maurus ne pouvant continuer le siège, & n'osant retourner vers Justinien, prit le parti des ennemis & proclama avec eux Bardanès, qu'ils appelèrent Philippicus, & qu'ils envoyèrent redemander au Roi des Cazares. Il assura les Romains que Bardanès était en vie, & en santé, & leur demanda cent écus par tête pour le leur rendre.

13. Justinien jugeant par le long temps qu'il y avait  qu'ils étaient partis sans lui avoir rendu comte du succès de leur voyage qu'ils l'avaient trahi, demanda du secours à Terbelis Prince des Bulgares,& obtint de lui trois mille hommes, auxquels il fit passer la mer avec ce qu'il avait  de gens de guerre, & avec les troupes de la Province d'Opsicion. Il leur commanda de camper dans le champ de Damatris pendant qu'il irait avec une troupe choisïe le long de la mer jusques à la ville de Ginglisse, pour y apprendre des nouvelles certaines de ce qui était arrivé à Chersone. Dés qu'il y eut vu l'armée navale qui menait le nouvel Empereur à Constantinople. Il retourna joindre ses troupes.

14. Philippicus étant entré à Constantinople sans avoir été obligé de se servir de ses armes, dépêcha Elie avec une armée contre Justinien.

15. Ce Général ayant promis avec serment aux soldats de leur donner la vie, & aux Bulgares de leur permettre de s'en retourner, fit couper la tète à Justinien dans la sixième année de son second règne, & l'envoya à Philippicus, qui l'envoya à Rome. Il dépêcha à l'heure-même le Patrice Maurus, & un de ses Gardes nommé Jean Basïlique &surnommé Strute, contre Tibère fils de Justinien. Ils le trouvèrent qui s'était réfugié proche de l'autel de l'Eglise de Blaquernes, qui est consacrée en l'honneur de la très pure mère de Dieu Jean entra dedans sans être touché ni de respect pour la sainteté du lieu, ni de compassion pour les larmes de la mère, qui courait le même danger. L'en ayant tiré avec violence, il l'égorgea dans le lieu nommé Cailinique, & le fit enterrer dans l'Eglise des sains Anargyres. S'étant ensuite saisis de Barasbacure, & des autres Officiers de Justinien, ils les firent passer au fil de l'épée,

1. Φιλιππικὸς δὲ ἀσέμνως καὶ ῥᾳθύμως τὰ βασίλεια διέπων ἐφαίνετο, τοὺς δὲ ἐν τῇ ἕκτῃ οἰκουμενικῇ συνόδῳ πατέρας ἀναθέματι καθυπέβαλε, τὰ παρ' αὐτῶν ἐνθέως δογματισθέντα δύο τοῦ σωτῆρος θελήματα καὶ ἐνεργείας μὴ ἀποδεχόμενος, συλλήπτορα εὑρίσκων Ἰωάννην τὸν τηνικαῦτα τῆς πόλεως ἀρχιερέα καὶ Γερμανὸν τὸν Κυζίκου μητροπολίτην καὶ ἑτέρους ἱερεῖς καὶ συγκλητικοὺς πλείστους.

2. Ἐν τούτοις τῶν Βουλγάρων ὁπλίτης ὅμιλος ἀθρόως τοὺς ἐν τῷ Θρᾳκικῷ Βοσπόρῳ οἰκοῦντας ἐπεισπίπτει· καὶ λαὸν πλεῖστον τῶν ἐγχωρίων καὶ τῶν ἐκ Βυζαντίου διαπερώντων τέρψεως καὶ ἡδυπαθείας ἕνεκεν ἀναιροῦσιν, ἄλλους τε ᾐχμαλώτευσαν καὶ ἄργυρον ὡς πλεῖστον καὶ σκεύη οὐκ ὀλίγα παρ' αὐτῶν προσκτησάμενοι· ἀδείας δὲ αὐτοῖς προσγενομένης καὶ πρὸς τῷ χερσαίῳ τείχει τῆς πόλεως σκεδάννυνται, ἄχρι καὶ τῆς Χρυσῆς καλουμένης πύλης προεκδραμόντες. Ἐκεῖθεν ὑπονοστήσαντες πολλὰ τὰ ἐπὶ Θρᾴκης χωρία καταληΐζονται. Μετὰ δὲ ταῦτα καὶ τὸ τῶν Σαρακηνῶν ἔθνος τὴν Ῥωμαίων κατέθεον χώραν, καὶ τὰ πλεῖστα μέρη διεκτρέχοντες πλείστην ὅσην βλάβην ἀνθρώπων τε καὶ κτηνῶν ἐποιοῦντο, τήν τε Μήδειαν καὶ ἕτερα πολίσματα 49 συμπαραλαμβάνουσι.

3. Φιλιππικὸς δὲ γενέθλιον τῆς πόλεως ἡμέραν ἐπιτελέσας καὶ ἁμιλλητήριον τῶν ἵππων ἀγῶνα ἐπιδειξάμενος, εἶτα τοῖς φίλοις συμποσιάσας εἰς ὕπνον κατὰ τὸν μεσημβρινὸν τῆς ἡμέρας καιρὸν ἐτράπετο. Συμβαίνει δέ γε αὐτῷ τὰ τῆς ἐπιβουλῆς ἐντεῦθεν. Γεώργιός τις ὄνομα, τὸ ἐπίκλην Βούραφος, πατρίκιος τυγχάνων καὶ τοῦ Ὀψικίου στρατοῦ ἡγούμενος, πρὸς τῇ Θρᾴκῃ τηνικαῦτα ἐπιδημῶν φυλακῆς ἕνεκα τῆς χώρας διὰ τὴν τῶν Βουλγάρων καταδρομήν, γνώμῃ Θεοδώρου τοῦ πατρικίου τὸ ἐπίκλην Μυακίου πέμπει τῶν ὑπηρετῶν τινά, Ῥοῦφον ὄνομα, σὺν ὀλίγοις στρατιώταις πρὸς τὸ Βυζάντιον τὰ πρὸς τὴν Φιλιππικοῦ ἐπιβουλὴν ἐπιτελέσοντας· ὃς ἀθρόως κατὰ τὰ βασίλεια ἐπεισπίπτει, καὶ τὸν βασιλέα καθεύδοντα καταλαβὼν ἐξανίστησί τε τοῦ ὕπνου καὶ πρὸς τὸν τοῦ ἱπποδρομίου ἐξάγει χῶρον κἀκεῖσε αὐτοῦ τὰς ὄψεις ἀπετύφλωσε, δεύτερον ἔτος ἐν τῇ βασιλείᾳ διάγοντος.

4. Τῇ ἐπαύριον (ἡμέρα ἦν τῆς πεντηκοστῆς ἑορτάσιμος) ἀθροισθεὶς ὁ τῆς πόλεως ἅπας δῆμος πρὸς τὸ ἱερὸν τοῦ θείου λόγου τέμενος ἀναγορεύουσιν εἰς βασιλέα Ἀρτέμιον Φιλιππικοῦ γραμματέα τυγχάνοντα, οὓς τῇ Ἰταλῶν φωνῇ καλοῦσιν ἀσηκρῆτις, ἐπονομάσαντες αὐτὸν Ἀναστάσιον. Ὀλίγων δὲ ἡμερῶν διελθουσῶν τυφλοῦσι Θεόδωρον τὸν πατρίκιον, ὡσαύτως καὶ Γεώργιον, καὶ τοῦτον ἐξόριστον ἐν Θεσσαλονίκῃ πέμπουσιν.

CHAPITRE VII

1. Philippicus favorise l'erreur des Monothelites. 2. Courses des Bulgares & des Sarrasins. 3. On crève les yeux à l'Empereur. 4. On proclame Artemius en sa place, & on le nomme Anastase.

1. Philippicus gouverna l'Empire avec autant d'infamie que de lâcheté. Il entreprit de frapper d'anathème les Pères du sixième Concile Général, & de rejeter les deux volontés, & les deux opérations du Sauveur. Il eut pour compagnons, & pour défenseurs de son erreur, Jean Patriarche de Constantinople, Germain Archevêque de Cyzique, & un grand nombre de Prêtres & de Sénateurs.

2. Dans le même temps une incroyable multitude de Bulgares fondirent à l'improviste sur les habitants du Bosphore de Thrace, prirent quantité de prisonniers & de meubles, & devenus plus hardis de ce qu'ils ne trouvaient point de résistance, ils se répandirent le long de la muraille qui est du côté de la terre, & s'avancèrent jusques à la porte dorée. En se retirant ils pillèrent une grande partie de la Thrace. Les Sarrasins coururent un peu après & ravagèrent nos terres, firent périr plus d'hommes, & plus de bêtes qu'on ne saurait dire, prirent Médée & quelques autres petites villes.

3. Philippicus ayant célébré la solennité de la fondation de la ville avec une pompe, & une magnificence toute extraordinaire, & ayant donné un combat à cheval & fait un superbe festin, se mit à dormir sur le midi, & présenta à ceux qui avaient conjuré contre lui une favorable occasion d'exécuter leur dessein. Un Patrice nommé George & surnommé Burase, qui commandait en Thrace les troupes de la Province d'Opsicion contre les incursions des Bulgares, envoya par l'avis d'un autre Patrice nommé Théodore & surnommé Myace un de ses domestiques nommé Rufus, avec un bon nombre de soldats pour se défaire de l'Empereur. Ce Rufus étant entré dans le Palais, le trouva qui dormait, le réveilla, & le mena à l'Hippodrome, où il lui creva les yeux dans la seconde année de son règne.

4. Le jour suivant qui était le jour de la Pentecôte, le peuple assemblé dans l'Eglise du Verbe Divin, proclama Empereur Artemius Secrétaire de Philippicus, & le nomma Anastase. Peu de jours après on aveugla Théodore & George, & on envoya ce dernier en exil à Thessalonique.

1. Ἀναστάσιος δὲ δι' ἐπιμελείας τὰ πολεμικὰ πράγματα εἶχε καὶ ἄρχοντας ἱκανοὺς πρὸς τὰς τούτων διοικήσεις καθίστη. Αἰσθόμενος δὲ ὁ τῶν Σαρακηνῶν βασιλεὺς βουλὰς ἐκίνει ὡς κατὰ τῆς Ῥωμαίων χώρας στρατευσόμενος. Ἀποστέλλει δὲ πρὸς αὐτὸν Δανιὴλ τὸν πατρίκιον ἐκ τῆς Σινωπιτῶν ὁρμώμενον πόλεως, ὕπαρχον τηνικαῦτα τῆς βασιλίδος ὑπάρχοντα, ὡς δῆθεν τὰ τῆς εἰρήνης ἐπικηρυκευσόμενον, τῷ ὄντι δὲ διοπτευσόμενον οἷα αὐτοῖς τὰ κατὰ Ῥωμαίων ἐξηρτύετο· ὃς ἐπανήκων ἐπήγγειλε μεγίστην ἔσεσθαι τοῦ ἔθνους διά τε ἱππικῶν καὶ πλοΐμων στρατευμάτων τῆς Ῥωμαϊκῆς πολιτείας καταδρομήν.

2. Ὁ δὲ ἀκούσας ἑκάστῳ τῶν ἐν τῇ πόλει † ὡς εἴ τις τῶν ἀναγκαίων εὐπορήσοι ἐπὶ τριετῆ χρόνον διαρκούντων αὐτῷ, μένειν, ὁ δὲ τούτων ὑστερῶν οὗ ἂν βούλοιτο ἀποτρέχειν. Τὰ δὲ τείχη τῆς πόλεως ἐπιμελέστερον καινίζει καὶ τὰ πολεμητήρια ὄργανα διασκευάζει, πλεῖστα δαπανήματα τῇ πόλει ἀποθέμενος καὶ ἑτέροις οἷς ἀνῆκε πρὸς πολεμίων ἔφοδον ταύτην κατοχυρώσας.

3. Φήμης δὲ γενομένης ὡς ὁ τῶν Σαρακηνῶν στόλος ἀπὸ Ἀλεξάνδρου πόλεως ἐπὶ τὸν Φοίνικα παρεγένετο ναυπηγησίμης ξυλῆς κυπαρισσίνης ἕνεκεν, ἐκλέγεται σκάφη ταχυπλόϊμα, στρατόν τε ἐν αὐτοῖς ἐγκαταλέγει ἐκ τῶν τῆς χώρας τοῦ καλουμένου Ὀψικίου καὶ πρὸς τῇ νήσῳ τῇ Ῥόδῳ ἀποστέλλει. Κἀκεῖσε ἀθροισθῆναι καὶ ἄλλα Ῥωμαϊκὰ πλόϊμα συνέταξε. Τούτοις ἡγεμόνα ἐφίστησιν Ἰωάννην διάκονον τῆς μεγάλης ἐκκλησίας καὶ τῶν δημοσίων φόρων λογιστήν, ὃν λογοθέτην γενικὸν οἶδε καλεῖν ἡ συνήθεια, ὑπάρχοντα ἔμφρονά τε καὶ ἔμπειρον καθιστάμενον, ὅστις τὸν ἅπαντα παρέλαβε στόλον.

4. Ὃς πρὸς τῇ Ῥόδῳ γενόμενος καὶ τὰ ἐντεταλμένα ἀπαγγέλλων καταπειθεῖς εὕρισκε καὶ προθύμους πρὸς τὸν διάπλουν ὑπάρχοντας τοὺς συνειλεγμένους ἅπαντας. Μόνοι δὲ οἱ παραγενόμενοι τοῦ Ὀψικίου στρατοῦ τὴν τοιαύτην ὁδοιπορίαν δεδοίκεσαν. Στασιάζουσιν οὖν ἐξ αὐτοῦ, καὶ τὸν μὲν βασιλέα Ἀναστάσιον ἐδυσφήμουν, Ἰωάννην δὲ τὸν διάκονον ῥομφαίᾳ ἀναλίσκουσιν. Ἐντεῦθεν λοιπὸν οἱ στόλοι σκεδάννυνται, καὶ πρὸς τὰ οἰκεῖα ἀπέπλευσαν ἕκαστοι. Αὐτοὶ δὲ ἐπὶ τὴν ἑαυτῶν ἀνιόντες καὶ πρὸς τὸ Ἀδραμύντιον γενόμενοι ἐκεῖσε εὑρίσκουσι Θεοδόσιόν τινα ὄνομα, τῶν δημοσίων φόρων πράκτορα, ἀπράγμονά τινα καὶ ἰδιώτην τυγχάνοντα, καὶ πρὸς τὴν τῆς βασιλείας ἀξίαν προτρέπουσιν. Ὁ δὲ φυγὰς ᾤχετο καὶ εἰς ὄρος κατεκρύπτετο. Αὐτοὶ δὲ ἐπιδραμόντες καὶ βιασάμενοι βασιλέα τε ἀναγορεύουσι καὶ μεθ' ἑαυτῶν ἄγουσι. Ταῦτα Ἀναστάσιος μεμαθηκὼς τὸ μὲν Βυζάντιον ἤδη προκατοχυρώσας ἐν τῇ πόλει Νικαίας τῆς κατὰ Βιθυνίαν ἐξέρχεται, κἀκεῖσε ἑαυτὸν κατασφαλίζεται.

5. Ὁ δὲ μετὰ Θεοδοσίου στρατὸς συλλαβὼν ἅπαντα τὸν τοῦ Ὀψικίου στρατὸν καὶ πλεῖστα σκάφη ἐμπορικά, [καὶ] κατὰ τὸ ἤδη καὶ πρόσθεν εἰρημένον παραθαλασσίῳ χωρίῳ Χρυσοπόλεως παραγίνεται. Ἐκεῖθέν τε ἐφ' ἑκάστου τοῖς ἐκ τῆς πόλεως πόλεμον προσέβαλεν, ἐπὶ μησί τε ἓξ τὰ τῆς μάχης διήρκεσε. Καὶ ὁ τοῦ Ἀναστασίου στόλος πρὸς τῷ Νεωρίῳ τῆς πόλεως καλουμένῳ λιμένι κατῇρε, ὁ δὲ τοῦ Θεοδοσίου στόλος ἀδείας ἐπιλαβόμενος διαπορθμεύεται πρὸς τὰ Θρᾳκῷα καὶ τούτων ἐκράτησεν. Ἐπὶ προδοσίᾳ δέ τινας ὑποφθείραντες διὰ τῆς πύλης τῆς καλουμένης Βλαχερνῶν τὴν πόλιν εἷλον, καὶ νυκτὸς ἐπιγενομένης εἰς τοὺς οἴκους τῶν πολιτῶν εἰσδραμόντες μεγίστην αὐτοῖς βλάβην εἰργάζοντο.

6. Τοὺς δὲ ἐν αὐτῇ ἄρχοντας ἅμα Γερμανῷ τῷ τηνικαῦτα ἱεράρχῃ τῆς πόλεως ἀποστέλλει ὡς τὰ πεπραγμένα αὐτῷ πιστωσόμενος Ἀναστασίῳ. Ὁ δὲ τούτους ἤδη λόγον ᾔτησεν ὡς μή τι κακὸν πάθῃ, καὶ τὸ μοναχικὸν περιβαλόμενος σχῆμα πρὸς Θεοδόσιον ᾤχετο· ὁ δὲ ἕτερον μηδὲν βλάψας κατὰ τὴν Θεσσαλονίκην ἐξόριστον ἔπεμψεν.

CHAPITRE VIII

1. Anastase envoyé découvrir les préparatifs des Sarrasins. 2. Il chasse de Constantinople les habitants qui n'avaient pas des provisions pour trois ans. 3. Il envoyé sa flotte à Rodes. 4. L'armée se soulève, tue le commandant & élit Théodose Empereur. 5. Elle assiège Crysopole & vient à Constantinople. 6. Anastase se fait Moine.

1. Αnastase s'appliqua tout entier aux soins .de la guerre, & choisît un grand nombre de Capitaines, & de gens de commandement. Le Roi des Sarrasins en ayant eu avis, se résolut de lui déclarer la guerre. Anastase lui envoya un Patrice nommé Daniel natif de Synope & Gouverneur de Constantinople en apparence pour lui demander la paix, & en effet pour voir les préparatifs, & pour lui en rapporter des nouvelles assurées. Daniel rapporta qu'il levait une cavalerie sort nombreuse, &: qu'il occupait une flotte fort puissante.

2. A l'heure même l'Empereur fit publier qu'il permettait à ceux qui avaient des provisions pour trois ans, de demeurer à Constantinople, & qu'il commandait à ceux qui n'en avoient pas pour ce temps-là d'en sortir, & de se retirer où il leur plairait. Cependant il répara les fortifications, prépara les machines, amassa des vivres & des munitions, & pourvut à tout ce qui pouvait contribuer à la sureté de la ville.

3. Le bruit s'étant répandu que les Sarrasins faisaient voile entre la Phénicie & Alexandrie, & qu'ils allaient couper des Cyprès propres à faire des navires, Anastase choisît les plus légers de ses vaisseaux, & les remplit de troupes qui avoient été levées dans la Province d'Opsicion, & les envoya à Rhodes où l'armée se devait rendre. Il donna la conduite de l'entreprise à Jean Diacre de la grande Eglise, Intendant des Finances, ou comme on l'appelle plus communément Logothète, homme d'une prudence sort singulière, & d'une expérience sort profonde.

4. Quand il eut pris le commandement de la flotte, & qu'il fut arrivé à Rhodes, il y exposa les ordres qu'il avait  reçus, auxquels il trouva l'armée fort disposée d'obéir. Il n'y eut que les troupes d'Opsîcion qui appréhendant la longueur & la difficulté du voyage se soulevèrent, vomirent des injures contre Anastase, & tuèrent Jean. La flotte s'étant dissipée chacun s'en retourna comme il lui plut. Comme les rebelles s'en retournaient aussi bien que les autres, & qu'ils avaient relâché à Endromit, ils y trouvèrent par hasard Théodose receveur des impôts publics, homme paisible,& le supplièrent d'accepter l'Empire. Comme il se fut échappé de leurs mains, & qu'il fut allé se cacher dans les montagnes, ils le cherchèrent, le prirent, le contraignirent de se laisser proclamer Empereur, & l'emmenèrent avec eux. Lors qu' Anastase apprit cette nouvelle il partit de Nicée, alla en Bithynie, & pourvut à tout ce qui était nécessaire à sa défense.

5. Cependant les troupes de Théodose s'assurèrent de l'armée d'Opsicion & des vaisseaux Marchands, abordèrent incontinent après à la ville de Crysopole, en entreprirent le siège, & le continuèrent durant six mois, durant lesquels l'armée d'Anastase entra dans le port de Constantinople. Ainsi l'armée navale de Théodose ayant la mer toute libre, aborda aisément en Thrace, & entra en suite dans Constantinople par la porte de Blaquernes, que quelques uns gagnés par argent leur avaient ouverte, & s'étant répandue la nuit suivante dans les maisons des particuliers y commit d'horribles désordres.

6. Théodose envoya les Magistrats & le Patriarche porter à Anastase la nouvelle de tout ce qui s'était passé. Quand il eut reçu assurance qu'on ne lui ferait point de mal, il prit l'habit de Moine, & vint trouver Théodose qui se contenta de le reléguer à Thessalonique.

1.  Ἐπεὶ οὖν πυκναὶ τῶν βασιλέων ἐπαναστάσεις ἐγένοντο καὶ ἡ τυραννὶς ἐκράτει τά τε τῆς βασιλείας καὶ τῆς πόλεως κατημελεῖτο καὶ διέπιπτε πράγματα, ἔτι μὴν καὶ ἡ τῶν λόγων ἠφανίζετο παίδευσις καὶ τὰ τακτικὰ διελύετο. Ἐξ ὧν συνέβαινε καὶ τοὺς πολεμίους τῆς τῶν Ῥωμαίων κατατρέχειν ἀδεῶς πολιτείας, φόνοι τε πολλοὶ καὶ ἀπαγωγαὶ καὶ πόλεων ἁλώσεις. Ἐντεῦθεν καὶ οἱ Σαρακηνοὶ ὁρμῶσι κατ' αὐτῆς τῆς βασιλευούσης, διὰ τῆς ἠπείρου στέλλοντες ἐκ διαφόρων ἐθνῶν τῶν ὑπὸ χεῖρα ἱππικά τε καὶ πεζικὰ στρατεύματα ἀριθμοῦ κρείττονα. Ὡσαύτως καὶ στόλον πολὺν ἀπέστειλαν ἄχρι καὶ εἰς χιλίας ὀκτακοσίας ναῦς, ἡγεμόνα τούτοις τινὰ καταστήσαντες Μασαλμᾶν τῇ σφῶν διαλέκτῳ καλούμενον.

2. Ταῦτα μαθόντες οἵ τε στρατιωτικοὶ καὶ πολιτικοὶ ἄρχοντες καὶ τὴν τοῦ Θεοδοσίου ἀπειρίαν, καὶ ὡς οὐχ ἱκανῶς ἔχει τὰ πρὸς τοὺς πολεμίους ἀντικαθίστασθαι, ἐφίστανται αὐτῷ παραινοῦντες τὴν βασιλείαν παραιτήσασθαι καὶ ἀβλαβῶς ἰδιωτεῦσαι. Καὶ αὐτὸς ὑπεχώρει, ἐνιαυτὸν ἕνα ἐν τῇ βασιλείᾳ διαρκέσας.

3. Εἶτα εἰς ψῆφον ἐληλυθότων τοῦ βασιλεύσοντος ᾑρέθη Λέων ὁ πατρίκιος, τηνικαῦτα στρατηγὸς ὢν τοῦ τῶν ἀνατολικῶν λεγομένου στρατοῦ. Καὶ ὡς ἦν ἔθος βασιλεῦσι, διὰ προπομπίου δοχῆς διὰ τῆς Χρυσῆς καλουμένης πύλης εἰς τὸ Βυζάντιον εἰσελαύνει, καὶ ἐν τῇ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ γενόμενος ἐκεῖσε τὸν τῆς βασιλείας ἀνεδήσατο στέφανον.

4. Ὁ δὲ τῶν Σαρακηνῶν λαὸς πλεῖστα τῶν Ῥωμαίων καθελὼν πολίσματα καταλαμβάνει τὴν Πέργαμον καλουμένην πόλιν, καὶ ἤδη τῆς πρὸς αὐτὴν πολιορκίας εἴχοντο. Καὶ ταύτην αἱροῦσιν ἐξ αἰτίας τοιᾶσδε. Ἔκ τινος δαιμονικῆς ἐπινοίας οἱ τῆς πόλεως ἔνδον πρωτοτόκον κόρην λαβόντες ἐγκυμονοῦσαν καὶ ἤδη πρὸς τὸ τεκεῖν ἐγγίζουσαν, καὶ ταύτην τε ἀνέτεμον καὶ τὸ ἐν αὐτῇ βρέφος ἄραντες ἐπὶ λέβητος ὕδατι ἑψοῦσιν, ἐφ' οὗ οἱ πρὸς τὸ πολεμεῖν τοῖς ἐχθροῖς παρασκευαζόμενοι τὰς χειρίδας τῶν δεξιῶν χειρῶν κατεβάπτισαν. Ἐκεῖθέν τε τὰ ἐξ ὀργῆς τοῦ θεοῦ κατελάμβανεν· αἱ γὰρ χεῖρες αὐτῶν ἐφάπτεσθαι ὅπλου διείργοντο, καὶ ἀπρακτούντων οἱ πολέμιοι τὴν πόλιν εἷλον ἀμαχητί.

5. Ἐκεῖθεν ἄραντες οἱ Σαρακηνοὶ πρὸς τῷ στενῷ τῆς Ἀβύδου καταλαμβάνουσι καὶ εἰς τὰ ἐπὶ Θρᾴκης ἀντιπεραιοῦνται. Καὶ πλεῖστα ταύτης ἑλόντες πολίσματα

6. Ἐπὶ τὴν βασιλεύουσαν ἀφίκοντο καὶ χάρακα ταύτῃ περιβάλλουσι καὶ τῆς πολιορκίας εἴχοντο, τρισκαιδεκαμηνιαῖον χρόνον ἐν τῇ προσεδρίᾳ διανύσαντες, ἰδέας μηχανημάτων ὡς πλείστας προσενεγκόντες. Ἐν τούτῳ καταλαμβάνει καὶ ὁ τῶν Σαρακηνῶν στόλος, οὗ ἡγεῖτο Σολιμᾶν ὀνόματι Ἀράβων φωνῇ καλούμενος.

7. Ἐν ᾧ δὲ τῶν ὑπὸ τὸ Βυζάντιον πόρων ἀνήγοντο, αἱ κατόπιν ἰοῦσαι ναῦς, οἷάπερ νωτοφυλακοῦσαι καὶ φόρτῳ πολλῷ βεβαρημέναι ἔκ τε στρατιωτῶν πλήθους καὶ ὅπλων, καὶ ἅμα μικροῦ πνεύματος ἀντιπνεύσαντος καὶ τοῦ ῥείθρου εἰς τοὐπίσω ἄγεσθαι βιαζομένου, σχολαιότερον ὑπέπλεον. Ταύτας ὁ βασιλεὺς θεασάμενος διήρεσιν ἐπιβὰς καὶ διέκπλους ποιησάμενος πυρὶ κατέφλεξεν, οὔσας τὸν ἀριθμὸν εἴκοσι. Ὁ δὲ λοιπὸς ἅπας στόλος τῷ Θρᾳκικῷ προσπλεύσας Βοσπόρῳ τῷ λιμένι τῷ καλουμένῳ Σωσθενίῳ προσορμίζεται καὶ αὐτοῦ διεχείμαζεν.

8. Ἐν ᾧ συμβέβηκε χειμῶνα μέγιστον γενέσθαι, ὥστε μηδαμῶς γῆν ὀφθῆναι ἐκ πληθύος τῆς κατενεχθείσης χιόνος ἄχρις εἰς τὰς ἑκατὸν ἡμέρας· ἐξ οὗ πλῆθος οὐκ ὀλίγον ἀνδρῶν τε καὶ ἵππων καὶ καμήλων καὶ λοιπῶν ζῴων ἀπέβαλον.

9. Ἔαρος δὲ ἐπιγενομένου ἐπικαταλαμβάνει καὶ ἕτερος τῶν Σαρακηνῶν στόλος πλεῖστος ἐξ Αἰγύπτου, οὗ ἡγεῖτο Σοφιὰμ ὄνομα ἄρχων, φόρτον ἄγων ἐν ταυτῷ σίτου τε πλείστου καὶ ὅπλων. Ὀλίγου δὲ διελθόντος χρόνου καὶ ἕτερος ἐφίσταται στόλος ἐκ τῶν περὶ Ἀφρικὴν ἀναχθείς, ὅπλων τε πολλῶν καὶ δαπανημάτων καταγέμων, οὗ ὑπῆρχεν ἡγεμὼν Ἰέζιδος Σαρακηνῶν ὄνομα. Οὗτοι, ὥς φασι, τὴν ἐκ τοῦ ἐσκευασμένου παρὰ Ῥωμαίοις πυρὸς ὑφορώμενοι βλάβην, τὸν οὖν Βυζάντιον πόρον ἀπογνόντες τοῖς πρὸς Βιθυνίαν μέρεσι προσέσχον, ὁ μὲν πρὸς τὸν καλούμενον λιμένα Καλοῦ ἀγροῦ, ὁ δὲ πρὸς ταῖς ἀκταῖς τοῦ λεγομένου Σατύρου.

10. Οἱ δὲ ἐν αὐτοῖς εἰσπλέοντες Αἰγύπτιοι νυκτὸς τοὺς ἐνεστηκότας λέμβους τῶν νηῶν εἰσβάντες πρὸς τὸ Βυζάντιον ἧκον καὶ τὸν βασιλέα εὐφήμουν.

11. Ἐφ' οἷς ἀναθαρσήσας ὁ βασιλεὺς πυρφόρους ναῦς κατὰ τῶν τοιούτων στόλων ἐξέπεμψε καὶ πάσας αὐτῶν τὰς ναῦς ἐνέπρησεν. Ἐκεῖθεν λαφυραγωγήσαντες καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς ὅπλων καὶ δαπανημάτων καταφορτισθέντες πρὸς βασιλέα ὑπέστρεφον.

CHAPITRE IX

1. Désordres causés, sar les fréquents change mens d'Empereurs. 2. Les Officiers de l'armée prient Théodose de se démettre de l'autorité Souveraine. 3. Léon est élu en sa place. 4. Insigne cruauté commise à Pergame. 4. Les Sarrasins prennent plusieurs villes. 6. Ils assiègent Constantinople. 7. L Empereur brûle une partie de leur flotte. 8.. Rigueur de l'Hiver. 9. Deux nouvelles flottes de Sarrasins. 10. Les Egyptiens se rendent à l'Empereur. 11. Il envoyé brûler les deux flottes.

1.  Ces changements si fréquents d'Empereurs, cette passion si violente dont ils brûlèrent presque tous de posséder la Souveraine puissance, fit négliger le bien de l'état, mépriser l'étude des sciences, & abandonner la discipline militaire. C'est de là même qu'est venue la hardiesse que les ennemis ont prise de courir & de piller les Provinces de l'Empire, de les remplir de sang & de meurtre ; c'est pour cela que les Sarrasins sont venus jusques aux portes de Constantinople avec d'innombrables armées, & qu'ils ont équipé une flotte de dix huit cent vaisseaux, dont ils ont donné le commandement à un General qu'ils appelaient Musulman.

2. Quand les Officiers de l'armée & de la ville surent ce formidable appareil, & qu'ils rirent réflexion sur l'incapacité de Théodose ils le prièrent de se démettre de l'Empire, ce qu'il fit sans résistance après l'avoir possédé un an.

3. Ils délibérèrent en suite sur le choix d'un autre, & ils jetèrent les yeux sur le Patrice Léon, qui commandait à toutes les troupes d'Orient. L'ayant donc conduit avec pompe à Constantinople par la porte dorée, ils le firent couronner dans la grande Eglise.

4. Les Sarrasins ayant pris quantité de petites villes, mirent le siège devant celle de Pergame, & l'emportèrent sans résistance par une occasion sort singulière, & sort remarquable. Les habitants transportez d'une fureur qui n'avoir pu leur être inspirée que par les démons, avaient pris une jeune femme grosse d'un premier enfant, lui avaient ouvert le ventre pour en arracher l'enfant, l'avaient sait bouillir dans un chaudron, & avoient tous trempé leur main droite dans l'eau. Un crime aussi exécrable que celui-là fut suivi d'un prompt châtiment, car toutes ces mains devinrent comme immobiles & incapables de manier les armes, ce qui sut cause que les Sarrasins prirent la ville, sans être obligés de faire pour cela aucun effort.

5. Ils allèrent après cela à l'embouchure d'Avide, de là en Thrace, où ils prirent quantité de petites villes.

6. Ils vinrent après à Constantinople, l'entourèrent d'un fossé, formèrent le siège, & le continuèrent durant treize mois avec toute sorte de machines. Il leur arriva en même temps une flotte sous la conduite d'un General qu'ils appelaient Solyman.

7. Quand elle fut dans le détroit elle n'avançait que sort lentement, à cause de la charge extraordinaire, dont l'Empereur s'étant aperçu, il monta sur une galère, se jeta au milieu des vaisseaux ennemis & en brûla vingt. Les autres arrivèrent au Bosphore de Thrace, & entrèrent au port de Sotterne, où ils demeurèrent tout l'hiver.

8. Le froid sut si long, & si rude, que la terre demeura couverte de neiges plus de cent jours, ce qui fit périr quantité d'hommes, de chevaux, de chameaux., & d'autres bêtes.

9. Au commencement du printemps il arriva deux autres flottes aux Sarrasins. L'une d'Egypte sous la conduite de Sophien ; & l'autre d'Afrique sous la conduite de Jezide. Elles étaient toutes deux sort bien pourvues de munitions de guerre, & de bouche. Les Généraux n'osèrent s'engager dans le détroit, de peur que leurs vaisseaux ne fussent brûész par les feux d'artifice, qu'ils savaient que les Romains avaient préparés, mais ils abordèrent en Bithynie., & l'un prit terre à Beauchamp & l'autre a Satyre.

10. Les Egyptiens qui étaient en l'une des flottess s'en échappèrent durant la nuit, & vinrent à Constantinople se soumettre à l'Empereur, avec des cris & des acclamations, par lesquelles ils lui souhaitaient toute sorte de prospérité & de bonheur.

11. Ce Prince en concevant bonne espérance envoya les brûlots contre les deux flottes, & les brûla entièrement. Les Romains en recueillirent une incroyable quantité d'armes & de munitions.

1. Τούτῳ τῷ χρόνῳ Σέργιος ὁ πατρίκιος ὁ τῆς Σικελίας στρατηγὸς καὶ οἱ τὰ ἑσπέρια οἰκοῦντες, τὰ περὶ τὸ Βυζάντιον καὶ τὸν βασιλέα αὐτὸν ἀπογνόντες τῆς γενομένης τῶν πολεμίων χάριν κατ' αὐτῶν ἐφόδου, ἴδιον στέφουσι βασιλέα τῶν ὑπηρετῶν τινα Σεργίου, Βασίλειον τοὔνομα, υἱὸν γεγονότα Γρηγορίου τὸ ἐπίκλην Ὀνομαγούλου, Τιβέριον αὐτὸν ὀνομάσαντες.

2. Τοῦτο ἀκηκοὼς ὁ βασιλεὺς Παῦλον τὸν πατρίκιον στρατηγὸν Σικελίας προβάλλεται ἅτε πιστὸν καὶ οἰκεῖον ὑπάρχοντα καὶ τακτικῶν ἔμπειρον, καὶ πρὸς Σικελίαν ἐκπέμπει.

3. Οὗ τινος ἐκεῖσε καταλαβόντος Σέργιος φυγὰς ἐκεῖθεν οἴχεται καὶ πρὸς Λογγουβάρδους γίνεται, Παῦλος δὲ ἐν τῇ νήσῳ λαὸν περιαθροίσας τὰ βασιλέως ὑπαναγινώσκει γράμματα, δι' ὧν εἰς πίστωσιν ἐλθόντες τόν τε βασιλέα εὐφήμησαν καὶ Βασίλειον καὶ τοὺς ὑπ' αὐτοῦ προχειρισθέντας ἄρχοντας δεσμίους αὐτῷ παραδεδώκασιν. Ὁ δὲ τούτους παραλαβὼν Γεώργιόν τινα καὶ ἑτέρους ἀνεῖλε καὶ τούτων τὰς κεφαλὰς πρὸς τὸν βασιλέα ἀνέπεμψε, τοὺς δὲ ἄλλους σὺν πληγαῖς καὶ αἰκίαις πολλαῖς, ὧν δὲ καὶ τὰς ῥῖνας ἐκτεμών, ὑπερορίαις παρέπεμψε. Σέργιος δὲ τῆς ἑαυτοῦ σωτηρίας λόγον αἰτήσας πρὸς τὸν Παῦλον ἐκομίσθη. Ἐντεῦθεν τὰ τῆς ἑσπέρας πράγματα ἐν εἰρήνῃ καὶ ἡσυχίᾳ κατέστη. Μετὰ τοῦτο τίκτεται υἱὸς τῷ βασιλεῖ, ὃν ἐπωνόμασε Κωνσταντῖνον.

4. Πεντεκαιδεκάτῃ δὲ τοῦ ἐπεισιόντος μηνὸς Αὐγούστου πάντα τά τε ἱππικὰ καὶ πλόϊμα τῶν Σαρακηνῶν ἐκστρατεύματα τῆς βασιλευούσης ἀπεχώρουν, πλείστας ναῦς ἀποβαλόντες ὑπό τε ζάλης καὶ ἀνέμων ἀγρίων καταληφθείσας, καὶ πολλῶν μὲν εἰς τὰς νήσους ἄχρι καὶ εἰς τὴν Κύπρον σκεδασθεισῶν, ἑτέρων δὲ καὶ αὐτάνδρων τῷ βυθῷ παραδοθεισῶν.

5. Ἀρτέμιος δὲ ἐν Θεσσαλονίκῃ ἐξόριστος ὢν πάλιν πειρᾶται τῆς βασιλείας ἐπικρατήσειν, καὶ ἐπεχείρει τοιάδε πράττειν. Γράφει πρὸς Σισίννιον πατρίκιον τὸ ἐπίκλην Ῥενδάκιον, πρὸς τῇ τῶν Βουλγάρων διατρίβοντα χώρᾳ παρὰ βασιλέως τηνικαῦτα ἀποσταλέντα ὡς ἂν συμμαχίαν παρ' αὐτῶν κατὰ τῶν Σαρακηνῶν λήψοιτο, ὅπως αὐτῷ τοῖς κατὰ γνώμην συμπράξειεν, ἀναπείσῃ δὲ καὶ Βουλγάρους συνεργήσειν αὐτῷ. Ὁ δὲ τοῦτο ὑπέσχετο. Γράφει δὲ καὶ πρὸς Νικήταν τὸν μάγιστρον τὸ ἐπίκλην Ξυλινίτην, ἐν Κωνσταντινουπόλει ὑπάρχοντα, ἔτι δὲ καὶ πρὸς Ἰσώην πατρίκιον καὶ τοῦ λεγομένου βασιλικοῦ Ὀψικίου ἡγεμόνα, καὶ Θεόκτιστον τὸν πρώτιστον τῶν βασιλικῶν γραμματέων καθ' οὓς ἐβασίλευε χρόνους γενόμενον, καὶ Νικήταν ἐπίκλην Ἄνθρακα ἄρχοντα τειχῶν, παλαιᾶς φιλίας ἀναμιμνήσκεσθαι, καὶ ἑτοίμους εἶναι συντρέχειν αὐτῷ καὶ τὴν πόλιν ἀνοιγνύναι καὶ ὡς βασιλέα ὑποδέχεσθαι.

6. Τὰ γραφέντα οὖν εὐθὺς τῷ βασιλεῖ διαγινώσκεται, καὶ τοὺς τὰ γράμματα δεξαμένους χειροῦται καὶ πληγαῖς αἰκίζεται, καὶ αὐτοὶ ὁμολογοῦσι. Καὶ Νικήτα μὲν τοῦ τὴν ἀξίαν μαγίστρου καὶ Θεοκτίστου τὰς κεφαλὰς ἐξέτεμε, τοὺς δ' ἄλλους οὐ μικρῶς αἰκισάμενος καὶ δημεύσας ἐξορίαις ἀπέπεμψεν. Ἀρτέμιος δὲ ἅμα Σισιννίῳ τῷ πατρικίῳ καὶ τοῖς Βουλγάροις μέχρις Ἡρακλείας καταλαμβάνει, σὺν αὐτοῖς δὲ καὶ ἅπερ ἦγον ἐκ Θεσσαλονίκης ἀκάτια· μονόξυλα δὲ αὐτοὶ προσαγορεύουσι. Γράφει δὲ Βουλγάροις ὁ βασιλεὺς ὡς τὴν εἰρήνην μᾶλλον ἀσπάσοιντο καὶ τοὺς ἐχθροὺς προδοῖεν. Οἱ δὲ εἰς ἀπολογίαν κατέστησαν συγγνώμην αἰτήσαντες καὶ τὰ πρὸς εἰρήνην ὑπισχνούμενοι. Καὶ τὸν μὲν Ἀρτέμιον σὺν τῷ ἀρχιερεῖ Θεσσαλονίκης καὶ ἄλλους πλείστους δεσμώτας πρὸς βασιλέα πέμπουσι, καὶ Σισιννίου τοῦ πατρικίου τὴν κεφαλὴν ἐκτεμόντες ὡσαύτως στέλλουσιν οὕτω τε πρὸς τὴν ἑαυτῶν ἀπεχώρουν.

7. Ἀρτέμιον δὲ σὺν τῷ ἀρχιεπισκόπῳ παραλαβὼν ἐν τῷ λεγομένῳ κυνηγίῳ ἀπέτεμεν. Ἱππικὴν δὲ ἅμιλλαν ἐπιτελέσας τῶν ἀποτμηθέντων τὰς κεφαλὰς διὰ τοῦ ἱπποδρομίου ἐπὶ κοντοῦ ἀνηρτημένας ἐξεπόμπευε. Τοὺς δὲ ἄλλους πάντας αἰκισάμενος καὶ τὰς ῥῖνας αὐτῶν ἐκτεμὼν καὶ δημεύσας ὑπερορίαις κατεδίκασε.

CHAPITRE X

1.  Basile est élu Empereur en Sicile, & nomme Tibère. 2. Léon envoyé Paul contre lui. 3. Paul remet la Sicile soue l'obéissance de Léon. 4.. Les Sarrasins se retirent. 5.. Artémius s'efforce de remonter sur le trône. 6. Ses amis sont punis de divers supplices. 7. Il est envoyé avec S Archevêque de Thessalonique à l'Empereur & leur sait couper la tête.

1. DANS le même temps le Patrice Serge Gouverneur de Sicile, & les autres qui étaient en Occident ne sachant rien de ce qui s'était passé à Constantinople, & ne croyant pas que Léon pût résister à une puissance aussi formidable que celle des Sarrasins, élurent pour Empereur un Officier de Serge, nommé Basile, fils de Grégoire Onomagule, & l'appelèrent Tibère.

2. Léon n'eut pas il tôt appris cette nouvelle, qu'il donna le gouvernement de Sicile à un Patrice nommé Paul, de la fidélité & de l'expérience duquel il était fort persuadé, & il lui commanda de faire la guerre à Basile,

3. A son arrivée Serge s'étant enfui en Lombardie, il assembla les habitants de l'Ile, leur lut les lettres, par lesquelles l'Empereur leur expliquait ses intentions, & les remit de telle sorte sous son obéissance, qu'ils lui livrèrent Basile & les Officiers qu'il avait  établis. Il fit trancher la tête à George & à quelques autres, & envoya les têtes à l'Empereur. Il fit fouetter les autres, ou les punit d'une autre manière. Il y en eut à qui il coupa le nez, & qu'il condamna au bannissement. Serge le vint trouver sur sa parole, & depuis cela les affaires furent tranquilles en Occident. Il naquit un peu après un sils à l'Empereur qu'il nomma Constantin.

4. Le quinzième jour du mois suivant, qui était le mois d'Août, les Sarrasins se retirèrent, & en s'en retournant ils perdirent plusieurs vaisseaux par la violence de la tempête. Il y en eut qui furent jetés jusques aux bords de l'Ile de Chypre. Il y en eut d'autres qui surent abîmés avec leur charge.

5. Artemius qui était relégué à Thessalonique y conçût le dessein de remonter sur le trône, & écrivit au Patriarche Sisînne surnommé Rindace, qui était alors chez les Bulgares, où l'Empereur l'avait  envoyé pour leur demander du secours, & le pria de favoriser son entreprise, & d'engager ces peuples dans ses intérêts. Il écrivit pour le même sujet à Nicétas surnommé Zylinité, à Izoez Patrice & Capitaine des gardes, à Théodose qui avait  été son premier Secrétaire, à Nicétas surnommé Antrace qui avait  la garde des murailles, & il les conjura par leur ancienne amitié de lui ouvrir les portes de Constantinople.

6. Ces lettres ayant été portées à l'Empereur, ceux qui les avoient reçues furent pris & battus de verges. Nicétas & Théoctiste eurent la tête tranchée. Les autres surent châtiés de divers supplices, privés de leurs biens, & envoyés en exil. Artemius, Sisînne & quelques Bulgares se sauvèrent à Héraclée, dans des barques que l'on appelé Monoxiles, & qu'ils avaient prises à Thessalonique. L'Empereur pria les Bulgares d'entretenir avec lui la paix,& de lui livrer ses ennemis. Ils s'excusèrent de ce qui s'était passé, lui envoyèrent Artemius, l'Archevêque de Thessalonique,& plusieurs autres tous liés. Ils lui envolèrent aussi la tête de Sisinne.

7. Quand il eut entre ses mains Artonius & l'Archevêque, il leur fit couper la tête dans l'Hippodrome. Ayant donné quelques jours après un combat à cheval, il y fit porter ces deux tètes au bout de deux lances. Il fit fouetter les autres, leur coupa le nez, confisqua leur bien & les relégua.

1. Ταῦτα οὖν καταπραξάμενος προσκαλεῖται Γερμανὸν τὸν τηνικαῦτα ἀρχιερέα πέμπτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ Μαρτίου μηνὸς τῆς τρίτης ἰνδικτιόνος, τῇ σωτηρίῳ τοῦ Χριστοῦ ἀναστάσει, ἐν τῷ Τριβουναλίῳ λεγομένῳ δεκαεννέα ἀκουβίτων, στέφει τὸν υἱὸν Κωνσταντῖνον εἰς βασιλέα.

2. Οἷον δὲ κατὰ τοὺς χρόνους ἐκείνους περὶ τὰς νήσους τῆς τε Θήρας καὶ Θηρασίας καλουμένας συμβέβηκεν, αἳ πρὸς τῷ Κρητικῷ πελάγει κεῖνται, παραδραμεῖν οὐκ ἄξιον. Θέρους ὥρας ἐνεστηκυίας συνηνέχθη τὸν θαλάττιον βυθὸν πλεῖστον ὅτι καπνώδη ἀτμὸν ἐξερεύγεσθαι, ἐξ οὗ ἐπὶ πολὺ πυκνουμένου τοῦ ἀέρας πῦρ ἐξαφθῆναι, καὶ μετὰ τὸ πῦρ λίθους κισσιρώδεις διεκβρασθῆναι εἰς πλῆθος μέγιστον, ὥστε εἰς εἶδος νήσου τοὺς λίθους συστῆναι, ἑνωθῆναί τε τὴν γὴν τῇ Ἱερᾷ καλουμένῃ νήσῳ, ἣν δὴ καὶ αὐτήν φασι τῷ ὁμοίῳ τρόπῳ τοῦ βυθίου ἀναδοθῆναι χώρου, καθάπερ καὶ τὰς ῥηθείσας λόγος Θήραν καὶ Θηρασίαν νήσους. Τῷ ἀπείρῳ δὲ πλήθει τῶν ἀναδιδομένων λίθων ἀνὰ πᾶσαν κατεστορέσθαι τὴν ἐκείνῃ θάλασσαν, ἐνθένδε τε ἀφικέσθαι ἄχρις Ἀβύδου καὶ τῆς Ἀσιάτιδος παραθαλασσίου. Ὑπεκκαίεσθαι δὲ τὸ προσπελάζον ῥεῖθρον ὡς μηδὲ θιγγάνειν αὐτοῦ τινὰ ἱκανῶς ἔχειν.

3. Ταῦτά φασιν ἀκούσαντα τὸν βασιλέα ὑπολαμβάνειν θείας ὀργῆς εἶναι μηνύματα, καὶ ἥτις αἰτία ταῦτα κεκίνηκε διασκέπτεσθαι. Ἐντεῦθεν λοιπὸν κατὰ τῆς εὐσεβείας ἵσταται καὶ τῶν ἱερῶν εἰκονισμάτων μελετᾷ τὴν καθαίρεσιν ὡς ἐκ τῆς τούτων ἱδρύσεώς τε καὶ προσκυνήσεως γεγονέναι οἰόμενος τὸ τεράστιον, κακῶς εἰδώς. Ἐκδιδάσκειν δὲ τὸν λαὸν τὸ οἰκεῖον ἐπεχείρει δόγμα.

4. Πολλοὶ γοῦν τὴν ὕβριν τῆς ἐκκλησίας ἀπωλοφύροντο. Διὸ δὴ καὶ οἱ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὰς Κυκλάδας νήσους οἰκοῦντες οὐ προσιέμενοι τὸ δυσσέβημα πρὸς τὸν βασιλέα διαστασιάζουσι, καὶ πλεῖστον στόλον ἀθροίσαντες Κοσμᾶν τοὔνομα ἐφ' ἑαυτοῖς βασιλεύουσι. Καὶ πρὸς τὴν βασιλεύουσαν ἧκον· οἷς συμμίσγουσι πολέμῳ οἱ τῆς πόλεως καὶ πολλὰς τῶν περὶ αὐτὸν νηῶν ἐνέπρησαν. Οἱ δὲ τὴν ἧτταν θεασάμενοι τῷ βασιλεῖ προσφεύγουσι. Τῶν δὲ περὶ αὐτὸν ἀρχόντων τις Ἀγαλλιανὸς ὄνομα, ταῦτα θεασάμενος καὶ τῆς σωτηρίας ἑαυτοῦ ἀπογνούς, σὺν τῇ πανοπλίᾳ ἑαυτὸν τῷ βυθῷ παραδέδωκε. Κοσμᾶς δὲ καὶ ἕτερός τις Στέφανος συλληφθέντες τὰς κεφαλὰς ἀπετμήθησαν.

5. Τῷ δὲ ἐπιγενομένῳ θέρει πάλιν ἱππικὰ στρατεύματα τῶν Σαρακηνῶν πλεῖστα τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς κατέθεον, ὧν ἡγοῦντο Ἄμερος καὶ Μαυίας ὀνομαζόμενοι Σαρακηνοί· καὶ καταλαμβάνουσι πρὸς τὴν προκαθεζομένην τῆς Βιθυνίας πόλιν Νίκαιαν καλουμένην· ἐπί τινα χρόνον τῆς πολιορκίας ἐχόμενοι τέλος ἄπρακτοι ἀπεπέμποντο.

6. Μετὰ δὴ ταῦτα ὁ βασιλεὺς ἀθροίζει πλεῖστον λαὸν τῆς πόλεως περὶ τὰ βασίλεια, καὶ συγκαλεῖ τὸν τότε τῆς πόλεως ἀρχιερέα Γερμανόν, καὶ συγγράφειν κατὰ τῆς καθαιρέσεως τῶν εἰκόνων τῶν ἁγίων ἠνάγκαζεν. Ὁ δὲ παρῃτεῖτο καὶ τὴν ἱερωσύνην ἀπέβαλεν, λέγων ὡς "ἄνευ οἰκουμενικῆς συνόδου ἔγγραφον πίστιν οὐκ ἐκτίθεμαι". Ἐκεῖθεν ἐπὶ τὸν πατρικὸν οἶκον γενόμενος αὐτοῦ τὸν τῆς ζωῆς βιοτεύων διετέλεσε χρόνον. Μετ' αὐτὸν δὲ προχειρίζονται ἀρχιερέα Ἀναστάσιον κληρικὸν τῆς μεγάλης ἐκκλησίας τυγχάνοντα. Ἐξ ἐκείνου τοίνυν πολλοὶ τῶν εὐσεβούντων, ὅσοι τῷ βασιλείῳ οὐ συνετίθεντο δόγματι, τιμωρίας πλείστας καὶ αἰκισμοὺς ὑπέμενον.

7. Ἐν ᾧ δὲ οὕτω ταῦτα ἐπράττετο, ἐκπέμπει ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸν τοῦ ἔθνους τῶν Χαζάρων ἡγούμενον, καὶ τὴν αὐτοῦ θυγατέρα μεταπέμπεται καὶ τῷ υἱῷ Κωνσταντίνῳ εἰς γυναῖκα κατηγγύησε.

8. Χρόνου δὲ μεταξὺ παρελθόντος σεισμὸς ἐνσκήπτει κατὰ τὸ Βυζάντιον, μεθ' οὗ καὶ πόλεσιν ἑτέραις καὶ χώραις ἰσχυρῶς ἐπιφύεται. Καὶ ἤδη ἄλλους τε πολλοὺς οἴκους καὶ ἱεροὺς ναοὺς καὶ στοὰς ἀθρόον ἐπικαταβάλλει, ἐκ πρώτων βάθρων αὐτῶν ἔστιν οὓς τούτων ἀνατρέψας, καὶ τὸν θεῖον νεὼν ὃν τῆς ἁγίας Εἰρήνης ἐπώνυμον καλοῦσι κατέσεισεν, ὃς πλησιαίτατα τῆς μεγάλης ἐκκλησίας ἵδρυται. Μεθ' ὃν καὶ ὁ Ἀρκαδίου τοῦ πάλαι Ῥωμαίων τὰ σκῆπτρα ἰθύνοντος ἀνδριάς, ὃς κατὰ τὸν λεγόμενον λόφον Ξηρόλοφον καθύπερθε τοῦ γλυφαίου ἵδρυται κίονος, κατὰ γῆς ἄνωθεν ἔρριπτο. Διέμεινε δὲ τὰ τοῦ σάλου ἄχρι καὶ εἰς ἐνιαυτὸν ὅλον· διὸ πλεῖστοι τῆς πόλεως προϊόντες καὶ ἔξω τειχῶν αὐλιζόμενοι ἐν καλύβαις κατέμενον.

9. Λέων δὲ μετὰ τέσσαρα καὶ εἴκοσι ἔτη τῆς βασιλείας μεταλλάττει τὸν βίον ὑδέρῳ χαλεπῷ περιπεσών, διάδοχον δὲ τῆς ἀρχῆς τὸν υἱὸν Κωνσταντῖνον καταλιμπάνει.

CHAPITRE XI

1. L'Empereur fait couronner son fils. 2. Pierres embrasées sorties du fond de la mer. 3. L'Empereur fait la guerre aux Images. 4. Cosme est élu Empereur, & a la tête tranchée. 5. Irruption des Sarrasins. 6. Germain Patriarche de Constantinople est déposé. 7. L'Empereur demande la fille du Roi des Casares pour son fils. 8. Tremblement de terre. 9. Mort de l'Empereur.

1. Après avoir fait tout ce que je viens de dire il envoya quérir le vint-cinquième jour du mois de Mars, qui était cette année-là le jour de la Résurrection du Sauveur, en là troisième indiction, Germain Patriarche de Constantinople, & il couronna son fils Constantin dans le tribunal des dix-neuf tables.

2. Je ne crois pas devoir passer sous silence ce qui arriva au même temps proche de Tere & de Terasie, qui sont deux petites îles de la mer de Candie. Au commencement de l'Eté des vapeurs s'élevèrent du fond de la mer, qui mirent l'air tout en feu, & ces vapeurs surent suivies de plusieurs masses de pierres qui se joignirent à l'île de Hiera : On prêtend que cette île & les deux autres que j'ai nommées ont été formées de la sorte. On dit que ces pierres furent poussées avec une telle violence, qu'il y en eut qui tombèrent à Abydos & sur les côtes d'Asie. L'ardeur en était si extraordinaire, que l'on ne pouvait tenir la main à l'endroit de la mer ou elles tombaient, tant elles en avaient échauffé l'eau.

3. L'Empereur prit cet effet extraordinaire de la nature pour une marque certaine de la colère de Dieu, & se persuadant faussement que ces prodiges n'étaient arrivés qu'en punition du respect que l'on rendait aux Images, il se résolut de les abattre, & il s'efforça d'engager le peuple dans son sentiment.

4. Les gens de bien gémissaient au fond de leur cœur de la persécution que souffrait l'Eglise. Les habitants de la Grèce & des îles Cyclades détestant son impiété se séparèrent de lui, & ayant équipé une petite flotte, ils élurent pour eux un Empereur qui se nommait Cosme. Un de ses Capitaines nommé Agallien voyant qu'on l'élevait de la sorte, & jugeant que cette élévation serait infailliblement cause de sa chute & de sa ruine, se jeta tout armé au fond de la mer. Cosme ayant été pris avec un autre nommé Etienne, ils eurent tous deux la tête tranchée.

5. L'Eté suivant une armée de Sarrasins commandés par Amir & par Manias coururent & pillèrent nos terres, se campèrent en suite devant Nicée en Bithynie, puis désespérant de la prendre se retirèrent.

6. L'Empereur ayant assemblé le peuple autour de son Palais, manda le Patriarche Germain, & le voulut obliger à souscrire au renversement des Images. Mais il aima mieux quitter son Eglise, en disant, Je ne saurais faire de profession de Foi par écrit, sans l'autorité d'un Concile Général. Il se retira en suite dans la maison de son père, où il passa le reste de sa vie. On mit en sa place Anastase, qui n'était auparavant que Clerc de la grande Eglise. Les personnes de piété qui ne voulurent pas suivre le sentiment de l'Empereur, furent exposées à plusieurs sortes de supplices.

7. Il envoya pendant cela une Ambassade au Roi des Casares, pour lui demander sa fille en mariage pour son fils Constantin.

8. Quelques temps après Constantinople & d'autres villes furent ébranlées par un tremblement de terre. Il y eut des Palais, des Galeries, & des Eglises qui en furent renversées, jusques dans les fondements, & entre autres celles de sainte Irène qui était proche de la grande. La statue de l'Empereur Arcadius qui était sur une colonne ciselée dans le Xerolophe eu sut abattue. Ce tremblement dura une année entière, & jeta une telle frayeur dans les esprits, que plusieurs s'allèrent cacher sous des huttes hors des murailles.

9. L'Empereur Léon mourut d'Hydropisie dans la vingt-quatrième année de son règne, et laissa son fils Constantin pour successeur.

1. Ἀρτάβαζος δέ, ὃς γαμβρὸς Κωνσταντίνου ἐπ' ἀδελφῇ ὑπῆρχεν, ἅμα τῷ περιόντι λαῷ (στρατηγὸς δὲ τοῦ Ὀψικίου λαοῦ ἐτύγχανεν) καὶ τοῖς δυσὶν υἱέσιν, ὧν ὁ μὲν ἕτερος Νικήτας θάτερος δὲ Νικηφόρος ἐκέκλητο, κατὰ τὸ λεγόμενον τοῦ Δορυλαίου πεδίον ηὐλίζετο. Καὶ δὴ τυραννίδα εὐθὺς κατ' αὐτοῦ μελετᾷ, τὸν τοῦ πενθεροῦ θάνατον πυθόμενος· καὶ ὅρκοις τὸν ὑπὸ χεῖρα κατεδέσμει λαὸν αὐτῷ μὲν εὔνουν ἔσεσθαι, ἕτερον δὲ εἰς βασιλέα μὴ δέχεσθαι. Κωνσταντῖνος δὲ τῆς βασιλείας κρατήσας ἀπόμοιράν τινα στρατοῦ ἐπιλεξάμενος τῆς πόλεως ἔξεισι καὶ τὸ πεδίον ὃ Κρασὸς προσαγορεύεται καταλαμβάνει καὶ Ἀρταβάζῳ ἐσήμαινεν ἥκειν πρὸς αὐτόν, ὡς ἂν ἅμα τῶν πολεμίων χάριν βουλεύσοιντο. Ὁ δὲ ἤδη ὥρμα, οὐ βουλῆς ἕνεκεν, ἀλλὰ τῆς βασιλείας αὐτὸν καθαιρήσων.

2. Κωνσταντῖνος δὲ τὰ τῆς τυραννίδος πυθόμενος, καὶ Βίσηρον τὴν ἀξίαν πατρίκιον προϋπαντήσαντα καὶ τῷ ξίφει τῶν ἀντιπάλων πεσόντα αἰσθόμενος, καὶ ὡς τὸ βασιλικὸν ἐσκευαγώγουν στρατόπεδον εἰσιδών, αὐτὸς πρὸς τῇ χώρᾳ τῶν ἀνατολικῶν καλουμένῃ φυγὰς ἐνθένδε ἀπιὼν τὴν σωτηρίαν τὴν ἑαυτοῦ περιεποιήσατο. Καὶ αὐτοὶ εὐνοϊκῶς ὑποδεξάμενοι ἐνωμότους αὐτῷ συνθήκας δεδώκεσαν ὡς μέχρις αἵματος ὑπὲρ αὐτοῦ ἀνελέσθαι τὸν κίνδυνον, καὶ Ἀρτάβαζον αἰσχρῶς δυσφημοῦντες καθύβριζον. Μεταστέλλονται γοῦν καὶ Σισίννιον τὸν πατρίκιον καὶ σύμφωνα καθίστων ἅμα τῷ ὑπ' αὐτὸν στρατηγουμένῳ τῶν Θρᾳκησίων λεγομένῳ λαῷ, καὶ ἅπαντες κατὰ Ἀρταβάζου ὠμῶς ἐχώρουν.

3. Θεοφάνης δέ, ὃν Μονώτιον ἐκάλουν, τὴν τοῦ μαγίστρου ἀξίαν διέπων καὶ τὴν βασιλέως χρείαν εἰς Βυζάντιον ἀποπληρῶν, Ἀρταβάζῳ προσέθετο καὶ βασιλέα ἀνεκήρυττε, καὶ Βυζαντίους ἀνέπειθεν ὡς Κωνσταντῖνος τεθνήκει. Τὸν δὲ υἱὸν Νικηφόρον τοὔνομα κατὰ τὴν Θρᾴκην τότε στρατηγοῦντα μεταπέμπεται καὶ σὺν τῷ περὶ αὐτὸν στρατῷ πρὸς φυλακὴν τῆς πόλεως ἐγκαθίστησι. Τῶν βασιλικῶν δὲ ὑπηρετῶν οὓς μὲν ἀπετύφλου οὓς δὲ καὶ ἑτέρως κατῄκιζε.

4. Καὶ Ἀρτάβαζος εὐθὺς τῷ συνόντι ἅμα λαῷ τῇ πόλει ἐφίσταται καὶ αὐτίκα τῶν ἁγίων ἀνίστη τὰ ἱερὰ ἀπεικονίσματα.

5. Τούτου δὲ κατόπιν ἰὼν Κωνσταντῖνος τὴν Χρυσόπολιν καλουμένην καταλαμβάνει· ἐπίνειον δὲ τοῦτο ἀντικρὺ Βυζαντίου πρὸς τῇ Ἀσιάτιδι γῇ διακείμενον. Κἀνταῦθα βραχὺν διατρίψας χρόνον ὑπενόστει καὶ πρὸς τὴν πόλιν ἣν Ἀμόριον καλοῦσι διεχείμαζε.

6. Τῷ δὲ ἑξῆς ἐπιγενομένῳ ἐνιαυτῷ τὸν ἕτερον τῶν υἱῶν Νικήταν στρατηγὸν τοῦ καλουμένου τῶν Ἀρμενιάκων στρατοῦ Ἀρτάβαζος ἀποστέλλει, τὸν δ' αὖ ἕτερον Νικηφόρον εἰς βασιλέα στέφει. Ἐπιστρατεύει δὲ κατὰ τῆς τῶν Ἀσιανῶν χώρας, καὶ τὰ ἐκείνῃ χωρία ἐσιαίνετο πικρῶς. Καθ' ὃ ἐπιτίθεται Κωνσταντῖνος καὶ πρὸς τὰς Σάρδεις ὑπαντιάζει, πολέμῳ τε αὐτῷ συμμίξας κραταιῶς ἐτροπώσατο, τόν τε ὑπόντα λαὸν δουλωσάμενος τήν τε ὑποῦσαν αὐτοῖς ἀποσκευὴν εἰσποιησάμενος. Ἀρτάβαζος δὲ φυγὰς πρὸς τὴν πόλιν Κύζικον καταλαβὼν κἀκεῖθεν ἀποπλεύσας ἐπὶ τὸ Βυζάντιον ᾤχετο. Νικήτας δὲ ὁ αὐτοῦ υἱὸς κατὰ Κωνσταντίνου τὴν ὁρμὴν ἐποιεῖτο. Ὁ δὲ πρός τι χωρίον αὐτῷ μάχῃ προσβαλών, Μωδρινὴν τῇ ἐπιχωρίῳ φωνῇ προσαγορευόμενον, αὐτὸν μὲν Νικήταν ἐτρέψατο, τοῦ δὲ συνόντος λαοῦ πλείστους ἀναιρεῖ.

7. Ἐντεῦθεν ἐν μεγίσταις συμφοραῖς τὰ Ῥωμαίων διέκειτο, ὁπηνίκα ἡ παρ' ἐκείνοις περὶ τῆς ἀρχῆς ἅμιλλα τὸν ἐμφύλιον Χριστιανοῖς ἀνερρίπισε πόλεμον. Οἷα γὰρ καὶ ὅσα συμβαίνειν τοῖς τοιούτοις εἴωθε τὰ δεινότατα, ὡς καὶ τὴν φύσιν ἑαυτὴν ἐπιλανθάνεσθαι καὶ καθ' ἑαυτῆς ἵστασθαι (καὶ τί γὰρ δεῖ τἆλλα λέγειν;), πολλοὺς ἂν ἐν πείρᾳ καθεστηκέναι. Ἐν τούτοις καθυπέρτερος Κωνσταντῖνος γενόμενος πρὸς τὰ Θρᾳκικὰ περαιοῦται χωρία καὶ τῷ τείχει προσεδρεύει τῆς πόλεως διεκώλυέ τε τὴν τῶν ἀναγκαίων εἰσφοράν· καὶ ἐκ τούτου ἐν μεγάλῃ ἦν ἡ πόλις ἀνάγκῃ, ὥστε τοῦ μεγίστου λιμοῦ τοὺς Βυζαντίους κατατείνοντος πολλοὺς μὲν συνέβαινε διαφθείρεσθαι, ἄλλους ὑπὲρ τειχῶν ἑαυτοὺς ἔξω ῥίπτειν βιαζομένους. Οἱ δὲ καὶ δώροις ἔπειθον τοὺς ἐπὶ τῶν πυλῶν φύλακας κρύβδην ἐξ ιέναι τῆς πόλεως. Κωνσταντῖνος δὲ ἅπαντας εὐμενῶς ἐδέχετο καὶ περιεποιεῖτο μάλιστα.

8. Αὖθις οὖν Νικήτας ἐπιστρατεύει καὶ μέχρι Χρυσοπόλεως παραγίνεται. Κωνσταντῖνος δὲ πάλιν αὐτῷ ἐπιτίθεται καὶ κατὰ τὴν Νικομηδέων καταλαμβάνει πόλιν, καὶ αὐτὸν μὲν χειρωσάμενος σιδήροις ἐδέσμει, Μαρκελλίνου δὲ τοῦ συνόντος αὐτῷ ἀρχιερέως τῆς Γαγγρηνῶν μητροπόλεως τὴν κεφαλὴν ἐξέτεμε. Κἀκεῖθεν ἐπανελθὼν παραλαμβάνει τὸ Βυζάντιον. Ἀρτάβαζος δὲ ἀποδρὰς πρὸς τὴν ἐν Βιθυνίᾳ Νίκαιαν πόλιν διασώζεται, καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ ἀνέπειθεν ὡς ἥκοι στρατολογήσων καὶ δύναμίν τινα ἐκεῖ περιβαλλόμενος. Ἐξ ὧν ὀλίγους στρατιώτας προσλαβὼν ἐπὶ τὸ φρούριον τὸ λεγόμενον Πουζάνης ἀπιὼν ἐγκατακλείεται.

9. Κωνσταντῖνος δὲ ἀπόμοιραν εἰς δίωξιν αὐτοῦ ἐκπέμψας αὐτόν τε χειροῦται, καὶ σὺν τοῖς υἱέσιν αὐτοῦ δεσμώτας ἐπὶ ἀγῶνος ἱππικοῦ ἕλκων θριαμβεύει ἐκεῖθέν τε ἐν εἱρκτῇ τηρεῖσθαι ἀσφαλῶς παραδέδωκεν. Οὐ πολὺ δὲ τὸ ἐν μέσῳ, καὶ Σισίννιος ὁ πατρίκιος τυραννίδα ἐφωράθη κατὰ Κωνσταντίνου μελετήσας, ἐφ' ᾗ διαγνωσθεὶς τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐκκόπτεται. Μετὰ ταῦτα δὲ καὶ Ἀρτάβαζος καὶ οἱ αὐτοῦ υἱοὶ τῇ αὐτῇ τιμωρίᾳ ᾐκίσθησαν. Ταῦτα οὕτω τὰ τῆς ἰδίας ἀρχῆς διαθεὶς Κωνσταντῖνος μετὰ χρόνον οὐ πολὺν κατὰ τὴν χώραν τῶν Σαρακηνῶν ἐκστρατεύει, ὧν εἷλε πόλιν Γερμανίκειαν τῆς Εὐφρατησίας χώρας.

CHAPITRE XII

1. Artabaze aspire a la souveraine puissance. 2. Constantin se retire en Orient pour y amasser des forces. 3. Théophane se déclare pour Artabaze. 4. Ce dernier vient a Constantinople & y rétablit les Images, 5.. Constantin vient a Crysopole. 6. Il défait Artabaze & Nicétas. 7. Malheurs de la guerre civile. 8. Défaite de Nicétas. 9.Prise d'Artabaze.

1. Artabaze gendre de Léon & beau-frère de Constantin qui commandait les troupes d'Opsicion, & qui était campé alors à Dorylée avec Nicétas,  & Nicéphore ses deux fils, & avec le peuple qui l'avait  suivi, résolu de se rendre maître de l'Empire. Il obligea d'abord ceux qui étaient dans sa dépendance de lui promettre avec serment de ne point reconnaître d'autre Empereur que lui. Dès que Constantin eut pris possession de l'Empire il partit de Constantinople à la tête de la fleur de ses troupes, & s'étant campé dans un champ nommé Crasos il manda à Artabaze de le venir trouver pour conférer avec lui touchant les moyens de s'opposer aux desseins des ennemis. Artabaze se hâtait d'y venir non pour conférer, mais pour le dépouiller de l'autorité souveraine.

2. Constantin ayant découvert son dessein, & ayant appris que les gens de son parti avaient tué un Patrice nommé Visere, enfin ayant vu les rebelles sous les armes avec les marques d'une armée impériale, il pourvût à sa sureté par une prompte retraite en Orient. Les habitants le reçurent avec joie, lui jurèrent de le défendre au péril de leur vie, vomirent des imprécations contre Artabaze, & s'étant joints aux troupes du Patrice Sisinnie marchèrent contre lui.

3. Théophane surnommé Monot qui avait  soin des affaires de l'Empereur, prit le parti d'Artabaze & fit accroire au peuple que Constantin était mort, manda Nicéphore qui commandait alors quelques troupes en Thrace, lui donna la garde des murailles de Constantinople, creva les yeux, & fit d'autres mauvais traitements à ceux qu'il trouva affectionnés au service de Constantin.

4. Artabaze vint droit à Constantinople avec ceux qui s'étaient soumis à son obéissance, & y rétablit les Images.

5. Constantin qui le suivait de prés s'empara de Crysopole qui est vis-à-vis de Constantinople du côté d'Asie, & en partit bientôt après pour aller à une petite ville nommée Amorie, où il passa l'hiver.

6. Au commencement de l'année suivante Artabaze fit son fils Nicétas Général de l'armée des Arméniens, & Nicéphore César. Il marcha ensuite vers l'Asie où il fit le dégât. Constantin survint  & le rencontra proche de Sardique, & en étant venu aux mains le défit, prit la plupart de ses gens & son bagage. Artabaze s'ensuit à Cyzique, d'où il traversa à Constantinople. Nicétas ayant attaqué Constantin auprès d'un lieu nommé Modrine fut mis ensuite, & la plupart de ses soldats., taillés en pièces.

7. La guerre civile en laquelle la passion de régner engagea les Romains leur causa d'extrêmes misères. Il y en eut qui éprouvèrent tout ce que ces malheureux temps ont accoutumé de produire de plus funeste, & tout ce que la Nature peut enfanter de plus tragique, quand elle s'est une sois dépouillée de ses propres sentiments, & qu'elle s'est armée contre elle même. Il est aisé de se l'imaginer, sans que j'entreprenne de le décrire. Constantin ayant remporté la victoire de la manière que je l'ai dit, men» son armée en Thrace, & ferma les chemins par où l'on pouvait porter des vivres à Constantinople ; ce qui y apporta une telle disette que plusieurs y moururent de faim, que d'autres se précipitèrent du haut des murailles, & que d'autres ayant corrompu les gardes s'échappèrent, & ceux-là surent fort civilement reçus par Constantin.

8. Nicétas ayant amassé de nouvelles troupes revint à Crysopole. Constantin lui ayant donné bataille proche de Nicomédie, le vainquit, le prit, & le fit charger de chaînes. Il fit couper la tête à Marcellin Archevêque de Gangre pour avoir suivi le parti des rebelles. Puis, il revint à Constantinople où il sut reçu. Artabaze s'étant échappé se sauva en Bithynie, & s'enferma dans Nicée ; où après avoir sait quelques levées il se jeta dans le fort de Pusante.

9. Constantin l'ayant envoyé poursuivre par une partie de ses troupes, il fut pris & traduit, chargé de chaînes avec ses deux fils, dans des combats à cheval. Peu de temps après le Patrice Sisînne ayant été convaincu d'avoir voulu usurper l'autorité souveraine, eut les yeux crevés. Artabaze & ses fils furent condamnés au même supplice. Constantin ayant affermi de la sorte sa puissance au dedans de l'Empire, se prépara à la guerre contre les Sarrasins, & enleva d'abord la ville de Germanicie dans la Province d'Euphratese.

1. Εἰσπίπτει δὲ κατὰ τὴν βασιλεύουσαν καὶ τὰς κύκλῳ χώρας†, καὶ καθ' οὓς τόπους τὸ φθοροποιὸν ἐπεφύετο πάθος, ἅπαν ἀνθρώπων γένος ἐπινεμόμενον διώλλυέ τε καὶ ἄρδην ἐξηφάνιζε. Διεσώθη δ' ἄν τις θείᾳ πάντως βουλήσει, ὅστις ὡς πορρωτάτω τούτων τῶν χωρῶν ἀπέδρα. Ἐπετείνετο δὲ τὰ τῆς φθορᾶς μάλιστα περὶ τὸ Βυζάντιον. Τεράστια δ' οὖν καὶ δείματα ἐξαπίνης ἐφαίνετο· (τύποι σταυροειδεῖς ἔν τε ταῖς τῶν ἀνθρώπων στολαῖς καὶ τῶν ἱερῶν ἐσθημάτων ἐπανατέλλοντες, θύραις τε ὡσαύτως καὶ τοῖς τῶν θυρῶν σταθμοῖς,) ἃ δὴ φαινόμενα φρίκην μεγάλην καὶ ἀπορίαν πᾶσιν ἐνέτικτεν ὡς παραχρῆμα τὸν ὄλεθρον μηνύοντα ἔσεσθαι. Ὥσπερ δὲ ἐξεστηκότες τῷ δέει οἱ ἄνθρωποι καὶ φαντασιούμενοι ἐδόκουν αὑτοῖς ὡς ξένοις τισὶ συνοδεύειν καὶ εἰδεχθέσιν ἀνθρώποις, καὶ εἶτα ὡς γνωρίμοις δῆθεν τοῖς ἐντυγχάνουσι προσαγορεύοντες, καὶ τὰ πρὸς τὴν ὁδὸν ὡμιλημένα ἑτέροις ἔπειτα ἀφηγούμενοι· καὶ ἄλλοι φάσμασί τισιν ἐκδειματούμενοι ἑώρων ξίφεσιν ἀλλήλους τινὰς βάλλοντας. Καὶ δὴ οὕτω τὰ πλεῖστα ἐξέβαινεν. Οὐδὲ οἷοί τε ἦσαν οἱ περισωζόμενοι τῶν ἀποιχομένων ταφῇ παραδιδόναι τὰ σώματα καὶ τὴν ὁσίαν ἐπ' αὐτοῖς ποιεῖσθαι, ὀλιγοστοὶ μάλα πλείστους ἄγαν ἐκκομίζοντες. Διὸ μηχανὰς ἔκ τινος περινοίας κατεσκεύαζον, σεσαγμένοις τοῖς ἀχθοφόροις ζῴοις σανίδας ἐπιστρωννύντες καὶ ἐπὶ μέγα τι χωρίον ἀπευρύνοντες τὸ μηχάνημα, οὕτω τε τὰ πλεῖστα τῶν πτωμάτων ἀκόσμως καὶ ὡς ἂν ἔτυχεν ἐπετίθεσαν. Ἤδη δὲ καὶ ἅμαξαι πρὸς τὴν ἐκφορὰν τοῦ πλήθους τῶν νεκρῶν φορούμεναι ὑπηρέτουν, τῶν ὑποζυγίων αὐτοῖς μὴ ἐπαρκεῖν ἔτι δυναμένων. Ἐπιλελοίπασι δὲ εἰς ἅπαξ καὶ οἱ τάφοι, ὥστε καὶ τὰς ἀνύδρους τῶν δεξαμενῶν νεκρῶν ἐμπλησθῆναι σωμάτων. Ἄρουραι δὲ ἀνετέμνοντο καὶ ἀμπελῶνες διωρύσσοντο καὶ κῆποι διεσκάπτοντο πρὸς τὴν τῶν ἀπείρων σωμάτων ταφὴν καινοτομούμενοι. Ἐξ ὧν συνέβαινε τοὺς πλείονας τῶν οἴκων κατακλείστους πάμπαν γίνεσθαι. Παρέτεινε δὲ τὰ τῆς θραύσεως μέχρις ἐνιαυτοῦ, καὶ ἐξ ἐκείνου ἐνεδίδου τὰ πλεῖστα, καὶ κατὰ μικρόν, ὥσπερ τὴν ἀρχὴν ηὔξανεν, οὕτω δὴ καὶ ἐλώφησεν ἡ φθορά. Ταῦτα ἐκρίνετο τοῖς ὀρθὰ φρονεῖν εἰδόσιν ἐκ θείας ἐπισκήπτειν ὀργῆς, ἡνίκα ὁ τότε ἀθέως καὶ δυσσεβῶς κρατῶν, καὶ ὅσοι αὐτῷ συνῄνουν τῷ ἀθέσμῳ φρονήματι, τὰς χεῖρας ἐπαφεῖναι κατὰ τῶν ἁγίων ἀπεικονισμάτων εἰς ὕβριν τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας τετολμήκασιν.

2. Ἐντεῦθεν τοίνυν ἀοίκητον σχεδὸν ἤδη γεγονυῖαν τὴν πόλιν ταύτην κατοικίζει ἐκ τῶν χωρῶν καὶ τῶν νήσων τῆς ὑπὸ Ῥωμαίοις ἐξουσίας λαῶν πλήθη μετάγων.

3. Ὑπὸ δὲ τοῦτον τὸν χρόνον στόλον ἐκπέμπει κατὰ τῆς τῶν Σαρακηνῶν χώρας, οὗ ἡγεῖτο ὁ τηνικαῦτα στρατηγῶν τῶν Κιβυραιωτῶν καλουμένου στρατοῦ. Καθορμίζεται δὲ ὁ στόλος κατὰ τὴν Κύπρον νῆσον. Ἔνθα αὐτίκα μάλα κατῇρεν ἐκ τῆς Ἀλεξάνδρου πόλεως καὶ τῶν Σαρακηνῶν πλόϊμον. Ὅπερ ὁ στρατηγὸς προαισθόμενος ἐξαπιναίως εἰσπίπτει κατ' αὐτοῦ πυρί τε διαφλέξας τὰς ναῦς τὰ αὐτῶν σφετερίζεται ἅπαντα, καὶ κατὰ κράτος ἑλὼν τοὺς πολεμίους πρὸς Κωνσταντῖνον ὑπενόστει.

4. Μετὰ ταῦτα τίκτεται τῷ βασιλεῖ υἱός, ὃν Λέοντα ἐπωνόμασε.

5. Τηνικαῦτα καὶ ἐν Συρίᾳ σεισμὸς μέγας γίνεται καὶ ὄλεθρος ἐκεῖθεν ἐφίσταται μέγιστος. Αἱ μὲν γὰρ τῶν ἐκεῖ πόλεων ἐπὶ μέγα ἡ γῆ περὶ αὐταῖς ἔχανεν, αἱ δὲ παρὰ μέρος τοῦτο πεπόνθεισαν. Ἄλλαι τῶν ὑψηλῶν ἀποκινηθεῖσαι χώρων πρὸς τὰ ὑποκείμενα πεδία σὺν τείχεσιν αὐτοῖς καὶ οἰκήμασι σῶοι κατεσύρησαν, μέχρι σημείων ἓξ [καὶ] τῆς οἰκείας μεταστᾶσαι ἱδρύσεως, ἢ μικρῷ πρός. Ἤδη δέ τινες 65 ἔφασαν τὴν γῆν θεάσασθαι τὴν κατὰ τὴν Συρίαν Μεσοποταμίας ῥαγεῖσαν ἐπὶ σημείοις δύο βύθιον ἑτέραν ἀναβράσαι κάτωθεν γῆν ὥσπερ ἀμμώδη καὶ λευκοτάτην, συναναδοθῆναι δὲ ταύτῃ ἡμίονον θήλειαν ἀνθρωπείᾳ φωνῇ τὴν τῶν Ἀράβων κατάλυσιν προαναφωνοῦσαν. Οὐ πολὺ γὰρ τὸ μεταξύ, καὶ τῆς ὑπερέκεινα ἐρήμου ἔθνος ἐπιφυὲν πλήθη τούτων πολλὰ ἀμαχὶ διεχειρίσατο.

6. Μετὰ δὴ ταῦτα στέφει Κωνσταντῖνος τὸν υἱὸν Λέοντα εἰς βασιλέα καὶ εὐθὺς κατὰ Σαρακηνῶν ἐκστρατεύει. Καὶ γενόμενος κατὰ τὴν Μελιτηναίων πόλιν ταύτην πολιορκίᾳ εἷλε, λαὸν πολὺν δοριάλωτον καὶ πλεῖστα σκῦλα ἐκεῖθεν ἀπενεγκάμενος.

7. Ἐν τούτῳ δὲ ἐτελεύτα καὶ Μαρία ἡ Αὐγούστα ἡ αὐτοῦ γαμετή.

CHAPITRE XIII

1. Maladie contagieuse. 2. L'Empereur repeuple Constantinople. 3. Défaite de la flotte des Sarrasin. 4. Naissance d'un fils à l'Empereur. 5. Tremblement de terre. 6. Prise de Melitene. 7. Mort de l Impératrice.

1.  La maladie contagieuse fit un horrible ravage dans tous les lieux où elle se répandit, n'y ayant eu que ceux qui s'enfuirent de bonne heure qui s'en préservèrent. Mais il n'y eut point d'endroit qui en fût si dangereusement infecté que Constantinople. Elle fut précédée de signes & de prodiges. On vit des croix sur les habits des particuliers, sur les ornements des Prêtres, & sur les portes des maisons. Chacun saisi de frayeur se persuadait que c'étaient des marques assurées d'une mort prochaine. Les hommes transportés hors d'eux-mêmes par la grandeur de leur surprise, s'imaginaient voir des spectres affreux, qu'ils ne quittaient point sans être si fort troublés qu'ils tiraient leurs épées pour se battre contre les premiers qu'ils rencontraient. Ceux qui étaient demeurés en vie se trouvaient en trop petit nombre pour enterrer les morts. Pour cela ils inventèrent certaines machines faites de planches, qu'ils chargeaient sur des mulets, & quand ils étaient arrivés à la fosse, ils déchargeaient dedans les corps. N'ayant pas dans la suite assez de mulets, ni de chevaux pour porter ces machines, ils firent des chariots pour être traînés par des hommes. Quand les tombeaux furent remplis ils mirent les corps dans les citernes, dans les terres labourables, & dans les vignes. Cette maladie dura un an, après lequel elle s'éteignit peu à peu comme elle s'était allumée. Les plus sages la considérèrent comme un châtiment terrible dont la justice divine punissait l'insolence, & l'impiété avec laquelle l'Empereur & ses complices avoient porté leurs mains sacrilèges sur les images à la honte, & au mépris de la sainte Eglise.

2. La ville ayant été presque toute dépeuplée par cet effroyable fléau de Dieu, Constantin la remplit de nouveaux habitants qu'il avait  fait venir des bourgs & des îles d'alentour.

3. Il envoya dans le même temps contre les Sarrasins une flotte commandée par le chefs des Cybaraiotiques. Dès qu'elle sut à l'île de Chypre ou celles des Sarrasins étaient venues d'Alexandrie, les Romains les attaquèrent, mirent le feu à leurs vaisseaux, prirent une quantité incroyable de richesses, & revinrent victorieux à Constantinople.

4. Après l'heureux succès de cette victoire il naquit à l'Empereur un fils, qu'il nomma Léon.

5. Il arriva alors un tremblement de terre en Syrie qui causa de grandes pertes. Il y eut des villes qui en surent entièrement abîmées. Il y en eut d'autres dont il ne périt qu'une partie. Il y en eut qui sans être ruinées furent transportées d'une hauteur dans une plaine à six milles de distance. Quelques-uns disaient que dans la partie de la Mésopotamie, qui est voisine de Syrie, ils avaient vu une ouverture large de deux milles, d'où il sortait une terre blanche. Ils ajoutaient qu'il en était aussi sorti une mule, qui avait prédit en langue Arabesque la destruction de l'Empire. Que si l'Empire ne fut pas tout-à-sait détruit, au moins la plupart des troupes surent bientôt après taillées en pièces par une nation inconnue venue du fond d'une solitude inaccessible.

6. Peu de temps après l'Empereur ayant couronné son fils alla mettre le siège devant la ville de Melitene, & l'ayant prise, il en emmena une quantité incroyable de prisonniers, & le butin.

7. Sans le même temps Marie l'Impératrice sa femme mourut.

1. Ὅπερ δὲ μετ' ὀλίγον συνέβαινε μνήμης ἄξιον, οὐ παραδραμεῖν δίκαιον. Συνηνέχθη γὰρ τηνικαῦτα θέαμα φορεβὸν καὶ τεράστιον ξένον ἐξ ἀερίου γενέσθαι συμπτώματος, ὅπερ περὶ λύχνων ἁφὰς κατάρξαν διὰ πάσης ἐφαίνετο νυκτός, ἔκπληξιν καὶ δέος μέγα τοῖς θεωμένοις ἐμποιοῦν ἅπασιν. Ἐδόκει γὰρ αὐτοῖς ὡς οἱ ἀστέρες ἅπαντες τοῦ τεταγμένου αὐτοῖς οὐρανίου χώρου παρακινούμενοι κατὰ γῆς ἐφέροντο. Οἱ δὲ περίγειοι γενόμενοι ἀθρόον διελύοντο, ἥκιστα τὴν οἱανοῦν βλάβην ποιησάμενοι πώποτε. Φασὶ δὲ πολλοὶ ὡς διὰ πάσης τῆς οἰκουμένης τὸ τοιοῦτον ἐξαίσιον διεδείκνυτο θέαμα. Καὶ τὰ μὲν τῶν ἀστέρων ἐν τούτοις ὤφθη· χρόνου δέ τινος διῳχηκότος Ἀναστάσιος ὁ τοῦ Βυζαντίου ἐτελεύτα ἱεράρχης.

2. Κωνσταντῖνος δὲ καθ' ἅπαξ πρὸς τὴν ὕβριν τῆς ἐκκλησίας ἰδὼν καὶ πρὸς τὴν εὐσέβειαν ἤδη ἀπομαχόμενος, ὡς ὑπὸ τοῦ ἄγοντος αὐτὸν ἐναντίου πνεύματος κινούμενος, σύνοδον ἱερέων ἀθροίζει ὀκτὼ καὶ τριάκοντα καὶ τριακοσίους τὸν ἀριθμὸν τυγχάνουσαν, (ταύτης ἐξῆρχε Θεοδόσιος ὁ τῆς 66 Ἐφεσίων πόλεως ἀρχιεπίσκοπος) ἀρχιερέα τε τῆς πόλεως ἀνακηρύσσει Κωνσταντῖνόν τινα τὸ τῶν μοναχῶν σχῆμα περιβεβλημένον, ἐπίσκοπον δὲ τῆς τοῦ Συλλαίου πόλεως γεγονότα. Ὅρον δὲ πίστεως ἐκτίθενται, ἐν ᾧ ὑπεσημήναντο ἅπαντες κακῶς καὶ δυσσεβῶς συμφρονήσαντες, τὴν τῶν ἱερῶν εἰκονισμάτων καθαίρεσιν ἐκφωνήσαντες· καὶ ὥσπερ νηπιωδεῖς ἐπ' ἀγορᾶς ταῦτα ἀνεθεμάτιζον. Μεθ' ὧν καὶ Γερμανὸν τὸν ἀρχιερέα τοῦ Βυζαντίου γεγονότα Γεώργιόν τε τὸν ἐκ Κύπρου τῆς νήσου ὁρμώμενον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀπὸ Δαμασκοῦ τῆς Συρίας τὸ ἐπίκλην Μανσούρ.

3. Ταῦτα ἐπιτελῆ ποιήσας Κωνσταντῖνος ἦρξε δομεῖσθαι τὰ ἐπὶ Θρᾴκης πολίσματα, ἐν οἷς οἰκίζει Σύρους καὶ Ἀρμενίους, οὓς ἔκ τε Μελιτηναίων πόλεως καὶ Θεοδοσιουπόλεως μετανάστας πεποίηκε, τὰ εἰς τὴν χρείαν αὐτοῖς ἀνήκοντα φιλοτίμως δωρησάμενος.

4 Ταῦτα τοίνυν οἱ Βούλγαροι ὡς ἐπολίζοντο θεασάμενοι, φόρους ᾔτουν παρὰ βασιλεῖ δέξασθαι. Τοῦ δὲ μὴ δεξαμένου οἵ γε στρατευσάμενοι τὰ ἐπὶ Θρᾴκης χωρία κατέτρεχον καὶ μικροῦ τοῦ μακροῦ καλουμένου τείχους ἐπεξέθεον. Ὁ δὲ ἀντεπεξῄει καὶ συμβαλὼν πολέμῳ εἰς φυγὴν ἐτρέψατο καὶ ἐδίωκεν ἀνὰ κράτος καὶ πλείστους Βουλγάρους ἀνεῖλε. Μετ' οὐ πολὺ πλοῒ καὶ πεζῇ κατ' αὐτῶν ἐστράτευεν. Οἱ γοῦν τὰς ναῦς ἔχοντες ἄχρι καὶ εἰς πεντακοσίους τὸν ἀριθμὸν συντελούσας, διὰ τοῦ Εὐξείνου ἐκπλεύσαντες καὶ πρὸς τῷ Ἴστρῳ γενόμενοι ποταμῷ χώρας τε Βουλγάρων ἐπίμπρασαν καὶ δοριαλώτους οὐκ ὀλίγους εἷλον· αὐτὸς δὲ μάχῃ συμμίξας αὐτοῖς κατὰ τὰς λεγομένας Μαρκέλλας (φρούριον δὲ τοῦτο πλησιαίτατα Βουλγάρων κείμενον) εἰς φυγὴν ἐτρέψατο καὶ πολλοὺς αὐτῶν ἔκτεινεν. Ἐντεῦθεν ἐκεῖνοι τὸ ἧττον ἀπενεγκάμενοι περὶ εἰρήνης διεπρεσβεύοντο ἐκ τῶν οἰκείων τέκνων ὁμήρους προϊέμενοι.

5. Ἔτι πρὸς τούτοις οὐδὲ ἐκεῖνο νῦν παραδραμεῖν ἄξιον. Ὥρα ἐνέστηκε φθινοπώρου, καὶ ἐν αὐτῇ χειμέριον γίνεται τὸ κατάστημα καὶ τῷ ὄντι κρυερὸν καὶ δριμύτατον, ὡς ξένην τινὰ καὶ ἐξαίσιον τοῖς τηνικαῦτα ὁρῶσιν ἀποτελέσαι τῆς ὑγρᾶς οὐσίας ἐκ τῆς περὶ αὐτὴν συμβάσης πήξεως τὴν θέαν, οὐκ ἐν τοῖς γλυκέσιν ὕδασι μόνον, ἀλλὰ, τὸ δὴ παραδοξότερον, καὶ κατὰ τῆς ἁλμυρᾶς ἰσχῦσαν ποιότητος, καὶ ἐν ἄλλοις μὲν πλείστοις τοῖς ἀνὰ τὴν οἰκουμένην τόποις, οὐχ ἥκιστα δὲ τά τε ὑπερβόρεια καὶ προσάρκτια καταπῆξαν δεινότατα. Ἔπὶ τοσοῦτο δὲ κατεπυκνοῦτο καὶ διεπήγνυεν ὥστε τὴν ὑπερπόντιον τοῦ Εὐξείνου θάλασσαν ἐπὶ σημείοις ἑκατόν που ἀποκρυσταλλωθῆναι κατὰ τὸ πέλαγος, εἶτα καὶ τοὺς ὑπερκειμένους μεγίστους ὅτι μάλιστα καὶ πλείστους ποταμῶν, καὶ ἔτι τὸν ἐπὶ Μεσήμβρειαν καὶ Μήδειαν πόλιν ἐρχόμενον παράκτιον χῶρον τῷ πάγει συναποπετρωθῆναι, διὰ βάθους χωρησάσης τῆς τοιαύτης πήξεως ἄχρι καὶ εἰς τριάκοντα πήχεις· ἐπὶ τούτοις ἀφάτου καταρραγείσης χιόνος εἰς ὕψος διαρθῆναι τὸ κρύος ὑπερανεστηκὸς τῆς ἐπιφανείας μέχρι πηχῶν που ἄλλων εἴκοσι, καί πως συμφυῆναι τῇ ἠπείρῳ τὴν θάλασσαν ὡς μηδὲ διακρῖναι ῥᾳδίως ποτέρα ἑτέρας ἀποκέκριται. Οὕτω τε ἅπαν τὸ πρὸς ἄρκτους ἠπειρωθὲν ὕδωρ πεζεύειν κατὰ νώτου συνεχώρει τοῖς βουλομένοις, βάσιμά τε ἦν τὰ ἐκείνῃ ἅπαντα, ὅσα τε ἐν τοῖς τῶν Χαζάρων γῆς μεθορίοις καὶ τοῖς πλησιοχώροις Σκυθικοῖς ἔθνεσι, καὶ οὐκ ἀνθρώποις μόνον ἀλλὰ καὶ κτήνεσι καὶ ζῴοις ἑτέροις γενόμενα· ἄπλωτον δὲ ἤδη ἐντεῦθεν γενέσθαι τὴν Ποντικὴν τότε θάλασσαν. Ἡμέραις δέ τισι διιππευούσαις καὶ ὁ ἄπλετος ἐκεῖνος τοῦ παγέτου ὁλκὸς εἰς διάφορα συρρήγνυται τμήματα, ἅπερ εἰς τοσοῦτον ὕψος ἀνέσχεν ὡς ὄρη δοκεῖν εἶναι ὑπερύψηλα. Τούτων ἀπορραγέντα μέρη τινὰ καὶ τῇ βίᾳ τῶν πνευμάτων συνωθούμενα πρός τε Δαφνουσίαν, φρούριον [ὄν] τι τῆς Ποντικῆς μοίρας ἐρυμνότατον τυγχάνον, ἐξοκέλλουσι καὶ ἄχρι τοῦ στομίου τοῦ Εὐξείνου κατέρρουσι· συστραφέντα δὲ πρὸς ἑαυτὰ κατὰ τὸν αὐτόθι στενὸν πόρον, τὸν μεταξὺ πορθμὸν πληρώσαντα τὰς ἑκατέρωθεν ἠπείρους, τήν τε Θρᾴκην καὶ τὴν Ἀσιάτιδα, ἀλλήλαις συνήνωσαν, ὡς ἐξ ἑκατέρας πρὸς θατέραν πεζῇ μᾶλλον ἢ πλοῒ διαπεραιοῦσθαι ἐξεῖναι τῷ βουλομένῳ. Ἐκεῖθεν συνωθούμενα ἀνὰ τὴν Προποντίδα μέχρις Ἀβύδου ἐξεχύθησαν, ἥπερ δὴ οὐδὲ θάλασσα εἶναι τὸ λοιπὸν ὑπωπτεύετο. Tούτων ἓν ἀποσπασθὲν τῇ ἀκροπόλει τοῦ Βυζαντίου προσαράσσεται καὶ τὸ αὐτόθι τεῖχος περιέσεισεν ὡς καὶ τοὺς ἔνδον οἰκοῦντας συμμετασχεῖν τοῦ σάλου.  Kαὶ τοῦτο τριχῇ διαιρεθὲν παρ' ἑκάτερα μέρη τῆς ἀκροπόλεως τὰς ἀκτὰς ἐμπίπλησι. Tὸ δὲ ὕψος αὐτοῖς τῶν τῆς πόλεως τειχῶν ὑπερανέστηκε, δι' αὐτῶν τέ τινες ἐξ ἀκροπόλεως πρὸς τὸ ἀντικρύ, ἐν οἷς τῶν Γαλάτου λεγόμενον ἵδρυται φρούριον, πεζῇ διεπεραιοῦντο. Tαῦτα ἔκπληξιν μεγίστην τοῖς τῆς πόλεως ἐνεποίει· τῷ παραδόξῳ γὰρ καὶ ἀδοκήτῳ τῆς θέας ἐν ἀπορίᾳ γενόμενοι θρήνοις καὶ δάκρυσι πλείστοις συνεχόμενοι ἐνθένδε ἀπηλλάσσοντο.

CHAPITRE XIV

1. Etrange prodige. 2. Condamnation des images. 3. Rétablissement des villes de Thrace. 4.. Défaite des Bulgares. 5. Glace extraordinaire.

1. JE ne puis passer sous silence ce qui arriva bientôt après. Il parut dans l'air un spectacle fort nouveau, qui commençant sur le soir continua toute la nuit. Les astres semblaient tomber à terre dans le même ordre qu'ils étaient attachés au ciel ; & lorsqu'ils étaient prêts de la toucherais se dissipaient sans incommoder personne. On dit que cet épouvantable prodige parut dans toutes les parties du monde. Anastase Patriarche de Constantinople mourut incontinent après.

2. Constantin étant résolu d'outrager l'Eglise & de combattre la piété, assembla., comme par l'inspiration du mauvais esprit un Concile de cent trente huit Evêques, où Théodose Patriarche d'Ephese présida. Il donna aussi l'Eglise de Constantinople à un Moine qui était Évêque de Syllée. On ordonna dans ce Concile que les images seraient ôtées, & on publia le décret en plein marché, pour y tourner en ridicule le culte que les fidèles ont accoutumé de leur rendre. On prononça ensuite anathème contre Germain, qui avait  été autrefois Patriarche de Constantinople, contre George de Chypre, & contre Jean de Damas surnommé Mansur.

3. Après cela l'Empereur se mit à relever les villes de Thrace, & à les repeupler de Syriens & d'Arméniens tirés de Mélitene, & de Theodosîopole, auxquels il soumit libéralement tout ce qui leur était nécessaire.

4. Quand les Bulgares virent rebâtir ces villes ils demandèrent un tribut à l'Empereur, & en ayant été refusés ils coururent toute la Thrace & s'approchèrent de la longue muraille. L'Empereur alla au devant d'eux, & en tailla un grand nombre en pièces. Non content de cela il leva deux armées, l'une de terre ; & l'autre de mer. L'armée de mer fit voile avec cinq cent vaisseaux sur le Pont Euxin, & étant arrivée à l'embouchure du Danube mit tout à feu & à sang dans leur pays, & en emmena une multitude incroyable de prisonniers. De plus leur ayant donné bataille auprès du sort Marcellas elle les mit en déroute & en tua un si grand nombre qu'ils surent contrains d'envoyer des Ambassadeurs pour demander la paix, & pour offrir des otages.

5. Je n'ai garde d'omettre ce qui arriva dans le même temps. Le froid fut si rude en Automne que non seulement les rivières, mais la mer en fut glacée l'espace de plus de cent milles du côte côté du Nord. La côte qui arrose les villes de Mesembrie & de Medée fut glacée de la hauteur de trente coudées. De plus la neige étant tombée en abondance la glace s'accrut de la hauteur de trente autres coudées. On passait à pied & à cheval sur la mer comme sur la terre. Quelques jours après la glace se rompit en diverses pièces, qui s'entassaient les unes sur les autres comme des montagnes. Il y en eut qui ayant été poussées par la violence du vent contre le fort de Daphnuse, coulèrent jusques à l'embouchure de la mer de Pont, & s'y étant amassées bouchèrent le détroit de Bosphore, & joignirent la Thrace à l'Asie, & de là se répandirent par la Propontide jusques à Avido. Il y eut un glaçon, qui ayant heurté la citadelle de Constantinople, l'ébranla de telle sorte que ceux qui étaient dedans en furent épouvantés ; s'étant ensuite rompu en trois morceaux il remplit tout le bord, & parut d'une hauteur égale à celle des murailles. Quelques-uns passèrent sur des glaçons d'un bord à l'autre jusques au fort de Galate. Cet accident extraordinaire donna tant de frayeur aux habitants que la plupart jetaient de profonds soupirs, & fondaient en larmes.

1. Χρόνων δὲ οὐκ ὀλίγων διελθόντων, Σκλαβηνῶν γένη τῆς ἑαυτῶν μεταναστάντα γῆς φυγάδες διαπερῶσι τὸν Εὔξεινον. Συνετέλει δὲ αὐτῶν τὸ πλῆθος ἄχρι καὶ εἰς ἀριθμὸν ὀκτὼ καὶ διακοσίας χιλιάδας. Καὶ πρὸς τὸν ποταμὸν ὃς Ἀρτάνας καλεῖται αὐτοὶ κατοικίζονται.

2. Τὰ δὲ κατὰ τοὺς Οὔννους Βουλγάρους ἐπράττετο τῇδε. Οὗτοι τὰ πρὸς ἀλλήλους συνθέμενοι τοὺς μὲν ἐκ σειρᾶς τὴν κυρείαν τὴν ἐπ' αὐτοὺς κεκτημένους κτείνουσιν, ἡγεμόνα δὲ ἐφ' ἑαυτοῖς καθιστᾶσι Τελέσσιον ὄνομα, ἄνδρα σοβαρὸν καὶ τὸ ἐκ νεότητος θράσος ἅμα ἐπιδεικνύμενον. Οὗτος λαὸν συναγείρας ὁπλίτην καὶ μάχιμον τὰ πλησιαίτερα τῶν Ῥωμαίων χωρία καὶ φρούρια κατέτρεχε καρτερῶς. Οὗ τὸ θρασὺ καὶ αὔθαδες Κωνσταντῖνος θεασάμενος ναῦς ἱππαγωγοὺς ἄχρι καὶ εἰς τὰς ὀκτακοσίας κατεσκεύασε, καὶ ταύτας ἱππικῷ στρατῷ πληρώσας διὰ τοῦ Εὐξείνου πρὸς τὸν Ἴστρον ἐξέπεμψεν. Αὐτὸς δὲ στρατὸν ἕτερον ἐπαγόμενος πρὸς Ἀγχίαλον πόλιν παραγίνεται. Καθ' ὃν Τελέσσιος ἐξέρχεται ἔχων εἰς συμμαχίαν καὶ Σκλαβηνῶν οὐκ ὀλίγα πλήθη. Καὶ ἡττηθεὶς μάχῃ εἰς φυγὴν ἐτράπετο. Πλεῖστοι δὲ τῶν πολεμίων ἀφ' ἑκατέρου μέρους πίπτουσι, καὶ ἄλλοι οὐκ ὀλίγοι καὶ τῶν ἐπιφανεστέρων ἐζωγρήθησαν. Οὕτω τε τοῦ πολέμου κρατήσας πρὸς τὸ Βυζάντιον Κωνσταντῖνος ᾤχετο, καὶ οὓς ἐπήγετο τῶν ἐζωγρημένων τοῖς τε πολίταις καὶ τοῖς ἐκ τῶν λεγομένων χρωμάτων δημόταις ὡς ἀναιρήσειν αὐτοχειρίᾳ παραδίδωσιν. Οἱ δὲ λαβόντες ἔξω τείχους τοῦ πρὸς τῷ χερσαίῳ κειμένου ἀνεῖλον. Καὶ τούτων τὰ λάφυρα τὸν ἱππικὸν ἀγῶνα θεώμενος ἐθριάμβευσεν. Μεθ' ὧν καὶ δύο χρυσοῖ λουτῆρες, οἳ ἐν τῇ νήσῳ κατεσκευάσθησαν Σικελίᾳ, δημοσιεύονται, ὁλκὴν χρυσοῦ ἄχρι καὶ εἰς ὀκτακοσίας λιτρῶν ἕκαστον ἄγοντα.

3. Οἱ δὲ Βούλγαροι τὸ δυστυχὲς Τελεσσίου θεασάμενοι τοῦτόν τε στασιάσαντες κτείνουσι, καὶ κύριον αὑτῶν καθιστῶσιν ἕνα τῶν ἐν αὐτοῖς ἀρχόντων τυγχάνοντα, ᾧ Σαβῖνος ὑπῆρχεν ὄνομα·

4. Ὃς εὐθὺς τὸ κῦρος δεξάμενος πρὸς βασιλέα διαπρεσβεύεται, εἰρήνην αὐτὸν αἰτούμενος βεβαιότατα. Βουλγάρους δὲ οὐκ ἤρεσκε τὸ πραττόμενον· ἀλύοντες γὰρ ἐν τούτῳ ἰσχυρῶς ἀντέλεγον, οἰόμενοι ὡς Ῥωμαίοις αὐτίκα δουλωθησόμενοι. Τούτους δεδιὼς Σαβῖνος φυγὰς πρὸς βασιλέα ᾤχετο. Εὐζώνων δὲ ἀποστείλας ἀνδρῶν τινὰς τὰς γυναῖκας αὐτῶν καὶ τοὺς συγγενεῖς κεκρυμμένους εὑρὼν πρὸς Σαβῖνον ἄγει.

5. Ἐν τούτοις μεταμεληθέντες οἱ Βούλγαροι καὶ αὐτοὶ πέμπουσι πρὸς βασιλέα τοὺς τὴν εἰρήνην αἰτήσοντας. Ὁ δὲ οὐκ ἐδέχετο, ἀλλ' εὐθὺς κατ' αὐτῶν ἐξεστράτευσεν. Οἱ δὲ τὰς δυσχωρίας τοῦ περὶ αὐτοὺς ὄρους ἀνέφραττον. Καὶ τούτων ὁ κύριος τὰ πιστὰ παρὰ βασιλέως λαβὼν σὺν τοῖς ἄρχουσιν αὐτοῦ πρὸς βασιλέα παραγίνεται. Αὐτὸς δὲ τούτους δεξάμενος ἅμα Σαβίνῳ συμπαρεδρεύοντι ὠνείδισε τὴν ἀταξίαν καὶ τὸ μῖσος ὃ κατὰ Σαβίνου ἐπεδείξαντο, καὶ εἰρηνεύειν αὐτοῖς συνετίθετο. Ταῦτα διεπράττετο κατὰ τὴν πρώτην ἰνδικτιόνα. Ἔτι καὶ υἱὸς τίκτεται τῷ βασιλεῖ, ὃν Νικήταν ὠνόμασεν.

6. Ὑπὸ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον στόλος τῶν Σαρακηνῶν ἐξ Ἀφρικῆς ἀπάρας κατὰ τῆς νήσου Σικελίας παραγίνεται· τὸ δὲ ἐν αὐτῇ στρατιωτικὸν γενναίως ἀντιταξάμενον τούτοις, μηδὲν τῆς ἐλπίδος ἠνυκότας ἀπέπεμψε.

7. Κατὰ δὲ τὴν τρίτην ἰνδικτιόνα εἰσέρχεται Κωνσταντῖνος εἰς Βουλγαρίαν τῷ τὸν ἀρχηγὸν αὐτῶν κατασταθέντα ὑπὸ Σαβίνου Οὔμαρον ὄνομα τῆς ἀρχῆς μεταστῆσαι Βουλγάρους, ἀνειπεῖν δ' ἐν αὐτῇ Τόκτον ἄνδρα Βούλγαρον τὸν Βαϊανοῦ ἀδελφόν. Οἱ δὲ Βουλγάρων φυγάδες ἐν ταῖς ὕλαις τοῦ ποταμοῦ τοῦ Ἴστρου ἀπῴχοντο, οὐκ ὀλίγοι δὲ αὐτῶν κατακτείνονται, μεθ' ὧν καὶ ὁ Τόκτος ἅμα τῷ ἀδελφῷ Βαϊανῷ ἀναιρεῖται καὶ ἕτεροι. Ἄλλος δέ τις ἄρχων αὐτῶν, ὃν ὀνομάζουσι Καμπαγάνον, ἐν Βάρνῃ [προσφυγεῖν] ὡς ἐδόκει προσρύεσθαι ὑπὸ τῶν ἰδίων δούλων ἀνῃρέθη. Τότε δὴ καὶ Βουλγαρίας ὑπὸ Ῥωμαίων πυρίκαυτα ὡς πλεῖστα χωρία γέγονε καὶ διόλωλεν.

CHAPITRE XV

1. Irruption des Slavons. 2. Défaite des Bulgares. 3. Ils tuent leur Chefs & en élisent un autre. 4. Ce Chef demande la paix. 5. Ils la demandent eux-mêmes. 6. Entreprise des Sarrasins sur la Sicile. 7. Autres affaires des Bulgares.

1.  Les Slavons chassés de leur pays traversèrent bientôt après le Pont-Euxin au nombre de deux cent huit mille hommes, & s'arrêtèrent à la rivière d'Artane.

2. Voici ce qui arriva cependant entre les Huns & les Bulgares. Ces peuples ayant conspiré ensemble tuèrent les Xerenses, sous la domination desquels ils étaient, & choisirent pour leur Chefs Telese jeune homme superbe & arrogant, qui ayant amassé quelques soldats se mit a courir, & à piller nos terres. Constantin voulant réprimer son audace assembla jusques à huit cent vaisseaux, que l'on appelé Palandries, les remplit de cavalerie, & les envoya par le Pont-Euxin à l'embouchure du Danube. Pour lui il alla à Anchiale avec une autre armée, où Telese étant venu au devant de lui avec un renfort considérable de Slavons, il fut vaincu, & contraint de tourner le dos. Plusieurs ayant été tués de côté & d'autre l'Empereur s'en retourna à Constantinople, & donna aux factions du peuple les prisonniers, pour les tuer dans le jeux & dans les combats. Ces prisonniers ayant été menés hors des murailles, vis-à-vis de Chersée, furent passés au fil de l'épée. Leurs dépouilles furent montrées dans l'Hippodrome, entre lesquelles il y avait deux cuvettes d'or qui avoient été faites en Sicile, dont chacune pesait huit cent livres.

3. Quand les Bulgares virent le malheur qui était arrivé à Telese, ils conspirèrent contre lui, le tuèrent, & élurent en sa place un Capitaine nommé Sabin.

4. Celui-ci n'eut pas sitôt l'autorité entre les mains, qu'il envoya demander la paix à l'Empereur, ce qui déplut si sort aux Bulgares, qu'ils le désavouèrent, parce qu'ils s'imaginaient que faire la paix c'était se soumettre à la domination des Romains. Sabin appréhendant les effets de leur colère s'échappa, & l'Empereur envoya quérir les femmes & les enfants de ceux qui avoient imploré sa protection.

5. Les Bulgares reconnaissant leur faute demandèrent eux-mêmes la paix ; mais l'Empereur au lieu de la leur accorder, prit les armes pour châtier leur insolence. Ils fortifièrent à l'heure même le pas de la montagne qu'ils habitent. Leur Chef ayant obtenu un passeport, vint avec les principaux de sa nation trouver l'Empereur, qui ayant Sabin assis auprès de lui leur reprocha leur rébellion, & leur accorda la paix. Cela arriva dans la première Indicton en laquelle il naquit à l'Empereur un fils qu'il nomma Nicétas.

6. Il partit au même temps des côtes d'Asrique une flotte de Sarrasins qui abordèrent en Sicile, mais en ayant été vigoureusement repoussés par les garnisons, ils s'en retournèrent sans avoir rien fait.

7. Dans la troisième Indiction Constantin mena une armée contre les Bulgares, en haine de ce qu'ils avaient déposé Umar que Sabin avait  établi, & de ce qu'ils avoient mis en sa place Tocte frère de Bajan. Ils se retirèrent à l'heure même dans les forêts qui sont aux environs du Danube, ce qui n'empêcha pas que Tocte, Bajan, & plusieurs autres ne fussent tuez. Campagan s'étant enfui à Varne y fut tué par ses propres domestiques, & une partie du pays fut mise à feu & à sang.